Log in


Aktuality

<< First  < Prev   1   2   Next >  Last >> 
 • 12/10/2021 15:58 | Anonymous
  „Výzva k účasti na kvalitativní diplomové práci o problematice psychoterapeutické práce s klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu v ČR.


  Vážená paní psychoterapeutko, Vážený pane psychoterapeute,


  jmenuji se Adam Paták a jsem NMgr. studentem psychologie na PedF UK. Pro svou diplomovou práci sháním psychoterapeuty, kteří ve své praxi či na klinice mimo jiné pracují s klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu. (Tj. pokusili se o sebevraždu, ale přežili.)

  Jedná se o kvalitativní práci, kterou konzultuji i s odborníky z oddělení sociální psychiatrie v NÚDZu. Respondenty by čekal přibližně hodinový až 1,5hodinový rozhovor s mojí osobou, přičemž výsledky diplomové práce budou rovněž zaslány do NÚDZu, čímž mohou mít reálný dopad na řešení problematiky psychoterapeutické práce s klienty po nedokonané sebevraždě a obecně sebevražednosti v ČR.


  Předběžný obsah rozhovorů lze rozdělit do dvou základních částí:


  1. Zaměřili bychom se přímo na klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu. Co prožívali tehdy a co nyní, jak o svém pokusu zpětně mluví, jaké protektivní faktory si během terapie vytvoří, aby se již znovu o sebevraždu nepokusili? Zda je každý případ jedinečný, nebo zda by šlo identifikovat některé společné znaky, které se u klientů opakují apod. V této části by bylo Vaším úkolem podívat se na svět očima klienta, snažit se přiblížit jeho myšlenkový a emoční svět, zkrátka to, co klient přináší do psychoterapeutického procesu.


  2. Zde bychom se zaměřili na Vás coby psychoterapeuty. Jak na Vás práce s touto specifickou klientelou působí, co ve Vás otevírá za témata? Jak se v samotném psychoterapeutickém procesu cítíte? Zda jste byli během psychoterapeutického výcviku dostatečně připraveni na problematiku sebevražednosti, či zda jsou pro Vás dostupné určité doporučené postupy a manuály pro práci s klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu. Jinými slovy v této části, na kterou bychom rádi kladli větší důraz, půjde o to, co v psychoterapeutickém procesu prožíváte Vy a s jakými systémovými nedostatky se v praxi setkáváte.


  Vstupní požadavky:


  Jedinou vstupní podmínkou jest, abyste za svou kariéru měli, za účelem vzájemného srovnání, zkušenost alespoň se 3-5 klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu.


  Období realizace rozhovorů:


  Samotné rozhovory budou nahrávány na základě individuální domluvy až v 1. polovině roku 2022 (únor-červen), kdy se plně přizpůsobím Vašim časovým podmínkám a epidemiologické situaci. Rozhovory lze rovněž uskutečnit online.


  Etická stránka diplomové práce:


  Diplomová práce bude pochopitelně splňovat veškeré etické standardy včetně pečlivé anonymizace sesbíraných dat.


  Kontakt:


  V případě, že byste se chtěli studie zúčastnit, mě prosím kontaktujte na emailové adrese adam.patak@student.pedf.cuni.cz


  Mockrát děkuji za Váš čas, který jste věnoval/a čtení této výzvy.


  S pozdravem, díky a přáním pracovních úspěchů Bc. Adam Paták, student psychologie na PedF UK  P.S: Za případné šíření mezi Vaše kolegyně a kolegy budu vděčný.

 • 29/09/2021 09:23 | Anonymous


  Odznak ČAP s motivem záchranného kruhu můžete již od 1. září 2021 zaznamenat v propagačních materiálech, na internetových prezentacích či na sociálních sítích našich členů.

  Odznak budoucím uživatelům psychoterapie či jejich blízkým pomáhá zorientovat se v množství nabízené pomoci v oblasti duševního zdraví a snadno rozpoznat kvalifikované psychoterapeuty.

