Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

podmínky pro členství v ČAP

Členem ČAP se může stát fyzická osoba (individuální členství) nebo OSVČ či právnická osoba (organizační členství), která podá přihlášku do ČAP, hodlá se podílet na realizaci cílů a poslání ČAP a zaváže se řídit stanovami, etickým kodexem a ostatními vnitřními předpisy ČAP.

Váháte, zda se k nám přidat? Přečtěte si 10 výhod členství v ČAP.

Níže naleznete informace k řádnému členství, kandidátnímu členství, podmínkám pro individuální posouzení členství a dalším požadavkům na členy.

Kvalifikační požadavky pro vznik členství v ČAP

Zájemce o členství v ČAP musí splnit následující podmínky a doložit je kopiemi příslušných listin. Všechny požadované informace žadatel předkládá elektronicky vyplněním Žádosti o členství níže. Informace dodané samostatně elektronicky či poštou nebudou k posouzení přijaty.

  řádné členství

  Kandidátní členství

  Vysokoškolské vzdělání

  Členství v ČAP může získat žadatel, který má dostatečnou pregraduální přípravu před či paralelně s komplexním psychoterapeutickým výcvikem, tzn. je absolventem VŠ (min. Mgr. titul) v některém z oborů uvedených v Seznamu oborů relevantního pregraduálního vzdělávání.

  Kandidátní členství v ČAP je určeno žadatelům, kteří mají dostatečnou pregraduální přípravu před či paralelně s komplexním psychoterapeutickým výcvikem, tzn. jsou absolventy VŠ (min. Bc. titul současně se započatým Mgr. studiem) v některém z roborů uvedených v Seznamu oborů relevantního vzdělávání.

  Kandidátní členství je časově omezeno na dobu 3 let ode dne prvního rozhodnutí výboru ČAP o přijetí za kandidátního člena ČAP. Na žádost kandidátního člena ČAP může výbor trvání kandidátního členství jednou prodloužit, nejvýše však o další 3 roky.

  Komplexní psychoterapeutický výcvik

  Žadatel musí být absolventem komplexního psychoterapeutického výcviku, který v minulosti byl či aktuálně je uznán Českou asociací pro psychoterapii nebo Českou psychoterapeutickou společností

  Uznatelný je také výcvik, který v minulosti byl či je uznán jako plnohodnotné psychoterapeutické vzdělání uznanou zahraniční národní či mezinárodní odbornou společností.

  Jako doklad o absolvování výcviku je nutné doložit certifikát, který obsahuje informaci o tom, kým byl výcvik akreditován.

  Žadatel absolvoval již alespoň 50% z celkového počtu výcvikových hodin komplexního psychoterapeutického výcviku, který v minulosti byl či aktuálně je uznán Českou asociací pro psychoterapii nebo Českou psychoterapeutickou společností.

  Uznatelný je také výcvik, který
  v minulosti byl či je uznán jako plnohodnotné psychoterapeutické vzdělání uznanou zahraniční národní či mezinárodní odbornou společností.

  Jako doklad o účasti ve výcviku  je nutné doložit potvrzení výcvikového insitutu, které obsahuje informaci o tom, jakou část (počet hodin) z celkového počtu hodin má frekventant splněnou. Dále musí obsahovat informaci o tom, kým je výcvik akreditován.

  Členské příspěvky a další poplatky

  Roční poplatek: 2000Kč

  Administrativní poplatek za žádost: 250kč

  Roční členský poplatek: 1000Kč

  Administrativní poplatek za žádost: 250kč

  Členské práva a povinnosti

   Člen má zejména právo podílet se na činnosti ČAP, volit a být volen do orgánů ČAP, podílet se na řízení ČAP přímo nebo prostřednictvím volených orgánů ČAP,  podávat návrhy a připomínky k činnosti ČAP, vznášet dotazy a požadovat vysvětlení k činnosti orgánů ČAP a obdržet od orgánů ČAP odpověď, být zapsán do seznamu psychoterapeutů certifikovaných ČAP, využívat veškeré informace a produkty ČAP.

