V ČAP nás je 1341!
Log in

Aktuality

<< First  < Prev   1   2   3   4   Next >  Last >> 
 • 11/03/2023 17:42 | Anonymous

  Českou psychoterapii v posledních dnech opustily dvě významné postavy, Darja Kocábová a Zdeněk Rieger.

  Usilujme o to být pro své klienty a kolegy stejnou inspirací, jako byli oni.


  Výbor České asociace pro psychoterapii je za jejich životní odkaz ocenil svým nejvyšším uznáním.

  Drahokam české psychoterapie.

 • 21/11/2022 14:32 | Anonymous

  DeePsy má aktuálně více než 600 registrovaných uživatelů a obsahuje data o více než 5,5 tis. terapiích (z nich cca 75% probíhalo v rámci programu zvýšení dostupnosti psychosociální podpory). Mj. právě na základě výsledků získaných z těchto dat pak VZP schvaluje pokračování svého podpůrného programu.

  Téměř čtvrtina uživatelů aktivně využívá aplikaci nejen v rámci spolupráce se zdravotními pojišťovnami, ale i jako nástroj zpětné vazby pro svou vlastní praxi. Stávajícím rekordmanem je terapeutka či terapeut s více než 100 evidovanými terapiemi, které zahrnují data z více než 600 sezení!

  DeePsy nabízí sadu dotazníků umožňujících (i) skrínink nejběžnější psychopatologie, (ii) sledování vývoje klientových potíží, (iii) zpětnou vazbu klienta na sezení a (iv) zjišťování klientových preferencí ve vztahu ke způsobu vedení terapie.

  Cílem týmu vyvíjejícího DeePsy však není pouze vytvoření technického řešení. Bylo by naivní předpokládat, že samotné zadávání dotazníků nějak zkvalitní práci terapeuta. Nástroje pro získávání zpětné vazby, jakým je DeePsy, se stávají účinnými pouze v rukou terapeutů, kteří jsou motivováni je používat a kteří je systematicky implementují do své praxe. 

  Grafy mohou poukázat na momenty, kdy se spolupráce nevyvíjí optimálně, a pomáhá terapeutům reflektovat jejich „slepé skvrny“ a slabá místa. Práci se zpětnou vazbou je však potřeba trénovat stejně jako jakoukoli jinou dovednost. Za tímto účelem tým DeePsy pořádá semináře a nově na Masarykově univerzitě otevírá i třídenní kurz Deliberativní praxe v rámci celoživotního vzdělávání. Jeho první běh je již sice zaplněný, ale další budou následovat.

  Pro ČAP připravil Tomáš Řiháček

 • 27/10/2022 08:59 | Anonymous

  Dobrý den,

  často stojíme -jako vedení naší asociace - před otázkou máme-li se vyjadřovat k veřejným událostem.

  K válce na Ukrajině, k události v Teplárně na Slovensku, k demonstracím na Václaváku. Nemáme v tom jasno. Budoucnost ukáže, zda-li profese psychoterapie se bude umět vyjadřovat srozumitelně a smysluplně k celospolečenským dějům.

  Chceme tedy na tyto události reagovat tak, jak umíme.
  Cyklem on line přednášek s pracovním názvem  O nenávisti k lidem s klidem. Chceme přizvat neurovědce, teology, vývojové biology, novináře, pracovníky humanitárních misí, aby s námi spolusdíleli své zkušenosti a myšlenky o dějích, které sice známe dobře z našich pracoven, z individálních nebo vztahových příběhů, které máme uchopené v různých konceptech, ale které se nyní zřetelně  rozlévají do obecních kašen a do povětří.

  Chceme rozšířit naše psychoterapeutické přemýšlení o pohled za hranice konceptů psychopatologie jednotlivce, ve kterém běžně uvažujeme.

  Ve známém formátu on line setkání. 50 minut přednáška, 30 minut rozhovory v menších skupinách, 30 minut posbírání myšlenek. Jednou za měsíc. V rámci projektu Obecní kašna 2023.