  Nemělo by Vám uniknout, že:

  ✅ psychoterapeuti, kteří se odznakem prezentují jsou sdruženi v asociaci a splňují náročná kritéria profesního rozvoje včetně práce pod etickým kodexem EAP

  ✅ v případě stížností je služba přezkoumatelná odbornou etickou komisí.

  Odznak je chráněn ochrannou známkou a na jeho použití se vztahují striktní pravidla používání, která jsou v případě zneužití trestná.

  Pokud pro sebe sháníte psychoterapeutickou pomoc, využijte náš adresář: www.czap.cz/adresar

 • 14/09/2021 16:51 | Anonymous

  Všem návštěvníkům Karlínského dne pro duševní zdraví moc děkujeme za návštěvu našeho stánku a zvídavé otázky!

  Těší nás, že zájem o psychoterapii roste a problematika duševního zdraví už dávno není okrajovým tématem!

  Palce nahoru patří VZP ČR, která svým programem psychosociální podpory udělala psychoterapii zas o kus dostupnější. Je nám ctí, že stovky našich kvalifikovaných členů mohou tento přelomový projekt svou prací podporovat!


  Srdečný dík patří Nakladatelství Portál, které nám věnovalo desítky kvalitních knih i časopisu Psychologie dnes: moc rádi jsme Vaše publikace návštěvníkům doporučovali a velmi si ceníme toho, s jakou profesionalitou k našemu oboru (a našim členům zvlášť!) přistupujete!

  Věříme, že akce bude mít v rámci Karlín Market své stále místo a těšíme se zas někdy na viděnou!


  Na stánku ČAP reprezentovali: Michaela Kocvelda, Michaela Žáčková, Silvie Ročovská, Ráchel Bícová, Anna Stanislavová, Jan Kulhánek, Petr Fulier & Dominika Čechová

 • 24/04/2021 17:29 | Anonymous

  Téma nedostupnosti psychoterapie a paradoxy (ne)otevírání praxí podle typu živnosti. Tím vším se zabývá výstižná reportáž zde:

  https://cnn.iprima.cz/porady/hlavni-zpravy/psychoterapie-v-dobe-pandemie-zdroj-cnn-prima-newslink

 • 19/04/2021 20:57 | Anonymous

  Vážení a milí kolegové,

  dosavadní předseda odborné rady Honza Holeyšovský podle svého plánu předal  předsednické křeslo Petru Odstrčilovi. 

  Dovolte mi za naši asociaci mu složit dík a hold. Honza  projekt ČAP podporoval od samého počátku a byl jedním 

  z prvních představitelů psychoterapeutických škol, který otevřeně a aktivně zvedl hlas na obranu psychoterapie mimo zdravotnictví.

  A naučil nás střílet z luku.

  Honza zůstává dál členem odborné rady.

  Petr Odstrčil, který se ujal vedení Odborné rady ČAP nyní, prošel výcviky v Biosyntéze, Gestalt terapii, Pesso Boyden terapii a v pohybové terapii. Je to kolega nejen širokého teoretického rozhledu a zkušenosti, ale  také z pozice učitele psychoterapie a supervizora zná realitu psychoterapie v jejích rozmanitých oblastech. 

  S díky za celou asociaci

  Jiří Drahota

 • 04/04/2021 14:14 | Anonymous


  Hanka Junová - moudrá a laskavá bytost - zemřela na Bílou sobotu, 3. dubna 2021, ve spánku.

  Upřímnou soustrast celé rodině.

   

  Jiří Drahota, předseda ČAP

  _____________________________

  Vzpomínková stránka na Hanku navštívit

  Vzpomínka Heleny Klímové přečíst

  Rozhovor pro ČAP při udělení čestného členství přečíst

  Rozhovor pro Paměť národa přečíst


 • 01/03/2021 20:59 | Anonymous

  Reakce dr. Jiřího Šimka na dopis ČAP z 13.2.2021.

  Má profese etika mne naučila několika zákonitostem.

  a) Zákony fungují jedině, když jsou v souladu s etickým konsenzem ve společnosti. Nebo když s nimi dostatečný počet obyvatel souhlasí.

  Příklady: Za první republiky se potraty běžně dělaly, za komunistů jsme všichni rozkrádali veřejný majetek, i když obojí zákony přísně zakazovaly a byly stanoveny vysoké tresty.

