V ČAP nás je 1341!
Log in

Kdo je kvalifikovaný psychoterapeut?

Obracíte se na nás s dotazy na stanovisko ČAP k podmínkám kvalifikace praktikování psychoterapie napříč resorty a ke kvalifikaci psychoterapeutů.

Psychoterapie je běžně klientům poskytována napříč resorty ve zdravotnictví, v sociálních službách, školství, v pedagogicko- psychologických poradnách, v rodinných poradnách, ve vězeňství, v adiktologických službách i soukromoprávních praxích.

Mimo resort zdravotnictví její poskytování není nijak legislativně upraveno, a tedy neexistuje formalizované oprávnění k výkonu psychoterapie v tomto prostoru. Lze tedy vycházet „pouze“ z občanského zákoníku v části Péče o zdraví. Nicméně tuto úpravu považujeme pro výkon psychoterapie za nedostatečnou, neboť kromě jiného neupravuje kvalifikaci psychoterapeuta. Cílem ČAP je zasadit se o konkrétnější legislativní úpravu výkonu psychoterapie tak, aby kvalifikace psychoterapeutů a odbornost poskytované péče byla garantována legislativou, a tím zajištěna ochrana příjemců psychoterapie.

Česká asociace pro psychoterapii je národní zastřešující organizací v Evropské asociaci pro psychoterapii (EAP) a řídí se jejími principy a Etickým kodexem. Členové  ČAP musí splňovat základní podmínky kvalifikace profese psychoterapeuta (dlouhodobě za zaužívané a ověřené praxí), tj. příslušné pregraduální vzdělání – min. magisterský stupeň ve vyjmenovaných humanitních oborech, dále musí mít ukončený akreditovaný komplexní psychoterapeutický výcvik a průběžně dokládat daný počet hodin kontinuálního vzdělávání a supervize. Člen ČAP se při výkonu své profese zavazuje dodržovat Etický kodex EAP a samozřejmě platné legislativní normy ČR.

Takového profesionála považujeme za kompetentního a oprávněného k praktikování psychoterapie.

Jak je ošetřen výkon psychoterapie v soukromém sektoru?

Neexistence obecné normy neznamená, že poskytování psychoterapie není v soukromém sektoru nijak upraveno. Protože psychoterapie je péče o zdraví (to není stejné jako zdravotní služba!), platí pro její poskytování příslušné paragrafy Občanského zákoníku. Stručně a výstižně je problematika shrnuta v textu o změnách v novém občanském zákoníku

Co znamená celoživotní profesní rozvoj?

Členové naší asociace jsou povinni každé tři roky předkládat čestné prohlášení o plnění minimálního počtu hodin celoživotního profesního rozvoje. Jedná se o:

1) Supervize: 15 prezentací vlastní práce v individuální nebo skupinové supervizi v průběhu 3 let.

Lze započítat supervize vedené supervizorem, který má supervizní výcvik nebo je za supervizora uznán vzdělávacím institutem či odbornou společností (více zde: https://www.czap.cz/Supervize nebo zde: https://www.supervize.eu)

2) Další profesní rozvoj: minimum 150 hodin v průběhu 3 let.

Do 150 hodin profesního rozvoje lze započítat účast na seminářích, na konferencích a supervizní hodiny. V případě aktivní účasti na konferencích a publikační činnosti lze započítat adekvátní čas na zpracování příspěvků do maximálního rozsahu 50% požadovaného počtu hodin. Započítává se rovněž další vzdělávání lektorů a supervizorů.

Další profesní rozvoj v součtu min. 150 hodin může být složený ze:


    • Vzdělávání - min. 60h

    • Sebezkušenost -  max. 30h

    • Aktivní účast na konferencích - max. 30h

    • Pasivní supervize - max. 30h

Partnerské organizace:

  

      

     


Kontakt:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

O asociaci:

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Ochranná známka:

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


Důležité odkazy:

HLEDÁTE TERAPII?

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software