  S některými přednášejícími již jednáme. Máte-li nějaké zajímavé tipy, ať už je znáte osobně nebo si myslíte, že by měli co říci k tomuto tématu, dejte jim/nám vědět.

  Inspirací k tomuto tématu je přemýšlení budiž kniha Roberta Sapolskeho Chování - Biologie člověka v dobrém i ve zlém. Do mě osobně velmi intenzivně šťouchnul podcast studia N z Teplárně.  

  Taková jest naše reakce na Tepláreň a jiné děje.

  Srdečně

  Jirka Drahota, ČAP

 • 19/09/2022 16:45 | Anonymous

  Česká asociace pro psychoterapii se stala odborným garantem Karlínského dne pro duševní zdraví.

  Akce se uskutečnila 10. září 2022 a navštívily jí stovky účastníků, kteří se zajímají o duševní zdraví. 

  Stánek ČAP materiálně podpořilo Nakladatelství Portál, které na akci věnovalo časopisy Psychologie Dnes.

  Děkujeme všem návštěvníkům, partnerům i dobrovolnicím z řad členek ČAP a těšíme se na další ročník!

  P.S. V příloze si můžete stáhnout letáček o ČAP, který jsme pro návštěvníky připravili.
  Hodí se do každé kanceláře, ordinace, sdílené kuchyňky kavárny - prostě kamkoliv, kde se lidé potřebují dozvědět o službách našich členů a členek.

  Letáček: pomáháme v dobách krize.pdf

 • 13/09/2022 22:18 | Anonymous

  Podle stávající legislativy může psychoterapii v Česku poskytovat klinický psycholog nebo psychiatr s patřičným psychoterapeutickým vzděláním. Zahraniční trendy však dávají prostor i lidem s akademickým vzděláním v příbuzných oborech. Dočkáme se toho i u nás?

  https://wave.rozhlas.cz/psychoterapie-v-cesku-je-dostupna-ne-kazdy-si-ji-ale-muze-dovolit-pomoci-umi-8823314

 • 26/04/2022 18:40 | Anonymous

  Definice problému

  V České republice působí odhadem asi 10 000 psychologů, z toho asi 10 % v rámci rezortu zdravotnictví a 90 % mimo něj, a zhruba 2 400 psychoterapeutů, z toho asi polovina v rámci rezortu zdravotnictví a zhruba polovina mimo něj.

  Nutno dodat, že tyto profesní skupiny se vzájemně prolínají (např. mnozí psychologové poskytují, mají-li k tomu kvalifikaci, také psychoterapii; někteří psychologové a psychoterapeuti působící ve zdravotnictví vykonávají navíc také svou soukromou praxi). Psychologové a psychoterapeuti poskytují své služby obvykle v rámci pracovního či obdobného poměru nebo na základě živnostenského oprávnění.

  Psychologické a psychoterapeutické služby jsou poskytovány v mnoha rezortech a oblastech státní i soukromé sféry – např. zdravotnictví, sociální služby, školství a akademická sféra, doprava, ozbrojené a bezpečnostní sbory, soudně znalecká činnost, služby poskytované v soukromé sféře. Psychologové  a psychoterapeuti působící ve zdravotnictví i mimo něj se významnou měrou podílejí na péči o duševní zdraví, vč. prevence rozvoje závažných psychických obtíží. Vykonávají při tom rozmanité a vysoce odborné činnosti, které mohou mít závažné dopady na život jednotlivců i společnosti jako takové. To klade na tyto profese vysoké nároky, vč. nároků na dodržování základních standardů v oblasti kvalifikace, postupů a etiky. Tyto standardy však mnohdy chybí, jsou neúplné nebo nevymahatelné.

