Log in

AKP ČR: Stanovisko k zákonným úpravám

14/02/2018 14:48 | Anonymous

Věc: Snahy AKP ČR o zákonnou podporu oboru klinická psychologie, dětská klinická psychologie a psychoterapie


Asociace klinických psychologů ČR, z.s. ( dále AKP ČR) je profesním sdružením, které hájí zájmy klinických psychologů v ČR. Vytváří koncepce oboru klinický psycholog a dětský klinický psycholog a koncepci vzdělávání v psychoterapii. Dohlíží nad celoživotním vzděláváním, zabývá se etickými problémy souvisejícími s výkonem profese. Své členy AKP ČR zastupuje při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, při jednáních se zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi, při výběrových řízeních, apod. 


AKP ČR dlouhodobě usiluje a hledá podporu pro následné zákonné úpravy:

  1. Přechod oboru ze zákona č. 96/2004 Sb. do zákona č. 95/2004 Sb.

  2. Ukotvení oboru psychoterapie v rámci zdravotnictví


Pro zmíněné kroky má AKP ČR tyto argumenty:

  1. V rámci stávajícího zakotvení není obor klinické psychologie a dětské klinické psychologie v zákoně č. 96/2004 Sb. dostatečně ukotven a chráněn. Systémem vzdělávání a vykonáváním naší profese se náš obor zásadně vymykáostatním nelékařským povoláním obsaženým v zákoně. Při novelizacích zákona, poslední novela je platná od 1. 9. 2017, se opakovaně setkáváme s tím, že jsou měněny či vypouštěny zásadní atributy naší profese. Naši zástupci pak vždy znovu připomínkují a doplňují informace tak, aby byl zachován odborný rámec profese klinický psycholog (KP) a dětský klinický psycholog (DKP). Například v poslední novele zákona nebyly reflektovány připomínky AKP ČR ke změně systému celoživotního vzdělávání, což by mělo v budoucnu výrazný negativní dopad na kvalitu výkonu naší profese. Navíc se do zákona č. 96/2004 Sb. dostaly odbornosti, které nesplňují podmínky pro výkon zdravotnické profese a struktura jejich profese je zcela nekoncepční – i zde AKP ČR vyvíjela spolu s dalšími odbornými společnostmi argumentační úsilí, které nebylo v rámci Parlamentu ČR vyslyšeno.

    201802_akp_Čr_stanovisko_psychoterapie_únor_2018.doc

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

NA TĚCHTO KONTAKTECH NEOBJEDNÁVÁME KLIENTY.

HLEDÁTE-LI TERAPII, VYBERTE SI Z ADRESÁŘE. 

Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1081 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software