V ČAP nás je 1341!
Log in

Přidejte se k nám!

Vyberte si členství podle svých možností a aktuální životní situace!

Níže naleznete informace k řádnému členství, kandidátnímu členství, podmínkám pro individuální posouzení a dalším požadavkům na členy. 

Roční řádné členství v ČAP stojí 2000 Kč, kandidátní členství 1000 Kč. Členské poplatky jsou automaticky vybírány na začátku každého kalendářního roku.

Od 1. ledna 2022 se zavádí administrativní poplatek za zpracování žádosti o členství ve výši 250 Kč. Vzhledem k vysokému počtu přihlášek může schvalovací proces trvat až tři týdny.

Pokud zájemce o členství nedoloží potřebné dokumenty na vyzvání do 30ti dnů, bude jeho přihláška suspendována bez nároku na opětovné "oživení". V případě, že chce zájemce přihlášku "obnovit" např. proto, že splnil některou z podmínek až po lhůtě, musí přihlášku vyplnit znovu včetně úhrady administrativního poplatku.

Děkujeme za pochopení. 

Warning: browser cookies disabled. Please enable them to use this website.

Select membership level

* Mandatory fields
* Membership level

PODÁNÍM PŘIHLÁŠKY ZÁJEMCE PROHLAŠUJE, ŽE:

1. Souhlasí a zavazuje se dodržovat etický kodex EAP

2. Seznámil se s materiálem EAP Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta a hodlá směřovat k jeho naplnění při dalším rozvoji své psychoterapeutické praxe.

3. Souhlasí a bude respektovat Podmínky pro trvání členství v ČAP .
4. Souhlasí se zpracováním osobních údajů

Řádné členství 

Členství v ČAP vzniká schválením přihlášky výborem a po zaplacení členského příspěvku. 

Základní kvalifikační požadavky pro vznik členství

Zájemce o řádné členství musí splnit následující podmínky a doložit je kopiemi příslušných listin. 

  VŠ HUMANITNÍHO SMĚRU

  Naším členem se může stát profesionál, který má dostatečnou pregraduální přípravu před či paralelně s komplexním psychoterapeutickým výcvikem, tzn. je absolventem VŠ (min. Mgr. titul) v některém z oborů uvedených v Seznamu oborů relevantního pregraduálního vzdělávání.


  SEZNAM RELEVANTNÍCH OBORŮ

  ukončený PSYCHOTERAPEUTICKÝ VÝCVIK

  Žadatel musí být absolventem komplexního psychoterapeutického výcviku, který v minulosti byl či aktuálně je uznán Českou asociací pro psychoterapii nebo Českou psychoterapeutickou společností. Uznatelný je také výcvik, který v minulosti byl či je uznán jako plnohodnotné psychoterapeutické vzdělání uznanou zahraniční národní či mezinárodní odbornou společností.

  SEZNAM UZNANÝCH VÝCVIKŮ


  Jako doklad o absolvování výcviku (řádné členství) je nutné doložit certifikát, který obsahuje informaci o tom, kým býl výcvik akreditován.

  V případě, že není splněna jedna z podmínek výbor ČAP žádost individuálně posoudí a rozhodne na základě předložených a vyžádaných materiálů. Postup, jak zažádat o individuální posouzení Vaší přihlášky naleznete zde.


  Podmínky pro trvání členství v ČAP

  Řádní členové ČAP jsou každé tři roky vyzvání k doložení plnění podmínek trvání členství ve formě čestného prohlášení. Členové mají povinnost uvést profesní rozvoj v následujících oblastech:

  1. Supervize: 15 prezentací vlastní práce v individuální nebo skupinové supervizi v průběhu 3 let.

  Lze započítat supervize vedené supervizorem, který má supervizní výcvik nebo je za supervizora uznán vzdělávacím institutem či odbornou společností (více zde: https://www.czap.cz/Supervize nebo zde: https://www.supervize.eu)

  2. Další profesní rozvoj: minimum 150 hodin v průběhu 3 let.

  Do 150 hodin profesního rozvoje lze započítat účast na seminářích, na konferencích a supervizní hodiny. V případě aktivní účasti na konferencích a publikační činnosti lze započítat adekvátní čas na zpracování příspěvků do maximálního rozsahu 50% požadovaného počtu hodin. Započítává se rovněž další vzdělávání lektorů a supervizorů.

  Další profesní rozvoj v součtu min. 150 hodin může být složený z:

      • Vzdělávání - min. 60h

      • Sebezkušenost -  max. 30h

      • Aktivní účast na konferencích - max. 30h

      • Pasivní supervize - max. 30h

      • Dobrovolnické aktivity pro ČAP - max. 30h

  Více o právech a podmínkách členství v ČAP naleznete v našich Stanovách.

  KANDIDÁTNÍ ČLENSTVÍ 


  Člen-kandidát zatím nesplňuje požadavky stanovené v Podmínkách pro členství v ČAP, ale splňuje požadavky uvedené níže a má zájem stát se řádným členem ČAP. Kandidátní členství je časově omezeno na dobu 3 let ode dne prvního rozhodnutí výboru ČAP o přijetí za kandidátního člena ČAP. Na žádost kandidátního člena ČAP může výbor trvání kandidátního členství jednou prodloužit, nejvýše však o další 3 roky.

  Podmínky kandidátního členství

  Je určeno především zájemcům o členství v ČAP, kteří zatím nesplňují požadavky pro řádné členství - nemají dokončen komplexní psychoterapeutický výcvik, ale splňují následující podmínky:

  • Mají dostatečnou pregraduální přípravu před či paralelně s komplexním psychoterapeutickým výcvikem, tzn. jsou absolventy VŠ (min. Bc. titul současně se započatým Mgr. studiem) v některém z oborů uvedených v Seznamu oborů relevantního pregraduálního vzdělávání.
  • Absolvovali již alespoň 50% z celkového počtu výcvikových hodin komplexního psychoterapeutického výcviku, který 
   • v minulosti byl či aktuálně je uznán Českou asociací pro psychoterapii nebo Českou psychoterapeutickou společností nebo
   • v minulosti byl či je uznán jako plnohodnotné psychoterapeutické vzdělání uznanou zahraniční národní či mezinárodní odbornou společností.
  Jako doklad o účasti ve výcviku (kandidátní členství) je nutné doložit potvrzení výcvikového insitutu, které obsahuje informaci o tom, jakou část (počet hodin) z celkového počtu hodin má frekventant splněnou. Dále musí obsahovat informaci o tom, kým je výcvik akredtiván.


  Partnerské organizace:

    

        

       


  Kontakt:

  Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

  Náměstí I.P. Pavlova 1785/3,

  Praha 2, 120 00

  IČ: 70860122        

  Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

  Telefon: +420 774 050 413

  Email: info@czap.cz

  O asociaci:

  Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutek a psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

  Ochranná známka:

  Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:


  Důležité odkazy:

  HLEDÁTE TERAPII?

  © Česká asociace pro psychoterapii

  Powered by Wild Apricot Membership Software