  Stávající právní úprava poskytování psychologických a psychoterapeutických služeb je roztříštěná, různorodá a neúplná. Některé oblasti vztahů reguluje částečně, některé vůbec. Dílčí úpravy se zpravidla týkají výčtu činností a požadované kvalifikace pro vykonávání psychologické specializace (např. psycholog ve zdravotnictví, školní psycholog, psycholog poskytující služby na základě živnostenského zákona). Někdy je požadavek na minimální kvalifikaci zcela nedostačující – např. pro výkon vázané živnosti Psychologické poradenství a diagnostika postačuje bakalářský stupeň ve studijním oboru psychologie, kvalifikaci lze dokonce zcela nahradit „garancí“ odpovědného zástupce.  A někde regulace kvalifikace zcela chybí (např. psychoterapie mimo zdravotnictví, firemní psychologové vykonávající činnosti v zaměstnaneckém poměru, bezpečnostní sbory – zde je obvykle kvalifikace upravena alespoň vnitřními předpisy). V některých případech jsou upraveny dílčí podmínky a postupy poskytování služeb, zpravidla jde o postup při provádění psychologických vyšetření za účelem zjišťování osobnostní způsobilosti k výkonu některých povolání či činností (např. osobnostní způsobilost příslušníků bezpečnostních sborů, osobnostní způsobilost pedagogických pracovníků, dopravně psychologická vyšetření). Kromě několika málo rezortů a oblastí působení psychologů  a psychoterapeutů (např. zdravotnictví) nejsou upraveny další podmínky poskytování těchto služeb, např. prohlubování a udržování kvalifikace, nakládání s psychologickou dokumentací, mlčenlivost  a poskytování informací či ochrana psychologických metod a postupů.

  Vzhledem k působení psychologů a psychoterapeutů napříč různými rezorty a oblastmi a absenci společné právní úpravy, která by upravovala základní standardy poskytování psychologických a psychoterapeutických služeb, neexistuje také žádná zastřešující instituce nebo organizace, která by je sjednocovala a podporovala jejich spolupráci, dohlížela na kvalitu poskytovaných služeb, poskytovala metodické vedení a zastávala zájmy těchto profesionálů a jejich klientů.

  K čemu stávající stav vede v praxi?

  • K poskytování služeb osobami s nedostatečnou kvalifikací nebo bez ní.
  • K obtížné orientaci klientů v psychologických a psychoterapeutických službách a potřebné kvalifikaci jejich poskytovatelů a v důsledku toho ke zvýšenému riziku využívání nekvalitních služeb, vč. služeb, které jsou s psychologickými či psychoterapeutickými službami zaměnitelné.
  • K nejednotnosti v postupech psychologů a psychoterapeutů, kteří mnohdy sami nevědí, jak postupovat, např. v oblasti nakládání s psychologickou dokumentací, poskytování informací apod. – a to nejen z důvodu roztříštěné, nepřehledné nebo neúplné právní úpravy, ale také např. v důsledku rozporů s „nezávaznými“ etickými standardy profese.
  • K různorodým podmínkám pro poskytovatele stejných služeb, jak se např. ukázalo v průběhu pandemie Covid-19, kdy psychologům a psychoterapeutům vykonávajícím činnosti v rámci živnosti bylo poskytování služeb opakovaně zakázáno, zatímco v jiných oblastech (např. zdravotnictví, bezpečnostní sbory aj.) byly tyto služby nadále poskytovány bez větších omezení.
  • K nízké ochraně profese.
  • velmi limitované postižitelnosti poskytovatelů služeb a omezené možnosti klientů domoci se pomoci.

  To vše pak vede především k nízké ochraně klientů a zvýšenému riziku jejich poškození.

  Cíl návrhu zákona

  Navrhovaným zákonem bude upravena oblast vztahů subjektů při poskytování psychologických  a psychoterapeutických služeb (tj. profesionálů, kteří poskytují služby, a adresátů těchto služeb), která zvlášť dosud není v právním řádu upravena. Návrh zákona počítá s ustavením profesí psycholog a psychoterapeut coby svobodných povolání obdobně, jako je to u jiných povolání s významným dopadem na život občanů ČR – například advokáti, architekti, lékaři, farmaceuti a další profese.

