Log in

Postavení psychoterapie - Řiháček, Vybíral & Roubal

01/01/2014 15:21 | Anonymous

Vážené dámy a pánové,

členové Pracovní skupiny k zajištění dostupnosti psychoterapie, psychoterapeutických a psychosociálních intervencí

Byli jsme požádáni výborem České asociace pro psychoterapii o vyjádření k tématu, jestli je výkon psychoterapie vázán výhradně na zdravotnické prostředí, nebo jestli je uplatnění psychoterapie širší. Jako akademičtí pracovníci, kteří se tématem psychoterapie teoreticky, prakticky i výzkumně zabýváme, rádi poskytujeme naše dlouhodobě zastávané stanovisko. V následujícím textu využíváme článek Z. Vybírala (2012) na dané téma, který upravujeme pro potřeby tohoto vyjádření.

Psychoterapie jako obor je definována vysokoškolským vzděláním a psychoterapeutickým výcvikem, nikoliv místem, kde je vykonávána. (To znamená, že se o psychoterapii dá hovořit např. ve vysokoškolském psychologicko-poradenském centru, kam za psychoterapeuty docházejí studenti.)

  • -  Takové pojetí vytváří v mezinárodním kontextu rámec pro renomované profesní organizace jako je Society for Psychotherapy Research či prestižní psychoterapeutické časopisy jako je Psychotherapy Research či Psychotherapy.

  • -  Také Evropská asociace pro psychoterapii (EAP) od roku 1991 jednoznačně a transparentně prosazuje náhled na psychoterapii jako na nezávislé povolání, psychoterapie je podle EAP profese, resp. samostatná disciplína.

  • -  Toto pojetí je konceptuálním rámcem námi sepsané učebnice psychoterapie (Vybíral, Roubal, 2010) užívané jako základní literatura pro přípravu na psychoterapeutické povolání ve zdravotnictví i mimo ně.

  • -  Z tohoto pojetí také vycházíme při naší výzkumné práci v Centru pro výzkum psychoterapie při Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

    Psychoterapie je vykonávána v mnoha resortech. Jak ve zdravotnictví, tak v poradnách pro manželství a rodinné vztahy, v komunitách pro drogově závislé, ve věznicích, ve speciálním školství (DDÚ, VÚM), v poradnách pro uprchlíky, v krizových centrech pro děti a pro oběti domácího násilí; patří do práce psychoterapeuticky vzdělaných školních psychologů, provádí

se ve vysokoškolských poradnách, v mimozdravotnických zařízeních psychosociální rehabilitace pro psychiatrické pacienty a jinde. (Zde nejde o výčet všech zařízení a pracovišť.)

Psychoterapie má tradičně silné postavení a zakotvení v sociálně humanitní oblasti. Od vzniku Asociace manželských a rodinných poradců ČR byla psychoterapie podporována jako jedna
z forem pomoci jednotlivcům, párům a rodinám v síti poraden pro manželství a rodinu. Psychoterapie byla přímo podpořena jako činnost v těchto poradnách ze strany MPSV. Přestože existují určité rozdíly ve způsobu, jakým je psychoterapie v různých resortech aplikována, jedná se o rozdíly ve vnějším institucionálním prostředí a podmínkách, nikoli o rozdíly v samotné podstatě terapeutické práce (Řiháček, 2014). Odborník vzdělaný a vycvičený v psychoterapii může svou práci označovat jako psychoterapii. Na tom, že psychoterapie se provádí ve všech uvedených oblastech, se shodly a shodují řídící orgány EAP, jejímiž členy jsou profesní organizace zastřešující psychoterapeuty v ČR: Česká asociace pro psychoterapii a Česká psychoterapeutická společnost ČLS J.E.P.

Psychoterapie představuje vysoce kvalifikovanou službu lidem (nejenom nemocných, ale také lidem v osobních potížích, v konfliktních vztazích nebo motivovaných pro osobnostní růst a zrání). Bylo by v rozporu se svobodným právem občana svobodně si tuto službu vybrat, kdyby byla psychoterapie monopolizována jen jedním resortem. Pro vykonávání psychoterapie není nezbytné být zdravotnickým pracovníkem. Psychoterapie je činnost, kterou psychoterapeuticky vzdělaný odborník může vykonávat jak ve zdravotnictví, tak

v jiných oborech mimo zdravotnictví.

Zdroje:
Řiháček, T. (2014). Poradenství vs. psychoterapie? 
Psychoterapie, 8(1), 13-22.
Vybíral, Z. (2012). Je to jen příběh jedné psychoterapeutky? 
Psychoterapie, 6(1), 52-56. Vybíral Z. & Roubal J. (2010). Současná psychoterapie. Praha, Portál.

prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Naše člen*k*y rozpoznáte podle odznaku (ochranné známky), kterým se mohou označovat:Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413

NA TĚCHTO KONTAKTECH NEOBJEDNÁVÁME KLIENTY.

HLEDÁTE-LI TERAPII, VYBERTE SI Z ADRESÁŘE. 

Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz

Máme už 1081 členů!

© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software