774 050 413

Novoroční řeč

Vážení a milí kolegové,

Pobývání v psychoterapeutické polis a politice nás vystavuje otázkám, které jsme si jako terapeuti klást nemuseli. Pohybujeme se v čase a prostoru, kde se vytváří membrána psychoterapie, která bude ohraničovat, co bude patřit dovnitř a co má zůstat venku.

V současné psychoterapeutické protoplazmě plave několik ministerstev, asi deset odborných společností, přes třicet výcvikových institutů a několik tisíc praktikujících psychoterapeutů, několik desítek tisíc absolventů psychoterapeutických výcviků a několik set tisíc klientů a pacientů. To nejsou malá čísla. Psychoterapie se podle průzkumů dotýká 3 až 4 procent populace.

Práci a přemýšlení jsme si rozdělili na dva nezávislé celky.
V tom prvním si klademe otázku - Co můžeme - jako Česká asociace pro psychoterapii - udělat pro rozvoj psychoterapie bez ohledu na okolní kvas, bez ohledu na domlouvání s úřady, AKP a ČPtS?
V druhém přemýšlíme o tom - Jak ukotvit psychoterapii v českém právním prostoru? Jak se o tom domluvit s ostatními tělesy? S kým se spojovat, komu vysvětlovat, s kým a zač bojovat?

V pátek 22. listopadu jsme dostali na mnohé odpověď. V tento den jsme měli schůzku s generálním tajemníkem EAP, poté setkání společně s ním a ministrem Vojtěchem, poté poněkud zatuhlé potkání s ním a výborem ČPtS. Poté povzbuzující setkání se vzdělávacími instituty. V tento páteční den se zjasnilo následující:

1.že ministerstvo zdravotnictví samo o sobě- prozatím – nestojí v cestě existence psychoterapie mimo zdravotnictví. Vzniká nová mezirezortní vládní komise, která se bude věnovat otázkám duševního zdraví a jejímž členem se ČAP stala.
2. že lehká většina výboru ČPtS a AKP pevně stojí za názorem, že psychoterapie mimo zdravotnictví by se měla nazývat jinak
3. že Evropská asociace pro psychoterapii, míní vážně Štrasburskou deklaraci, která v bodě jedna říká, že

“Psychoterapie je nezávislá vědecká disciplína, jejíž výkon je nezávislým a svobodným povoláním.”
a v bodě pět
“Do výcviku lze vstoupit na základě rozličné předchozí kvalifikace, zvláště v humanitních a sociálních vědách.
a jak generální sekretář EAP poeticky prohlásil, kdyby ČAP chtěla své členy nazývat psychoterapeutickými poradci, musela by jí EAP vyloučit, protože nesdružuje poradce, ale psychoterapeuty.


Z
pátku 22. tedy vyplynulo:

1. jest velmi pravděpodobné, že se psychoterapie, stane vbrzku bodem mezirezortní diskuse na vládní úrovni. Z čehož ovšem nikterak nevyplývá, jak tato diskuse dopadne. V té lepší budoucnosti by se EAP mohla stát konzultačním orgánem tohoto procesu. V té horší potvrdí vizi, že jest jediná pravá léčba z hojivých rukou některého zdravotníka.

2. že se nám stále nedaří vést smysluplnou diskusi o podobě psychoterapie s AKP a radikálnějším křídlem ČPtS, neboť naše základní premisy jsou principiálně neslučitelné.

3. že EAP může být významným partnerem také v domácím hovoru. EAP by mohla pro naši věc být dobrou zdí k opření.
To má ovšem své důsledky. Neboť chceme-li se opřít o EAP, chceme-li vplout jednoznačně do evropského proudu psychoterapie, musíme doložitelně splňovat minimální standardy pro evropské psychoterapeuty. Což znamená:
a. poněkud upravit certifikační kritéria pro vzdělávání
b. brát odpovědně Kontinuální vzdělávání, které možná budeme muset více byrokratizovat
c. potřebujeme, aby se všichni členové ČAP zahleděli do své minulosti a začali počítat hodiny svého vzdělávání a praxe a došli k číslu 1400…a Ti, kteří k němu nedorazí, by se zavázali toto číslo do několika let pokořit.


Dovolte mi ještě krátké shrnutí o aktivitách, které Váš výbor v roce 2019 uskutečnil.

1.Uspořádali jsme konferenci 30let české psychoterapie za účasti nestorů naší obce.
2. Spustili jsme pilotní programy - Dobrá praxe a Mentoring pro začínající kolegy.
3. S katedrou psychologie jsme připravili doplňovací akademický kurz. Oslovili nás další fakulty se zájmem o spolupráci v psychoterapeutickém vzdělávání.
4.Uspořádali jsme den pro instituty, ve kterém se scházejí učitelé z různých škol. Z atmosféry na těchto sekání máme opravdovou radost až jeden by byl v pokušení provolat –„
Třídní boj mezi psychoterapeutickými školami jest u konce“
5.Odborná rada certifikovala další vzdělávací instituty, má také funkční etické těleso a těleso, které reaguje na odborné dotazy.
6.Pořádáme vzdělávací akce, které pokrývají up date témata – jako jsou neurovědy, transgendrová témata či přelet EETího.
7. Máme profesionální a vlídný sekretariát.
8. Stále rosteme - na 316 řádných, 60 kandidátních a 18 organizačních členů.


