Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Plánované změny živnostenského zákona a reakce ČAP

08/02/2023 10:54 | Anonymous

Ministerská Pracovní skupina k zajištění dostupnosti psychoterapie, psychoterapeutických a psychosociálních intervencí pod vedením D. Krejcara připravila návrh vázané živnosti, který není v souladu s dlouhodobou filosofií ČAP. Na MPO jsme proto poslali náš komentář a návrh na úpravu tohoto návrhu.


Zde naleznete původní návrh úravy vázané živnosti, který NENÍ v souladu s dlouhodobými postoji ČAP:

Název:

Poskytování služeb v oblasti

- psychologického poradenství a diagnostiky

- psychoterapeutického poradenství

  1. Vymezení obsahu činnosti části psychoterapeutické poradenství

Komplexní, záměrná a plánovaná poradenská činnost uplatňující psychoterapeutické znalosti a dovednosti formou konzultací určených jednotlivcům, párům a rodinám.  Jedná se o komplex činností, složených z vícero nebo i všech následujících činností směřujících k překonávání osobních problémů jedince a psychických stavů osobní nepohody z nich vzniklých, k řešení vztahových problémů, řešení krize hodnot, budování sebedůvěry, zvládání změn v životě a náročných životních událostí, zvyšování míry vnímavosti, citlivosti a porozumění lidem, podpoře a posilování sebepřijetí a sebevědomí, prevenci syndromu vyhoření, zvládání stresu a zvyšování odolnosti vůči němu. Její součástí je vedení dokumentace realizovaných konzultací. Předmětem živnosti není činnost lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb a nesmí tyto činnosti ani nahrazovat. 


  1. Požadovaná odborná způsobilost pro část psychoterapeutické poradenství

1) Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu1 v psychologii, adiktologii, ergoterapii, sociální práci, speciální pedagogice, ošetřovatelství, všeobecném lékařství, fyzioterapii, porodní asistenci, psychoterapii, arteterapii, supervizi, sociální pedagogice, andragogice, pedagogice nebo teologii a

2) Absolvování komplexního psychoterapeutického vzdělávacího programu uvedeného v seznamu schválených programů vedeným Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví2 a

3) 4 týdny3 praxe v oboru psychologie, adiktologie, ergoterapie, sociální práce, speciální pedagogika, ošetřovatelství, všeobecné lékařství, fyzioterapie, porodní asistentka, psychoterapie, arteterapie, supervize, sociální pedagogika, andragogika, pedagogika nebo teologie u poskytovatele služeb osobám se závažnými psychickými poruchami4 a

4) 1 rok5 praxe v oboru psychologie, adiktologie, ergoterapie, sociální práce, speciální pedagogika, ošetřovatelství, všeobecné lékařství, fyzioterapie, porodní asistentka, psychoterapie, arteterapie, supervize, sociální pedagogika, andragogika, pedagogika nebo teologie u poskytovatele zdravotní nebo sociální služby.

1 Do poznámky (sloupec3): za splnění této podmínky se považuje i kombinace různých studijních programů bakalářského a magisterského studia uvedeného zaměření

2 Do poznámky (sloupec3): Seznam schválených programů je k dispozici na:https://www.ipvz.cz/Media/Pracovi%C5%A1t%C4%9B/Katedry/Klinick%C3%A1%20psychologie/seznam%20schv%C3%A1len%C3%BDch%20psychoterapeutick%C3%BDch%20v%C3%BDcvik%C5%AF.xlsx

3 týdnem se rozumí počet hodin odpovídající stanovené týdenní pracovní době

4 tedy diagnostické okruhy: psychotické poruchy, afektivní poruchy, závažné poruchy osobnosti, poruchy příjmu potravy, posttraumatická porucha a těžká OCD (obsedantně-kompulzivní porucha) 

5 rozumí se výkon praxe v rozsahu odpovídajícímu pracovnímu úvazku ve výši 1,00 po dobu 12 měsíců 


V příloze nalezete vyjádření ČAP a návrh na změnu této úpravy.

2023_Vyjádření ČAP_MPO.pdf

2_2023 CAP pro MPO - navrh uprav v návrhu živnosti psychoterapeutické poradenství.pdf

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software