Log in

Aktuality

 • 13/12/2021 14:44 | Anonymous

  Z důvodu administrativní zátěže přistoupil výbor ČAP s platností od 1. ledna 2022 k zavedení poplatku při žádosti o členství v ČAP ve výši 250 Kč. Administrativní poplatek se týká všech druhů členství včetně žádosti o individuální posouzení.

 • 11/12/2021 14:47 | Anonymous

  Zhoršující se psychické zdraví a trend terapií online popisuje redaktorka Seznam Zprávy Iva Špačková. Vychází z dat, která zpracováváme v našich průzkumech mezi psychoterapeuty.

  Celý článek naleznete zde.


 • 06/12/2021 14:06 | Anonymous

  Rádi sdílíme výzvu, České psychologické asociace pro globální změny (jíž jsme členem), kterou připravili PhDr. Adam Suchý PhDr. a Doc. PhDr. Miroslav Světlák, PhD. :

  Vážení kolegové, vážení odborníci ve svých oborech,

  úctou k vašemu vzdělání a znalostem vás žádáme, abyste neprodávali svou odbornost a celoživotní intelektuální a vědecké úsilí v laciných mediálních debatách a výměnách názorů, které slouží především k pobavení diváků či posluchačů a ke zvýšení sledovanosti. Podobné veřejné hádky ve skutečnosti nemění postoje recipientů, ale naopak je utvrzují v jejich pohledu a přispívají k prohloubení již tak výrazné polarizace ve společnosti a ke všeobecnému zmatení („já už nevím, čemu/komu věřit“).

  Tam, kde máme vědecké důkazy, výzkumy a ověřená fakta, o nich nepotřebujeme diskutovat někým, kdo má především odlišný názor, který potřebuje různých důvodů prezentovat ve veřejném prostoruPokud máme fakta, nepotřebujeme obhajovat názory.

  Pokračování zde

 • 27/10/2021 11:26 | Anonymous

  Smutný labutí song.

  Česká psychoterapeutická společnost JEP
  vystupuje z Evropské asociace pro psychoterapii.
  Bez možnosti vyjádření členů.
  Bez širší diskuse s těmi, kdo je zvolili.


  Česká psychoterapeutická společnost
  opouští největší evropský projekt sdružující

  120 000 psychoterapeutů ze 42 států.

  Projekt usilující o evropské ustanovení

  nezávislé psychoterapeutické profese.

  Škoda.

   

  Jirka Drahota, ČAP  Komentáře, reflexe a doplňující argumenty k vyjádření výboru ČPtS o rozhodnutí o vystoupení ČPtS z EAP ze dne 4. 9.2021


  ČPtS ČLS JEP (dále v textu jen ČPtS) byla za člena EAP přijata v době, kdy byla v ČR jedinou psychoterapeuty zastřešující organizací v ČR. V té době nekladla ČPtS explicitní důraz na to, že psychoterapeut má být pouze pracovník působící v rezortu zdravotnictví se všemi dalšími aspekty tohoto postoje. Psychoterapie byla v té době otevřená, vzdělávali se v ní a do praxe vstupovali profesionálové různých pregraduálů s následnou působností v různých rezortech.

  Za své působení, jehož výsledkem byl bohatý rozvoj psychoterapie jako oboru i odbornosti, symbolizovaný porevolučním importem mnoha ucelených psychoterapeutických směrů, zavedením a kultivací systému vzdělávání v psychoterapii v rámci komplexních psychoterapeutických výcviků a v neposlední řadě též zakotvením psychoterapie ve zdravotnické legislativě a v dalších předpisech, v té době si bezpochyby ČPtS zasloužila a zasluhuje dodnes uznání.

