774 050 413

Mentoring

Česká asociace pro psychoterapii připravila program dalšího vzdělávání pro začínající psychoterapeuty.

AKTUÁLNĚ:

Vážení kolegové, děkujeme vám za účast na zoomovém setkání k mentoringu, které se konalo v březnu.
Pro ty z vás, které téma zajímá a nemohli jste se zúčastnit, jsme záznam ze setkání nahráli a je k dispozici ZDE.
 
Domluvili jsme se, že na podzim uspořádáme dvě setkání k mentoringu.
Jedno setkání pro aktivní mentory a účastníky mentoringu, kde bychom chtěli sdílet zkušenosti a sbírat základy pro metodiku mentoringu, druhé pro zájemce o mentoring - obecné informace a diskuse. 
6.10. 2021 Setkání ke sdílení zkušeností a k metodice mentoringu - pro aktivní mentory a účastníky mentoringu
20.10. 2021 Setkání pro zájemce o mentoring - pro ty, kdo chtějí pracovat jako mentoři i pro ty, kteří se chtějí zúčastnit mentoringu
 
Zdravíme.
Milan Stiburek a Petr Odstrčil
 
MENTORINGOVÉ FAQ
 
Proč mentoring?
Mentoring zajišťuje, že s terapeutem, který sbírá první zkušenosti je v kontaktu zkušenější kolega, který s ním pravidelně konzultuje jeho práci.  

Jak se zapojit do mentoringu?
Je možné si vybrat z nabídky mentorů na stránkách ČAP.
Je možné se domluvit s někým, s kým byste chtěl spolupracovat a společně se zaregistrovat. Může to být i někdo z vašeho pracoviště a je možné mentoring propojit s předatestační přípravou či jinou vyžadovanou formou vzdělávání na pracovišti..
 
Kdy mohu začít s mentoringem?
S mentoringem je možno začít nejdříve při zahájení vlastní praxe. Je-li to v průběhu výcviku, je nutné vlastní praxi vykonávat podle pravidel výcviku. V současnosti je mentoring dobrovolný, do budoucna předpokládáme, že splnění požadavků mentoringu bude vyžadováno od členů ČAP při ukončení prvního tříletého období dalšího vzdělávání. Pokud vznikne tato povinnost, nebude vyžadována zpětně.
 
Jak se platí?
Placení je na individuální dohodě mentora a mentorovaného.
 
Jaký je rozdíl mezi mentoringem a supervizí?
Supervizor reaguje na potřeby supervidovaného, mentor je spíš lektor, aktivně se vyptává na témata, která souvisí s "Dobrou praxí", případně i něco odpřednáší. Je to spíš takový mistr na dílně nebo zkušenější kolega. (Mentoring je podobný výcvikové supervizi.) S tématy, která mají významnější osobní přesah může odkazovat do supervize.
 

Česká asociace pro psychoterapii připravila program dalšího vzdělávání pro začínající psychoterapeuty.

AKTUÁLNĚ:

Vážení kolegové, děkujeme vám za účast na zoomovém setkání k mentoringu, které se konalo v březnu.
Pro ty z vás, které téma zajímá a nemohli jste se zúčastnit, jsme záznam ze setkání nahráli a je k dispozici ZDE.
 
Domluvili jsme se, že na podzim uspořádáme dvě setkání k mentoringu.
Jedno setkání pro aktivní mentory a účastníky mentoringu, kde bychom chtěli sdílet zkušenosti a sbírat základy pro metodiku mentoringu, druhé pro zájemce o mentoring - obecné informace a diskuse. 
6.10. 2021 Setkání ke sdílení zkušeností a k metodice mentoringu - pro aktivní mentory a účastníky mentoringu
20.10. 2021 Setkání pro zájemce o mentoring - pro ty, kdo chtějí pracovat jako mentoři i pro ty, kteří se chtějí zúčastnit mentoringu
 
Zdravíme.
Milan Stiburek a Petr Odstrčil
 
MENTORINGOVÉ FAQ
 
Proč mentoring?
Mentoring zajišťuje, že s terapeutem, který sbírá první zkušenosti je v kontaktu zkušenější kolega, který s ním pravidelně konzultuje jeho práci.  

Jak se zapojit do mentoringu?
Je možné si vybrat z nabídky mentorů na stránkách ČAP.
Je možné se domluvit s někým, s kým byste chtěl spolupracovat a společně se zaregistrovat. Může to být i někdo z vašeho pracoviště a je možné mentoring propojit s předatestační přípravou či jinou vyžadovanou formou vzdělávání na pracovišti..
 
Kdy mohu začít s mentoringem?
S mentoringem je možno začít nejdříve při zahájení vlastní praxe. Je-li to v průběhu výcviku, je nutné vlastní praxi vykonávat podle pravidel výcviku. V současnosti je mentoring dobrovolný, do budoucna předpokládáme, že splnění požadavků mentoringu bude vyžadováno od členů ČAP při ukončení prvního tříletého období dalšího vzdělávání. Pokud vznikne tato povinnost, nebude vyžadována zpětně.
 