  V USA v 70. letech a v západní Evropě v 80. letech proběhly celonárodní diskuse o tom, jak změnit vztahy ve zdravotní péči. Teprve potom vznikly příslušné zákony (např. Bioetická konvence v r. 1995).

  Proto je dobré, když se napřed vyvine konsenzus, který se pak implementuje do zákonů. Tak vznikly v Evropě (vedle implementace práv pacientů) potratové zákony a v Holandsku legislativa umožňující euthanasii.

  b) Euroatlantická společnost je postavená na dohodě. Je pěkně vidět (chceme-li), jak po 2. světové válce lidé v demokratických státech postupně zjišťovali, že když se nedohodnou, není pomoci. (Proto vznikla Habermasova diskurzivní etika a Gadamerova kniha „Pravda a metoda“.)

  Je to také pěkně vidět na naší současné pandemické krizi. Politici jsou, odborníci jsou, ale chybí širší dohoda mezi nimi všemi. (Jediný, kdo to dnes zmiňuje je bývalý premiér se zkušenostmi z Bruselu Vladimír Špidla.) 

  Chceme-li něčeho dosáhnout v oblasti psychoterapie, musíme se my (my!!) dohodnout. 

  c) Je dobré znát pojmy jako „fait accompli“ nebo „argument exemplárního příkladu“. Zvláště v politické debatě je často užitečné předvést, že určitá věc funguje. Ukázkově to bylo vidět po 1. světové válce, když se malovala nová mapa Evropy.

  Dobrou zkušenost jsem udělal v psychoanalytické oblasti. Od 80. let čeští psychoanalytici organizovali svou společnost a výcvikový institut podle vzorů, které znali ze západu, ale bez jakéhokoliv vztahu k existující legislativě. A ejhle, po r. 1990 se model společnost + vzdělávací institut ujal, mnohé psychoterapeutické společnosti tak fungují. A když se objevil problém nějakého legislativního řešení, na tomto základě se stavělo.

  Co z toho plyne pro nás?

  Vznikly dvě psychoterapeutické společnosti. Jedna starší, více vázaná na lékařskou obec a na zdravotnictví. Druhá mladší, šířeji pojatá. Mezinárodni společnost (EAP) uznává obě naše společnosti. Není jiné řešení, než dohoda naších dvou společností. Rozdílné důrazy mohou být při dohodě výhodou. Výhodou je i to, že zákony to přímo neřeší.

  My se musíme dohodnout na

  a) Definici psychoterapie bez ohledu na existující zákony. Zákonodárci, kteří tomu nerozumí, nebudou mít jinou možnost, než tuto definici přijmout.

  Určitý problém je v části toho termínu - „terapie“. Ale stává se často, že se termín trochu odloučí od původního významu (např. slovo euthanasie dnes není dobrá smrt, ale zabití nemocného lékařem). Ponechme tedy slovo „psychoterapie“ jak je. A dohodněme se, že existuje psychoterapie jako léčba i jako nástroj osobnostního rozvoje (nebo pomoci sociálně slabým).  

  b) Definici psychoterapeuta. Zde se rýsují dvě možnosti, které se vzájemně nemusí vylučovat.
  ba) Psychoterapeut ve zdravotní péči, který musí také splňovat nároky zdravotníků.
  bb) Psychoterapeut mimo zdravotnictví.

  Pokud vím, psychoterapeuta nemůžeme definovat na základě nějaké školy, ale na základě absolvovaného vzdělání. Vzdělání je samozřejmě vázáno na konkrétní školy, které ale musí naplnit dohodnutá pravidla. Ta stanoví  EAP a dohoda mezi našimi dvěma psychoterapeutickými společnostmi.

  c) Pak je možné debatovat o tom, jak my budeme akreditovat vzdělávací programy.

  Víte, že akreditace sester v Anglii vznikla tak, že společnost sester stanovila podmínky a vydávala příslušné odznáčky? Stát se přidal, když se zjistilo, že to báječně funguje. Stejně lze předpokládat, že i v ČR se stát přidá, když zjistí, že již vybudovaný systém vzdělávání psychoterapeutů funguje.