  Základní body regulace

  • Požadavek na minimální kvalifikaci psychologa a psychoterapeuta a ochrana titulů obou profesí.
  • Vymezení psychologických a psychoterapeutických služeb a jejich poskytovatelů.
  • Zakotvení základních standardů poskytování psychologických a psychoterapeutických služeb, vč. etických standardů a prohlubování a udržování kvalifikace.
  • Regulace dalších podmínek poskytování služeb – mlčenlivost a poskytování informací, ochrana psychodiagnostických metod a nakládání s psychologickou dokumentací.
  • Komora – profesní samospráva (psychologická a psychoterapeutická komora), její orgány a fungování, samostatné sekce pro obě profese a další členění dle specializací, činnosti (vč. akreditačních řízení), kárné řízení, vedení seznamu poskytovatelů služeb (psychologů, psychoterapeutů a FO/PO poskytujících tyto služby jejich prostřednictvím), působnost komory.
  • Přestupky a sankce – zejm. poskytování psychologických a psychoterapeutických služeb nebo služeb s nimi zaměnitelnými osobami nesplňujícími kvalifikační a další podmínky dle tohoto zákona.

  Přepokládané přínosy regulace

  • Zvýšení kvality a dostupnosti psychologických a psychoterapeutických služeb.
  • Zvýšení ochrany klientů, vč. usnadnění jejich orientace v těchto službách a jejich poskytovatelích a zefektivnění možnosti dovolat se pomoci a nápravy v případě pochybení odborníka nebo nekvalifikované osoby.
  • Zvýšení ochrany a prestiže obou profesí.

  Principy a pojetí návrhu zákona

  1. Obecnost a přehlednost: Obecná úprava týkající se všech psychologů a psychoterapeutů – tj. zákonná úprava by měla být co nejobecnější a přehledná; konkrétnosti, které není nutné upravit zákonem, by řešily komory, případně upravovaly prováděcí předpisy.
  2. Respektování již existující legislativy vztahující se k jednotlivým specializacím: Stávající právní úprava, resp. jednotlivé předpisy vztahující se k psychologickým či psychoterapeutickým službám, se týkají jednotlivých specializací (např. činnost psychologů a poskytování psychoterapie ve zdravotnictví, psychologické služby v bezpečnostních sborech, činnost akreditovaných dopravních psychologů); zákon by neměl být v rozporu s touto stávající legislativou, bude ji však sjednocovat a doplňovat v bodech, kde regulace chybí – zejména zakotvení základních standardů poskytování těchto služeb, které jsou společné pro tyto profese napříč jednotlivými oblastmi a specializacemi.
  3. Směřování ke sjednocování a podpoře spolupráce psychologů a psychoterapeutů napříč všemi oblastmi a rezorty.
 • 17/04/2022 18:35 | Anonymous

  Dne 17. 4. 2022 podepsali předseda České asociace pro psychoterapii PhDr. Jiří Drahota a předseda Unie psychologických asociací ČR PhDr. Michal Walter Memorandum o spolupráci s cílem zajistit samostatnost a rozvoj profesí psychologa a psychoterapeuta.

   

 • 08/04/2022 09:33 | Anonymous

  Dobrý den, 

  jmenuji se Klára Jonášová a pod vedením doc. Mgr. Tomáše Řiháčka, Ph.D. vedu výzkum, který bude součástí mé diplomové práce. Ráda bych Vás tímto požádala o spoluúčast na výzkumu vyplněním anonymního online dotazníku, který zabere přibližně 10-15 minut.


  Zabývám se adaptací dotazníku Cooper-Norcross Inventory of Preferences ve verzi pro terapeuta (C-NIP-T) do českého prostředí. Dotazník umožňuje měřit preferenci různých způsobů poskytování terapie (terapeutického stylu) a může sloužit například pro reflexi svého vlastního terapeutického stylu či ke zjišťování souladu mezi očekáváním klienta a terapeuta. 

  Kritéria zařazení do výzkumu zahrnují 

  • dokončené vysokoškolské vzdělání v humanitním oboru, 

  • alespoň započatý akreditovaný dlouhodobý psychoterapeutický výcvik a 

  • alespoň 100 hodin přímé terapeutické praxe. 

  Pokud nesplňujete některé z těchto kritérií, není tento výzkum určen pro Vás. 