Jak se platí?
Placení je na individuální dohodě mentora a mentorovaného.
 
Jaký je rozdíl mezi mentoringem a supervizí?
Supervizor reaguje na potřeby supervidovaného, mentor je spíš lektor, aktivně se vyptává na témata, která souvisí s "Dobrou praxí", případně i něco odpřednáší. Je to spíš takový mistr na dílně nebo zkušenější kolega. (Mentoring je podobný výcvikové supervizi.) S tématy, která mají významnější osobní přesah může odkazovat do supervize.
 

Koncepce mentoringu

Vnímáme potřebu podpořit čerstvé absolventy výcviků při jejich vstupu do praxe, zejména ty, kteří začínají pracovat samostatně ať už v rámci své soukromé praxe nebo v rámci pracovišť, kde nemají dostatečnou odbornou individuální podporu.

Mentoring by těmto samostatně pracujícím poskytoval náhradu týmu a odborného vedení.

Zároveň představuje jistou formu kontroly potřebnou pro odpovědnou garanci ČAP. 

Chceme zdůraznit, že za optimální variantu považujeme to, že psychoterapeuti zahajují svou praxi v rámci zavedeného týmu a mají možnost spolupracovat se zkušenějšími kolegy, kteří jsou jim k dispozici radou i pomocí. Považujeme za součást dobré praxe to, že v počáteční fázi pracuje psychoterapeut v týmu a pod odbornou garancí, což mu usnadňuje sbírání zkušeností, reflexi vlastního profesního orientování a poskytuje jistou ochranu jemu i jeho klientům. Samostatnou praxi vnímáme jako velmi náročnou činnost vhodnou pro zkušené psychoterapeuty, kteří mají vytvořené profesní podpůrné vztahy a mají zkušenost s tím jak v komplikovaných situacích ochránit své klienty i sebe.

Jsme si ale vědomi, že vysoká poptávka po terapií vede k tomu, že vzniká řada pracovišť, která potřebnou odbornou podporu začínajícím psychoterapeutům neposkytuje.

Program mentoringu by měl napomoci řešení této situace, čerstvým absolventům výcviků poskytnout další možnost učení, podpořit je v hledání optimálního nastavení vlastní praxe a zvládání náročných situací, které praxe přináší.

Mentoring by měl účastníkům zprostředkovat témata vycházejí z kompetencí evropského psychoterapeuta. (Lze se inspirovat rozpracováním témat do bloků v semináři Dobrá praxe, jak jej zpracovali Veronika Čermáková a Petr Odstrčil ZDE )

Nyní zahajujeme zhruba dvouleté pilotní období, během kterého chceme program doladit. V tomto období je program otevřenou nabídkou pro všechny zájemce. Od počátku roku 2022 bude mentoring představovat první tříleté období v rámci dalšího vzdělávání členů ČAP. 

Provádění

Mentoring zahrnuje nejméně tříleté období počínající nejdříve při zahájení vlastní praxe a ukončené splněním podmínek.

Zahrnuje standardní požadavky na další vzdělávání, tedy 150 hodin dalšího vzdělávání, 15 prezentací vlastní praxe. Navíc nejméně 60 hodin mentoringu, upřednostňujeme práci ve skupině.

Během mentorského období účastník doloží nejméně 300 hodin přímé práce s klienty.

(Tedy během tříletého období, případně prodlouženého, pokud kandidát zahájí praxi a mentoring již v průběhu výcviku, je potřeba splnit a doložit podmínky dalšího vzdělávání + navíc 60 hodin mentoringu individuálně či skupinově a 300 hodin přímé práce s klienty, to potvrzeno mentorem. Tedy pro ty, kteří začínají na terapeutickém pracovišti by to nemělo znamenat žádnou zátěž navíc.)

Obsahově je mentoring zaměřen na Dobrou praxi, na praktické, odborné i etické otázky výkonu psychoterapeutické praxe, vychází z Kompetencí evropského psychoterapeuta.

Práce v mentorské skupině je zaměřena na vlastní praxi, mentor se aktivně ptá tak aby měl přehled o způsobu práce účastníka.

Mentor je k dispozici i mezi plánovanými setkáními pro krizové situace, které účastník řeší.

Mentor akceptuje jistou míru zodpovědnosti za účastníky, mentoringu, ti ve svých materiálech uvádějí že pracují v rámci mentoringu a jméno svého mentora.

Celý rozsah mentoringu by měl být absolvován u jednoho mentora. V odůvodněných případech lze jednat o podmínkách změny.

Formy

Mentorský program zaštiťuje ČAP, která vede evidenci mentoringu.

