Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

podmínky členství v ČAP

Dle stanov spolku se členem ČAP se může stát fyzická osoba (individuální členství) nebo OSVČ či právnická osoba (organizační členství), která podá přihlášku do ČAP, hodlá se podílet na realizaci cílů a poslání ČAP a zaváže se řídit stanovami, etickým kodexem a ostatními vnitřními předpisy ČAP.

Váháte, zda se k nám přidat? Přečtěte si 10 výhod členství v ČAP.

Níže naleznete informace k řádnému členství, kandidátnímu členství, podmínkám pro individuální posouzení členství a dalším požadavkům na členy.

Kvalifikační požadavky pro vznik členství v ČAP

Zájemce o členství v ČAP musí splnit následující podmínky a doložit je kopiemi příslušných listin. Všechny požadované informace žadatel předkládá elektronicky vyplněním Žádosti o členství níže. Informace dodané samostatně elektronicky či poštou nebudou k posouzení přijaty.

  řádné členství

  Kandidátní členství

  Vysokoškolské vzdělání

  Členství v ČAP může získat žadatel, který má dostatečnou pregraduální přípravu před či paralelně s komplexním psychoterapeutickým výcvikem, tzn. je absolventem vysokoškolského magisterského studia.

  Kandidátní členství v ČAP je určeno žadatelům, kteří mají dostatečnou pregraduální přípravu před či paralelně s komplexním psychoterapeutickým výcvikem, tzn. jsou absolventy VŠ (min. Bc. titul současně se započatým Mgr. studiem).

  Kandidátní členství je časově omezeno na dobu 3 let ode dne prvního rozhodnutí výboru ČAP o přijetí za kandidátního člena ČAP. Na žádost kandidátního člena ČAP může výbor trvání kandidátního členství jednou prodloužit, nejvýše však o další 3 roky.

  Komplexní psychoterapeutický výcvik

  Žadatel musí být absolventem komplexního psychoterapeutického výcviku, který v minulosti byl či aktuálně je uznán Českou asociací pro psychoterapii nebo Českou psychoterapeutickou společností

  Uznatelný je také výcvik, který v minulosti byl či je uznán jako plnohodnotné psychoterapeutické vzdělání uznanou zahraniční národní či mezinárodní odbornou společností.

  Jako doklad o absolvování výcviku je nutné doložit certifikát, který obsahuje informaci o tom, kým byl výcvik akreditován.

  Žadatel absolvoval již alespoň 50% z celkového počtu výcvikových hodin komplexního psychoterapeutického výcviku, který v minulosti byl či aktuálně je uznán Českou asociací pro psychoterapii nebo Českou psychoterapeutickou společností.

  Uznatelný je také výcvik, který
  v minulosti byl či je uznán jako plnohodnotné psychoterapeutické vzdělání uznanou zahraniční národní či mezinárodní odbornou společností.

  Jako doklad o účasti ve výcviku  je nutné doložit potvrzení výcvikového insitutu, které obsahuje informaci o tom, jakou část (počet hodin) z celkového počtu hodin má frekventant splněnou. Dále musí obsahovat informaci o tom, kým je výcvik akreditován.

  Členské příspěvky a další poplatky

  Roční poplatek: 2000Kč

  Administrativní poplatek za žádost: 250kč

  Roční členský poplatek: 1000Kč

  Administrativní poplatek za žádost: 250kč

  Členské práva a povinnosti

   Člen má zejména právo podílet se na činnosti ČAP, volit a být volen do orgánů ČAP, podílet se na řízení ČAP přímo nebo prostřednictvím volených orgánů ČAP,  podávat návrhy a připomínky k činnosti ČAP, vznášet dotazy a požadovat vysvětlení k činnosti orgánů ČAP a obdržet od orgánů ČAP odpověď, být zapsán do seznamu psychoterapeutů certifikovaných ČAP, využívat veškeré informace a produkty ČAP.

   Člen je zejména povinen přispívat k naplňování cílů a poslání ČAP, dbát o udržování a rozvoj své profesní kvalifikace, řídit se etickým kodexem a při své činnosti směřovat k naplňování klíčových kompetencí evropského psychoterapeuta, plnit usnesení orgánů ČAP a platit členské příspěvky.