  Později, v čase, kdy výbor ČPtS začal opouštět svoji posttotalitní otevřenost a demokratické principy občanské společnosti a začala privilegovat pouze jednu skupinu psychoterapeuticky kvalifikovaných profesionálů, vznikla v ČR druhá – dnes již počtem členů významně převažující – odborná společnost, Česká asociace pro psychoterapii (ČAP). Tato nová společnost se v situaci, kdy se ukázaly několikaleté pokusy o návrat k otevřené diskusi o psychoterapii vedené na domácí půdě jako marné a nikam nesměřující, taktéž obrátila k EAP jako vyšší celoevropské autoritě, požádala o členství a posléze i o to, stát se – jako člensky početnější a svými postoji k principům EAP vstřícnější – střešní a akreditující společností pro ČR. A začala tak vést s EAP svoji paralelní komunikaci.

  Je vcelku pochopitelné, že za takové situace EAP zvažovala, a tedy i odkládala prodloužení členství a přidělení statutu střešní a akreditující organizace ČPtS. Věříme, že skutečnost, že byla posléze do střešní a akreditující pozice nominována ČAP nebylo na základě realizováno na základě falešných informací, nýbrž na základě skutečného posouzení aktiv obou o tento statut se ucházejících společností.  Generální tajemník EAP navštívil Prahu a jednal s výbory obou společností.Věříme také, že následná preference ČAP ze strany EAP byla zasloužená právě otevřeností, aktivní spoluprací, komunikací a akceptací principů EAP a jejich postupnou implementací do našich českých podmínek. Součástí tohoto procesu byla i opakovaná pozvání představitelů EAP do ČR a jejich aktivní prezentace postojů a principů EAP v rámci odborných akcí pořádaných ČAP i v rámci některých „politických“ jednání o psychoterapii (např. společná návštěva reprezentantů EAP, ČPtS a ČAP u ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a hovor o vývoji, potřebách a možnostech psychoterapie v ČR v kontextu domácích i evropských souvislostí).

  Pro výbor ČPtS se přesvědčení o jediné správné psychoterapii – tedy té, která je vedena ve zdravotnictví vysoce specializovanými profesionály z řad klinických psychologů a psychiatrů – stalo ideologií, prosazovanou s postupně se navyšující mírou demagogie, ztrácející postupně reflexi kontextu. Úzká skupina pro zdravotnicky orientovaných psychoterapeutů soustředěných především v rámci vedení ČPtS a AKP ČR bez toho, že by nabídla skutečné řešení celospolečenského nedostatku psychoterapeutů a jimi poskytovaných odborných služeb, začala vyvíjet a vyvíjí dosud intenzivní aktivity, směřující k diskriminaci a diskvalifikaci mnoha psychoterapeuticky vzdělaných a pro výkon psychoterapeutické profese odpovídajícím způsobem připravených kolegů.

  V současné době je tato úzká skupina významně zastoupena též v ministrem Vojtěchem ustanovené pracovní skupině, která má za úkol připravit návrh komplexního uspořádání situace kolem psychoterapie a psychoterapii obsahujících služeb, kde setrvale oponuje a tím obstruuje vznik potřebné legislativy, která by umožnila legislativní aktualizaci, jež by dala transparentní a legální prostor pro další rozvoj kvalitních na kvalifikaci a odbornosti postavených psychoterapeutických služeb.

  Je-li tedy výsledkem tohoto celého vývoje v současné době deklarované vystoupení ČPtS z EAP, to vcelku pochopitelné, jen „ukřivděná“ argumentace reprezentantů ČPtS obviňující EAP i ČAP vyznívá poněkud nedůstojně.

  Skutečnost, že o vystoupení ČPtS z EAP je – dle sdělení reprezentantů ˇ(výboru) ČPtS – již rozhodnuto a kolegům a kolegyním (předpokládejme tedy především členům ČPtS je to prostřednictvím dopisu na www.psychoterapeuti.cz pouze oznamováno, podtrhuje výše zmíněné autoritářské tendence převažující v současném stylu vedení této – původně snad na demokratických principech zakládané – společnosti. O takto závažném kroku společnosti – máme za to – by měli spolu rozhodovat všichni členové odborné společnosti, nikoli jen výbor ČPtS, byť by to bylo po jeho delším zvažování a diskusích, jak je v dopise členům oznámeno.

  Berme to tedy jako smutnou tečku za kdysi velkým a silným příběhem.