  Dotazník najdete v následujícím odkaze:

  https://masaryk.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3OvOQgKMDc8mO5o

  Pokud budete mít jakékoliv otázky, neváhejte mne kontaktovat na následujícím e-mailu: 450573@mail.muni.cz

  Předem velice děkuji za Vaši ochotu a Váš čas.

 • 04/03/2022 11:32 | Anonymous

  Dear EAP Board Members, dear Colleagues, dear friends,

  This is a message to EAP Board Members about our response to the invasion of Ukraine.  We are all sad, anxious and grieving about the events which are happening, and this heart breaking conflict is indeed a challenge for us all.  I spoke to Alexander Filts on the phone yesterday.  He is in the western part of Ukraine and he said that he is safe.  He said the spirit of the people of Ukraine is very strong.  I sent greetings and a message of support to him on behalf of EAP, and he was very grateful for this.

  The EAP Executive have produced a Statement to the Russian  Government.  This is based on the World Council for Psychotherapy Statement to the Russian Government and has an additional section in it because Russia and the Ukraine are both part of EAP.  With this Statement we can make a clear and united statement about our commitment to peaceful negotiation, dialogue and debate in conflict resolution and our condemnation of war and violence.  As Psychotherapists we are in a good position, even a privileged position, to remind people of the importance of resolving difficulties in a thoughtful and mutually respectful manner.  

  The proposal to adopt this Statement will be made at our Board Meeting next week, and so please read it carefully.  As you will see the Statement is translated into Russian, and I am grateful to Eugenijus for his work on this.  I told Alexander Filts about the Statement and he was very pleased with this support.  He will translate the Statement into Ukrainian, and then I can add his translation to the document.

  With warm wishes to you all, and I look forward to our meetings next week,

  President Patricia Hunt
  European Association for Psychotherapy
  Chair of EAP 30th Anniversary Congress

  One final point:
  EAP Headoffice has received two request for help from organisations connected with Ukraine.  I am sending them on to you so that you can read them and decide whether you wish to take any action.  This is entirely your own decision.

  Von: Кристина Принько <prinkokristina@gmail.com>
  Betreff: Psychotherapists of Ukraine
  Datum: 27. Februar 2022 um 19:15:17 MEZ
  An: eap.admin@europsyche.org, eap.headoffice@europsyche.org, info@europsyche.org

  Good evening! I am a psychotherapist from Ukraine. You know that war came to our home, so we want to help our country and ask for help from our colleagues and associations all over the world. We created a message and we will be very grateful if you could share it.
  Thank you!

  The video link:
  https://m.youtube.com/watch?v=y8Z9YsC10nI

  The message:

  Dear colleagues!
  These days, my beloved country is suffering a lot! We do not sleep at night - we listen to shrill sirens warning of the bombing. Every time we hear this sound, we grab our children in our arms and run to shelters that are not enough to cover everyone. During these three days, monstrous things were done - they bombed an orphanage and the hospitals, rockets attacked our homes, shot civilians. Our hearts break with pain, especially when countries do not respond to our requests for help.
  We ask you to contact all famous people, politicians, heads of large companies, opinion leaders, public organizations.
  Also it’s really important to disconnect all Russian banks from SWIFT!
  You can support Ukraine by urging your governments to:
  Call your MP to urge strong economic sanctions!
  Donate money to support the Ukrainian Army. You can transfer money to the following accounts:
  https://bank.gov.ua/.../natsionalniy-bank-vidkriv...
  https://savelife.in.ua/en/donate/
  At this time is so important that people from the whole the world do not let it continue. Like we always say - trauma is not only about being abused, trauma is being alone with it! That is what we experience now here in Ukraine
  Your support can save thousands of lives!!