Prakticky ho mohou zajišťovat pracoviště, výcvikové instituty, počítáme i se vznikem mentorských skupin zajišťovaných ČAP.

Mentoring na pracovišti

Preferovaná forma. Může probíhat individuální i skupinovou formou. Lze započítat adekvátní čas porad, intervizí, kazuistických seminářů apod., na kterých je přítomen mentor.

Mentoring zajišťovaný výcvikovým institutem

V případě, že institut poskytuje mentoring vlastním absolventům, je to možné až po ukončení základního výcviku a je třeba dbát na personální oddělení (nepokračovat se stejným lektorem, ve stejné skupině). Mentoring nelze započítat do základního rozsahu výcviku. Ošetření praxí frekventantů výcviků je věcí pořádajících institutů a to jak jsou praxe ošetřeny, se řeší v rámci certifikačního procesu. Jinak mentoring zajišťovaný výcvikovým institutem funguje jako mentorská skupina. 

Mentorská skupina

Pokud začínající terapeut pracuje na pracovišti, kde není kolega, který by mohl zastávat funkci mentora má možnost se zapojit do mentorské skupiny.

Mentorskou skupinu, která vytváří prostor pro sdílení a funguje jako vzájemně podpůrná skupina a do jisté míry tak nahrazuje tým považujeme za dobrou formu. Považujeme ale za důležité zohlednit poměr účasti a aktivní účasti. Navrhujeme započítávat hodiny pouze, prezentuje-li účastník vlastní práci. Za účast při setkání mentorské skupiny by měly být započítány maximálně 4 hodiny i pokud je rozsah setkání větší.

Individuální mentoring

Individuální vedení účastníka mentoringu. Počet hodin při individuálním mentoringu se nemění.

 

Frekvence a délka mentorských setkání by měla být nastavena tak, aby v průběhu tříletého mentorského období umožnila kontinuální sledování a podporu při práci účastníka mentoringu.

Zahájení mentoringu

Uchazeč o mentoring pošle tajemnici ČAP na adresu žádost s uvedením jména mentora, jeho souhlasem s přijetím uchazeče do mentoringu a datem zahájení mentoringu. V případě, že nebudou důvody proti, ČAP potvrdí zahájení mentoringu.

Uchazeč je kandidátním nebo řádným členem ČAP. Pravidelně pracuje s klienty. V případě, že uchazeč chce být členem mentorské skupiny kterou zajišťuje jeho mateřský institut, je to možné až po ukončení výcviku.

Zde najdete ke stažení:

SOUHLAS MENTORA

INDEX PRO MENTORING

Ukončení mentoringu

Pro úspěšné ukončení účastník doloží výboru ČAP plnění podmínek dalšího vzdělávání a mentorem potvrzené absolvování 60 hodin mentoringu a 300 hodin přímé práce s klienty. A to do tří let od zahájení mentoringu. V odůvodněných případech lze jednat o podmínkách prodloužení mentoringu.

V případě, že mentor shledává překážky pro to aby frekventant mohl pracovat jako samostatný psychoterapeut nebo spolupráce s frekventantem neodpovídá domluveným podmínkám, má mentor právo od dohody o mentoringu odstoupit a potvrzení nevydat nebo vydat s negativním hodnocením.

Požadavky na mentora

Je členem nebo splňuje požadavky na člena ČAP (podmínky členství a další vzdělávání) a má nejméně sedmiletou praxi. Souhlasí s podmínkami mentoringu.

Souhlas mentora

Jméno (mentor) přijímám jméno (účastník), do mentoringu.

Souhlasím s tím, že budu uváděn jako jeho mentor.

Splňuji / dokládám splnění požadavků na mentora ČAP.

Seznámil jsem se a ve své práci budu vycházet z materiálu Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta.

Datum Podpis

Organizace:

ČAP vede evidenci mentoringu. Vede seznam účastníků mentoringu s uvedením jejich mentorů a seznam mentorů, kteří jsou ochotni přijmout nové účastníky.

 

Zde najdete ke stažení:

SOUHLAS MENTORA

INDEX PRO MENTORING

Dvouleté pilotní období

Nyní zahajujeme dvouleté pilotní období programu mentoringu. Snažili jsme se tento program nastavit tak, aby zajišťoval jistou profesionální náročnost a zároveň aby poskytoval prostor pro individuální podmínky psychoterapeutických škol a specifických potřeb konkrétních psychoterapeutických praxí.

Během pilotního období chceme program dopilovat. Potřebujeme proto od Vás zpětné vazby a praktické zkušenosti účastníků i mentorů.

Pokud máte návrhy jak mentoring vylepšit pište.

Pokud se chcete stát mentorem pište. Pokud máte zájem o účast v mentoringu, pište.

 

Těšíme se na další spolupráci.

 

Za výbor ČAP

Milan Stiburek

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.