  V Praze dne 21.10.2021

  MUDr. František Matuška

  smutný a docela otrávený člen ČPtS a spokojený člen ČAP v jedné osobě        

 • 12/10/2021 15:58 | Anonymous
  „Výzva k účasti na kvalitativní diplomové práci o problematice psychoterapeutické práce s klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu v ČR.


  Vážená paní psychoterapeutko, Vážený pane psychoterapeute,

  jmenuji se Adam Paták a jsem NMgr. studentem psychologie na PedF UK. Pro svou diplomovou práci sháním psychoterapeuty, kteří ve své praxi či na klinice mimo jiné pracují s klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu. (Tj. pokusili se o sebevraždu, ale přežili.)

  Jedná se o kvalitativní práci, kterou konzultuji i s odborníky z oddělení sociální psychiatrie v NÚDZu. Respondenty by čekal přibližně hodinový až 1,5hodinový rozhovor s mojí osobou, přičemž výsledky diplomové práce budou rovněž zaslány do NÚDZu, čímž mohou mít reálný dopad na řešení problematiky psychoterapeutické práce s klienty po nedokonané sebevraždě a obecně sebevražednosti v ČR.


  Předběžný obsah rozhovorů lze rozdělit do dvou základních částí:

  1. Zaměřili bychom se přímo na klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu. Co prožívali tehdy a co nyní, jak o svém pokusu zpětně mluví, jaké protektivní faktory si během terapie vytvoří, aby se již znovu o sebevraždu nepokusili? Zda je každý případ jedinečný, nebo zda by šlo identifikovat některé společné znaky, které se u klientů opakují apod. V této části by bylo Vaším úkolem podívat se na svět očima klienta, snažit se přiblížit jeho myšlenkový a emoční svět, zkrátka to, co klient přináší do psychoterapeutického procesu.

  2. Zde bychom se zaměřili na Vás coby psychoterapeuty. Jak na Vás práce s touto specifickou klientelou působí, co ve Vás otevírá za témata? Jak se v samotném psychoterapeutickém procesu cítíte? Zda jste byli během psychoterapeutického výcviku dostatečně připraveni na problematiku sebevražednosti, či zda jsou pro Vás dostupné určité doporučené postupy a manuály pro práci s klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu. Jinými slovy v této části, na kterou bychom rádi kladli větší důraz, půjde o to, co v psychoterapeutickém procesu prožíváte Vy a s jakými systémovými nedostatky se v praxi setkáváte.


  Vstupní požadavky:

  Jedinou vstupní podmínkou jest, abyste za svou kariéru měli, za účelem vzájemného srovnání, zkušenost alespoň se 3-5 klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu.


  Období realizace rozhovorů:

  Samotné rozhovory budou nahrávány na základě individuální domluvy až v 1. polovině roku 2022 (únor-červen), kdy se plně přizpůsobím Vašim časovým podmínkám a epidemiologické situaci. Rozhovory lze rovněž uskutečnit online.


  Etická stránka diplomové práce:

  Diplomová práce bude pochopitelně splňovat veškeré etické standardy včetně pečlivé anonymizace sesbíraných dat.


  Kontakt:

  V případě, že byste se chtěli studie zúčastnit, mě prosím kontaktujte na emailové adrese adam.patak@student.pedf.cuni.cz


  Mockrát děkuji za Váš čas, který jste věnoval/a čtení této výzvy.

  S pozdravem, díky a přáním pracovních úspěchů Bc. Adam Paták, student psychologie na PedF UK

  P.S: Za případné šíření mezi Vaše kolegyně a kolegy budu vděčný.

 • 29/09/2021 09:23 | Anonymous


  Odznak ČAP s motivem záchranného kruhu můžete již od 1. září 2021 zaznamenat v propagačních materiálech, na internetových prezentacích či na sociálních sítích našich členů.

  Odznak budoucím uživatelům psychoterapie či jejich blízkým pomáhá zorientovat se v množství nabízené pomoci v oblasti duševního zdraví a snadno rozpoznat kvalifikované psychoterapeuty.