   Člen je zejména povinen přispívat k naplňování cílů a poslání ČAP, dbát o udržování a rozvoj své profesní kvalifikace, řídit se etickým kodexem a při své činnosti směřovat k naplňování klíčových kompetencí evropského psychoterapeuta, plnit usnesení orgánů ČAP  a platit členské příspěvky.

   Individuální posouzení žádosti o členství

   POKUD NESPLŇUJETE podmínku pregraduálního vzdělání a psychoterapii prokazatelně vykonáváte alespoň 15 let, můžete zažádat o přijetí individuálním posouzením. Výbor ČAP přihlédne k dalším okolnostem vaší profesní kariéry. 

   přihlášce doložte stručný profesní životopis, ze kterého je patrná délka vaší psychoterapeutické praxe, doklad o kontinuální supervizi a 2 doporučení dlouhodobě praktikujících psychoterapeutů – členů ČAP nebo těch, kteří splňují podmínky členství v ČAP (humanitní VŠ vzdělání na úrovni magistr či MUDr., řádně ukončený komplexní psychoterapeutický výcvik).

   Vše zašlete naskenované na adresu: prihlasky@czap.cz.

   Další informace

   Členství v ČAP vzniká schválením přihlášky výborem po zaplacení členského příspěvku (zaplacením se rozumí připsání příslušné částky na účet ČAP). 

   Administrativní poplatek je splatný po odeslání žádosti o členství - následně po připsání na účet ČAP bude žádost zpracována.

   Žadatel má 30 dnů na doložení všech potřebných dokumentů. Po uplynutí této doby musí v případě zájmu o členství podat přihlášku novou a to včetně platby administrativního poplatku. Vzhledem k vysokému počtu přihlášek může schvalovací proces trvat až tři týdny.

   První členský poplatek je splatný do 7 dnů od schválení členství. Členství je platné kalendářní rok. Roční členský poplatek je splatný do 31.ledna každého roku. Výzva k úhradě členských poplatků je zasílána automaticky před závěrem kalendářního roku, upomínka na začátku kalendářního roku. 

   Poskytujeme slevu z členských poplatků ve výši 50% pro osoby na rodičovské dovolené, bez výkonu praxe nebo v důchodovém věku.

   Podmínky pro trvání členství v ČAP

   Podmínkou řádného členství v ČAP je doložení plnění supervize a celoživotního profesního rozvoje. Povinnost se dokládá čestným prohlášením každé tři roky na základě výzvy a sestává z následujících položek:

   Supervize: 15 prezentací vlastní práce v individuální nebo skupinové supervizi v průběhu 3 let.

   Lze započítat hodiny vedené supervizorem, který má supervizní výcvik nebo je za uznán vzdělávacím institutem či odbornou společností (více zde: https://www.czap.cz/Supervize nebo zde: https://www.supervize.eu)

   Mentoring: dokládá řádný člen po prvních 3 letech řádného členství v ČAP, jehož komplexní psychoterapeutický výcvik byl zakončen po 1.1.2024 (více o programu mentoringu se dozvíte zde: https://www.czap.cz/Mentoring)

   Celoživotní profesní rozvoj: minimum 150 hodin v průběhu 3 let.

   Do 150 hodin profesního rozvoje lze započítat účast na seminářích, na konferencích a hodiny supervize. V případě aktivní účasti na konferencích a publikační činnosti lze započítat adekvátní čas na zpracování příspěvků do maximálního rozsahu 50% požadovaného počtu hodin. Započítává se rovněž další vzdělávání lektorů a supervizorů.

   Další profesní rozvoj v součtu min. 150 hodin může být složený z:

       • Vzdělávání - min. 60h

       • Sebezkušenost -  max. 30h

       • Aktivní účast na konferencích - max. 30h

       • Pasivní supervize - max. 30h

       • Dobrovolnické aktivity pro ČAP - max. 30h

   Více o právech a podmínkách členství v ČAP naleznete v našich Stanovách.

   Partnerské organizace:

     

         

        

   Identifikační údaje:

   Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

   Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

   Praha 2, 120 00

   IČ: 70860122        

   Kontaktní údaje:

   Telefon: +420 774 050 413

   Email: info@czap.cz

   Bankovní spojení:

   Číslo účtu : 22332233 / 2010 


   © Česká asociace pro psychoterapii

   Powered by Wild Apricot Membership Software