V
polickém zpravodaji pak stojí tyto události

1. Stali jsme se relevantním partnerem na MZ, kde se nám podařilo udržet otevřené dveře pro psychoterapii mimo zdravotnictví a stát se členem komise pro posuzování výcviků v novém tělese IPVZ. Máme svého člena ve vládní komisi pro duševní zdraví.
2. V evropské asociaci jsme postoupili z pozice organizačního člena do pozice Národní zastřešující organizace s volebním hlasem. V únoru budeme soutěžit s ČPtS o pozici Národní akreditující organizace, která odpovídá za Evropské certifikáty pro psychoterapii. Přeložili jsme novou brožuru o činnosti EAP, kterou si můžete stáhnou na našich stránkách.
3. Rozšířili jsme právní a politické oddělení.
4. Proběhlo mediované setkání s ČPtS a zúčastnili jsme se kulatého stolu o budoucnosti psychoterapeutického vzdělávání na konferenci v Třinci


C
o se nám zatím nezdařilo?

1.Dostat psychoterapii do zákona o sociálních službách
2.Usadit Živnost Psychoterapie na ministerstvu OP
3.Navázat pracovní kontakt s ČPtS a AKP
4. Být organizací, která sdružuje předpokládaný počet psychoterapeutů (evropské asociace obvykle sdružují na 10 mil obyvatel mezi 2 až 9 tisíci členy)


C
o je před námi?

1.Stojíme před otázkou, jak zajistit jednak kontinuitu projektu a zároveň energetickou obměnu výboru
2. Potřebujeme se jednoznačně sladit se EAP
3.Potřebujeme znovu a lépe zmapovat naši členskou základnu, její specializace a doložit vůči úřadům, že naši členové splňují kritéria Evropského certifikátu.
4. Najít pěšiny, které vedou ke klinické psychologii, do světa psychoterapie v sociálních službách, školství a jiných rezortech.
5. Najít narazit ložisko nafty či jinak přijít k větším penězům na nutné právní, překladatelské a publikační služby, na cesty kolegů z EAP do Prahy a na alespoň částečnou refundaci času a práce výboru a odborné rady.


Vážení a milí kolegové,
I když jistá tajemná nepřenositelnost terapeutických setkáních se zdá být v brutálním protikladu k byrokratickému fungování společnosti. I když podstata terapeutické práce vede k lidské jedinečnosti a ergo k jisté naší „zalezlosti“ do neopakovatelných a nesdělitelných vztahů s našimi klienty a pacienty. Přesto se domnívám, že budoucnost naší profese je spojena s mírou naší ochoty a kapacity vidět se plovoucí na jedné lodi. Jsme více spojeni než odlišní.

Bezpochyby jsou někteří talentovanější, zkušenější, vzdělanější než jiní z nás. Bezpochyby máme různé dispozice, pregraduální vzdělání, pracovní zkušenost, způsoby vidění světa a přemýšlení o něm. Bezpochyby můžeme v mnohém nesouhlasit, koncepty mnohých škol se nám mohou zdát příliš progresivní nebo příliš zastaralé, ale je důležité znovu a znovu opakovat, že pro ČAP – jako profesní asociaci – jsou všichni, kdo splňují její profesionální standarty, rovnocennými psychoterapeuty. Všichni jsou uvnitř, každý má svůj jeden stejně důležitý hlas.


Přál bych nám k novému roku, abychom členství v naší asociaci považovali za jistou cennost, o kterou je třeba také pečovat. Pečovat vzděláváním, supervizí, diskusemi s kolegy, veřejnou aktivitou, vědomím svých limitů…Náš odraz ve vnějším světě bude takový, jaký jej u našich klientů a kolegů z jiných oborů vytvoříme.


V
ýbor a odborná rada v roce 2019
V odborné radě – pracovali
Jan Holejšovský jako předseda,
Michael Chytrý, který má především na starosti koordinaci akreditací vzdělávacích institutů
Martina Wenglářová a Petr Odstrčil májí na starosti etické kolegium a redakci odborných dotazů.
Aleš Furst se ujal organizace Dne pro instituty
Dále v odborné radě pracují
Zuzana Janotková a Kamil Kalina

Výbor pracuje pod předsednictvím
Jirky Drahoty.
Místopředsedkyně
Michaela Kokešová má na starosti vše související se členskou základnou
Místopředseda
Zdeněk Macek vede pracovní skupinu pro sociální oblast.
Milan Stiburek, vede pracovní skupinu Spolupráce s instituty a Projekt Mentoring
Věra Rašková vede pracovní skupinu Rozvoj a vzdělávání
František Matuška vede skupinu Psychoterapie ve zdravotnictví
Olga Kunertová vede pracovní skupinu Média a PR
Beata Albrich je na naše delegátka při EAP
Ve výboru dále pracovali
Jan Hesoun a Per Jarolímek.
Onen vlídný a profesionální sekretariát zajišťuje
Anna Stanislavová a nedocenitelnou podporou je nám právnička Alena Hájková.

Díky vaším jménem jim všem a také asi dvacítce kolegů, kteří se angažují v pracovních skupinách.

 

 

 

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.