   Individuální posouzení žádosti o členství

   POKUD NESPLŇUJETE podmínku pregraduálního vzdělání a psychoterapii prokazatelně vykonáváte alespoň 10 let, můžete zažádat o přijetí individuálním posouzením. Výbor ČAP přihlédne k dalším okolnostem vaší profesní kariéry. 

   K přihlášce budete potřebovat doložit stručný profesní životopis, ze kterého je patrná délka vaší psychoterapeutické praxe, doklad o kontinuální supervizi a 2 doporučení dlouhodobě praktikujících psychoterapeutů – členů ČAP nebo těch, kteří splňují podmínky členství v ČAP (humanitní VŠ vzdělání na úrovni magistr či MUDr., řádně ukončený komplexní psychoterapeutický výcvik).

   Níže na stránce pokračujte tlačítkem žádost o členství a pak zaškrtněte možnost "Žádost o individuální posouzení řádného členství". Administrativní poplatek za posouzení žádosti činí 500Kč.

   Další informace

   Členství v ČAP vzniká schválením přihlášky výborem po zaplacení členského příspěvku (zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na účet ČAP). 

   Administrativní poplatek je splatný po odeslání žádosti o členství - následně po připsání na účet ČAP bude žádost zpracována.

   Žadatel má 30 dnů na doložení všech potřebných dokumentů. Po uplynutí této doby musí v případě zájmu o členství podat přihlášku novou a to včetně platby administrativního poplatku. Vzhledem k vysokému počtu přihlášek může schvalovací proces trvat až tři týdny.

   První členský poplatek je splatný do 7 dnů od schválení členství. Členství je platné kalendářní rok. Roční členský poplatek je splatný do 31.ledna každého roku. Výzva k úhradě členských poplatků je zasílána automaticky před závěrem kalendářního roku, upomínka na začátku kalendářního roku. 

   Poskytujeme slevu z členských poplatků ve výši 50% pro osoby na rodičovské dovolené, bez výkonu praxe nebo v důchodovém věku.

   Podmínky pro trvání členství v ČAP

   Podmínkou řádného členství v ČAP je doložení plnění supervize a celoživotního profesního rozvoje. Povinnost se dokládá čestným prohlášením každé tři roky na základě výzvy a sestává z následujících položek:

   Supervize: 15 prezentací vlastní práce v individuální nebo skupinové supervizi v průběhu 3 let.

   Lze započítat hodiny vedené supervizorem, který má supervizní výcvik nebo je za uznán vzdělávacím institutem či odbornou společností (více zde: https://www.czap.cz/Supervize nebo zde: https://www.supervize.eu)

   Mentoring: dokládá řádný člen po prvních 3 letech řádného členství v ČAP, jehož komplexní psychoterapeutický výcvik byl zakončen po 1.1.2024 (více o programu mentoringu se dozvíte zde: https://www.czap.cz/Mentoring)

   Celoživotní profesní rozvoj: minimum 150 hodin v průběhu 3 let.

   Do 150 hodin profesního rozvoje lze započítat účast na seminářích, na konferencích a hodiny supervize. V případě aktivní účasti na konferencích a publikační činnosti lze započítat adekvátní čas na zpracování příspěvků do maximálního rozsahu 50% požadovaného počtu hodin. Započítává se rovněž další vzdělávání lektorů a supervizorů.

   Další profesní rozvoj v součtu min. 150 hodin může být složený z:

       • Vzdělávání - min. 60h

       • Sebezkušenost -  max. 30h

       • Aktivní účast na konferencích - max. 30h

       • Pasivní supervize - max. 30h

       • Dobrovolnické aktivity pro ČAP - max. 30h

   Více o právech a podmínkách členství v ČAP naleznete v našich Stanovách.

   Partnerské organizace:

     

         

        

   Identifikační údaje:

   Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

   Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

   Praha 2, 120 00

   IČ: 70860122        

   Kontaktní údaje:

   Telefon: +420 774 050 413

   Email: info@czap.cz

   Bankovní spojení:

   Číslo účtu : 22332233 / 2010 


   © Česká asociace pro psychoterapii

   Powered by Wild Apricot Membership Software