  Warmly,
  Kristina Prinko


  Von: Anna Svetchnikov <anna@longwoodcare.org>
  Betreff: Becoming a Partner to support families in Ukraine
  Datum: 27. Februar 2022 um 02:00:35 MEZ
  An: eap.headoffice@europsyche.org

  Good evening Sonja - My name is Anna Svetchnikov and I am an Executive Director of a mental health organization in the USA. Originally, I was born in Kharkiv, Ukraine. Our organization  started a fund to support the mental health needs of families in Ukraine.
  In coordination with Longwood Care, the Voices of Children Foundation is seeking immediate and expanded support to the children and families immediately affected by the war and the ongoing conflict in Ukraine.

  You can make a difference by donating today to the combined efforts and missions to provide mental health and humanitarian aid to the victims of war in Ukraine 2022. With your help, we can drastically increase on-the-ground efforts to provide psychological and psychosocial support to children and families suffering from war operations.

  With the joint efforts of Longwood Care in the United States and direct coordination with The Voices of Children Foundation in Ukraine, we can help support millions of potential victims immediately with a long-term commitment.

  OUR OBJECTIVE: Quickly mobilize and expand access and availability of mental health services. We are currently working in various cities and towns along the frontline in Donetsk and Luhansk regions.

  OUR COMMITMENT: Every child and family who has suffered from the war in Ukraine must get psychological help. We are also engaged in advocating for expanding the children's rights protection system in the country.
  Thanks,
  Anna

  --
  Anna Svetchnikov
  Executive Director
   

 • 03/03/2022 20:40 | Anonymous

  Vážení a milí kolegové,                                                                                        
  včera se sešel výbor a odborná rada naší asociace.

  V souvislosti s Ukrajinou jsme si stanovili následující zásady.

  1. Podporovat státní centrální zprávu a být jí k dispozici jako asociace. Agendu péče o duševní zdraví dostalo na starosti ministerstvo zdravotnictví. Jsme s nimi v kontaktu.

  2. Nebudeme suplovat kolegy z krizových linek. Je jich dost a jsou to dobří profesionálové. Naše expertiza je v psychoterapeutické podpoře, v psychoterapeutických zkušenostech a v psychoterapeutickém přemýšlení.

  3. Angažovat se v podpoře místních komunit.

  Projekty ČAP  v procesu:


  1. Kolegové z Ukrajiny
  Jsme k kontaktu s ukrajinskou psychoterapeutickou asociací. Ta rozeslala svým členům naši informaci, že jsme připraveni jim pomoci s ubytováním, prací a financemi, ocitnou li se na území Čech.

  2. Projekt stálé Supervizní platformy.
  Oslovili jsme supervizory a trenéry s prosbou o vytvoření stálého supervizního prostoru (2 hodiny denně) pro odkládání,konzultace,vzájemné inspirace.

  3. Projekt KáPéZetka (Krabička Psychoterapeutické Záchrany)
  Požádali jsme kolegy ze zkušenostmi s tématy, jimiž jsme nyní obklopeni, aby se zamysleli nad tím, co je pro psychoterapeuty dobré si připomenout a přibalit si do mysli.
  První KáPeZetka proběhne 8.března 18-20 hodin s Danielou Vodáčkovou, spoluautorkou knihy „Krizová intervence“, následovat budou webináře s  Yvonou Luckou a Věrou Roubalovou.

  4. Pro bono.
  Brzy si budete moci upravit ve svém profilu nápis Pro Bono – který dá vědět, že ti kteří se angažují v pomoci nebo jsou postižení současnou situací se mohou na Vás bezplatně obrátit s prosbou o terapeutickou podporu nebo společné přemýšlení. Po vyčerpání této své kapacity jednoduše tuto zprávu opět zavřete.

  5. Kdo chcete posedět v kolegiální malé skupině a přemýšlet na otázkami...co můžeme?...co potřebujeme? A možná trochu posdílet, že je tyhle dva roky jsou fakt na ...tak přijďte v sobotu v šest na zúmí link.

  Srdečně
  za výbor a odbornou radu ČAP
  Jirka Drahota, Ondřej Pečený  a Anna Stanislavová – koordinační skupina Ukrajina

<< First  < Prev   1   2   3   4   Next >  Last >> 

Partnerské organizace:

  

      

     


Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Důležité odkazy:

HLEDÁTE TERAPII?

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software