774 050 413

PES a provoz OSVČ psychoterapeutických praxí

Aktuálně k 21.12.

Samostatná psychoterapeutická praxe
Vzhledem ke stále rychleji se měnícím pravidlům pro výkon podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění (naposledy usnesením vlády - krizové opatření č. 1341, které mění usnesení vlády - krizové opatření č. 1332) doporučujeme při samostatném výkonu psychoterapeutické praxe sledovat pravidla pro možnost maloobchodního poskytování služeb v provozovnách živnostníků. Aktuálně je poskytování služeb v provozovně podmíněno dodržením pravidla, že v provozovně se nachází maximálně 1 zákazník na 15m2 plochy provozovny.
Minimálně do ukončení nouzového stavu vyhlášeného prozatím do 23. 12. 2020 (s tím, že je aktuálně projednáváno jeho prodloužení do druhé poloviny ledna 2021) se považuje za samozřejmou součást výkonu činnosti také dodržování základních hygienických opatření zamezujících šíření COVID 19, a to při jakémkoliv kontaktu s klientem.

Výcviky, semináře

Vzdělávací akce a pořádání zkoušek prezenční formou je zakázáno, není v souladu s platným krizovým opatřením tyto akce pořádat.
 
Znění aktuálně platných krizových usnesení vlády jsou uveřejňována na webu Vlády ČR na tomto odkazu
 
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/

 

Archiv - informace z 2.12.2020:

Vzhledem k posunutí na třetí stupeň v rámci Protiepidemického systému ČR (P.E.S.) dochází k částečnému rozvolnění doposud platných opatření. Na základě usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2020 č. 1262 (v příloze), bude možné s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. opětovně poskytovat služby v provozovnách - mimo jiné tedy i psychoterapii.

 

To vše za předpokladu, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

----> v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 mprodejní plochy (v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka)

----> aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti

----> zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry)

----> umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci

----> zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech

----> provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu

POZOR: V rámci jiného opatření zůstává v platnosti (prodlužuje se) zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to mimo jiné ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování.

Použitelná vyjímka z tohoto omezení: (její využití ponecháváme na profesionálním uvážení každého terapeuta) - osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Níže odpovědi na nejčastější dotazy:

Co je prodejní plocha? Jakým způsobem se určuje plocha pro počet zákazníků/klientů? Obecně lze říct, že se jedná o používanou část provozovny, tj. celková plocha, kam zákazníci/klienti mají přístup (včetně plochy, kterou zabírají regály, stojany a pulty a včetně prostoru za pulty, který využívá obsluhující personál).

Co když provozovna má méně než 15 m? V samotném textu usnesení je pamatováno na tento případ: případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením. Což pro poskytování psychoterapie není pravděpodobně úplně nejfrekventovanější případ. Kloníme se k názoru, že smyslem opatření je omezení shlukování většího počtu lidí na jednom místě, proto setkání klienta s terapeutem v prostoru menším, než je nařízená plocha nejde proti smyslu opatření a při zachování ostatních pravidel - rozestupy, roušky atd. v tomto nespatřujeme problém.

Párová terapie? Usnesení pracuje často s pojmem "osoby ze společné domácnosti" a stanovuje pro takové osoby řadu výjimek (např. při omezení 4 osob u stolu v restauraci). Máme zato, že u párové terapie se v drtivé většině bude jednat o osoby ze společné domácnosti a vykládáme v kontextu všech opatření, že párovou terapii je možné za dodržení hygienických pravidel výše vykonávat i v případě, že provozovna nedosahuje plochy odpovídající pro více zákazníků/klientů viz výše. Taková restrikce by v kontextu ostatních uvolnění vyhlížela jako nesmyslná.

Skupinová terapie? Pro pořádání skupinových terapií není v rámci vydaného vládního opatření stanoveno žádné specifické pravidlo, analogicky by bylo možné postupovat nanejvýš podle pravidla stanoveného pro pořádání vzdělávacích akcí ve vnitřních prostorách, tj. za účasti max. 10 osob a při zavedení přiměřených hygienických opatření (roušky, rozestupy, desinfekce, větrání prostor, požadavek na účastníky podstoupit měření teploty při příchodu do prostor...). Zastáváme názor, že poskytování skupinové terapie za podmínek zmíněných v tomto odstavci není v rozporu se smyslem a cílem vydaných opatření. 

 

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.