  Nemělo by Vám uniknout, že:

  ✅ psychoterapeuti, kteří se odznakem prezentují jsou sdruženi v asociaci a splňují náročná kritéria profesního rozvoje včetně práce pod etickým kodexem EAP

  ✅ v případě stížností je služba přezkoumatelná odbornou etickou komisí.

  Odznak je chráněn ochrannou známkou a na jeho použití se vztahují striktní pravidla používání, která jsou v případě zneužití trestná.

  Pokud pro sebe sháníte psychoterapeutickou pomoc, využijte náš adresář: www.czap.cz/adresar

 • 14/09/2021 16:51 | Anonymous

  Všem návštěvníkům Karlínského dne pro duševní zdraví moc děkujeme za návštěvu našeho stánku a zvídavé otázky!

  Těší nás, že zájem o psychoterapii roste a problematika duševního zdraví už dávno není okrajovým tématem!

  Palce nahoru patří VZP ČR, která svým programem psychosociální podpory udělala psychoterapii zas o kus dostupnější. Je nám ctí, že stovky našich kvalifikovaných členů mohou tento přelomový projekt svou prací podporovat!


  Srdečný dík patří Nakladatelství Portál, které nám věnovalo desítky kvalitních knih i časopisu Psychologie dnes: moc rádi jsme Vaše publikace návštěvníkům doporučovali a velmi si ceníme toho, s jakou profesionalitou k našemu oboru (a našim členům zvlášť!) přistupujete!

  Věříme, že akce bude mít v rámci Karlín Market své stále místo a těšíme se zas někdy na viděnou!


  Na stánku ČAP reprezentovali: Michaela Kocvelda, Michaela Žáčková, Silvie Ročovská, Ráchel Bícová, Anna Stanislavová, Jan Kulhánek, Petr Fulier & Dominika Čechová

 • 24/04/2021 17:29 | Anonymous

  Téma nedostupnosti psychoterapie a paradoxy (ne)otevírání praxí podle typu živnosti. Tím vším se zabývá výstižná reportáž zde:

  https://cnn.iprima.cz/porady/hlavni-zpravy/psychoterapie-v-dobe-pandemie-zdroj-cnn-prima-newslink

 • 19/04/2021 20:57 | Anonymous

  Vážení a milí kolegové,

  dosavadní předseda odborné rady Honza Holeyšovský podle svého plánu předal  předsednické křeslo Petru Odstrčilovi. 

  Dovolte mi za naši asociaci mu složit dík a hold. Honza  projekt ČAP podporoval od samého počátku a byl jedním 

  z prvních představitelů psychoterapeutických škol, který otevřeně a aktivně zvedl hlas na obranu psychoterapie mimo zdravotnictví.

  A naučil nás střílet z luku.

  Honza zůstává dál členem odborné rady.

  Petr Odstrčil, který se ujal vedení Odborné rady ČAP nyní, prošel výcviky v Biosyntéze, Gestalt terapii, Pesso Boyden terapii a v pohybové terapii. Je to kolega nejen širokého teoretického rozhledu a zkušenosti, ale  také z pozice učitele psychoterapie a supervizora zná realitu psychoterapie v jejích rozmanitých oblastech. 

  S díky za celou asociaci

  Jiří Drahota

 • 04/04/2021 14:14 | Anonymous


  Hanka Junová - moudrá a laskavá bytost - zemřela na Bílou sobotu, 3. dubna 2021, ve spánku.

  Upřímnou soustrast celé rodině.

   

  Jiří Drahota, předseda ČAP

  _____________________________

  Vzpomínková stránka na Hanku navštívit

  Vzpomínka Heleny Klímové přečíst

  Rozhovor pro ČAP při udělení čestného členství přečíst

  Rozhovor pro Paměť národa přečíst


O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

NA TĚCHTO KONTAKTECH NEOBJEDNÁVÁME KLIENTY.

HLEDÁTE-LI TERAPII, VYBERTE SI Z ADRESÁŘE. 

Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1043 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software