  Bůh chraň české pacienty a české psychoterapeuty, když se nedohodneme.

  22.2.2021.      Všechno dobré.

 • 18/02/2021 11:09 | Anonymous

  Vážený pane předsedo, vážení kolegové,

  děkujeme za Váš poslední vstřícný dopis. Deklarujete ochotu jednat. Rádi přijímáme. 

  Pojďme společně k jádru věci. Navrhujeme uspořádat společné jednodenní setkání obou výborů a odborných rad moderované tzv. Poetickou komisí – první etickou komisí České psychoterapeutické společnosti. Jejími členy jsou renomovaní kolegové s všeobecným respektem - Ludmila Trapková, Vladislav Chvála, Jiří Šimek, Marie Pečená, Hana Junová, Marek Vácha, Helena Klímová.

  Pojďme si předložit své koncepce a argumentace a společně s třetí stranou hledat východiska. Pojďme se pokusit přemostit trhlinu. Květen či červen jsou k tomu jako stvořené.

  Nepodkročitelnou podmínkou k jakémukoli dalšímu jednání je respekt k základním faktům. Proto respektujme, prosím, jako společnosti i jako jednotlivci (obzvláště představitelé obou společností) dvě skutečnosti:

  • Jsme společně členy EAP. Její Strasbourská deklarace psychoterapie říká:
             https://www.europsyche.org/about-eap/documents-activities/strasbourg-declaration-on-psychotherapy
  • Nejsme parlament ani soud, abychom stanovovali zákonné normy nebo činili jejich výklady. Konkrétně to znamená vyvarovat se výroků tohoto či obdobného znění: "...Zákonná pravidla o poskytování psychoterapie jsou zatím daná tak, jak je zmíněno v dopise MZ ČR. A dle Živnostenského zákona psychoterapii jako takovou poskytovat nelze."
  V úctě
  Jirka Drahota, předseda
  Zdeněk Macek, první místopředseda

             Bod 1: Psychoterapie je nezávislá vědecká disciplína, jejíž výkon je nezávislým a svobodným povoláním...

             Bod 5: Do výcviku lze vstoupit na základě různé předchozí kvalifikace, zvláště v humanitních a sociálních vědách.

  V takovém případě jsme připraveni k dalšímu jednání viz náš návrh výše.

  za výbor ČAP

 • 15/02/2021 08:43 | Anonymous

  Od pondělí (15. 2. 2021) je na území ČR vyhlášen nouzový stav na základě žádosti předložené vládě ČR zástupci všech krajů, a to na dobu 14 dnů (do 28. 2. 2021). Nově vyhlášený nouzový stav bezprostředně navazuje na dosud platný nouzový stav a s minimálními změnami kopíruje všechna zavedená protikoronavirová opatření platná pro oblast maloobchodu a služeb. Omezení prezenčního setkávání s klienty při poskytování psychoterapeutických služeb tak zůstává zatím v platnosti v nezměněném rozsahu. Pro úplnost je třeba dále uvést, že vzhledem k podmínkám, kterými zástupci krajů svou žádost o vyhlášení dalšího 14-ti denního nouzového stavu podmínili, by mělo dojít do konce vyhlášeného nouzového stavu k nastavení pravidel postupného rozvolnění zavedených krizových opatření tak, aby po jeho skončení (od 1. 3. 2021) bylo možné služby poskytovat při dodržení stanovených hygienických podmínek. Sledujte proto další vývoj situace v přehledech pravidelně přinášených médii.

 • 13/02/2021 15:49 | Anonymous

  Spolu s UPA jsme o přímluvu ve věci výjimky ze zákazu provozování činnosti pro psychoterapeuty a psychology žádali i ombudsmana ČR.

  Jeho odpověď najdete v plné znění zde:odpověď.jpg
  Ombudsman premiérovi

<< First  < Prev   1   2   Next >  Last >> 

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše členy rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 783 členů!


Copyright © Česká asociace pro psychoterapii Ochrana osobních údajů
Powered by Wild Apricot Membership Software