Log in


Výbor ČAP

Výbor ČAP má devět členů, kteří pracují na naplňování strategických cílů asociace a koordinují a vedou pracovní skupiny. Od poslední volební valné hromady v listopadu 2020 pracuje výbor v následujícím složení:


Jiří Drahota, předseda

Psychoterapeut, supervizor, učitel psychoterapie, klinický psycholog.

Prošel jsem výcviky v SURu, Gestalt terapií, v Expresivní pohybové terapii. Roky jsem polehával na analytickém gauči u Lucie Lucké a roky poskakoval na body terapii u Eliho Weidenfelda. To mi dalo respekt a úctu k všem psychoterapeutickým modalitám. Pracoval jsem na psychiatrii, v sociálních službách, superviduji kolegy ve školství - všade třeba dobré vzdělané a odpovědné psychoterapie. V současnosti se trénuji v psychoterapeutické politice.


František Matuška, místopředseda

Pod ČAPkou se jako člen výboru spolupodílím na jejích politických jednáních, a to zejm. na poli zdravotnickém (na MZČR – člen Pracovní skupiny ustanovené ministrem zdravotnictví při Radě vlády ČR, člen trojice vyjednavačů ČAP pro bilaterální jednání s ČPtS, iniciátor jednání s Psychiatrickou společností ČLS JEP a dalšími partnery), to vše v dosud stále nenaplněné metě, kterou je vymezení a legislativní zakotvení společného pole a pravidel pro výkon praxe psychoterapeutů napříč jednotlivými resorty.


Zdeněk Macek, místopředseda

Psychoterapeut, lektor, supervizor. Systemicky vycvičený, hlavně rodinný a párový terapeut.

Najdete mě v soukromé praxi v Centru psychoterapie GI na Smíchově nebo v Apolinářském týmu rodinné terapie, případně na výcviku v Parkhotelu Český Šternberk.

Ve výboru ČAP pracuji od jejího založení. Podílím se hlavně na politických jednáních ČAPky a budování technického zázemí pro činnost ČAP.


Michaela Kokešová, Správa členské základny, prihlasky@czap.cz

V současném Výboru mám na starost členskou základnu, komunikaci se zájemci o členství a přípravu přihlášek pro hlasování ve Výboru. Vystudovala jsem sociální práci na Filozofické fakultě UK v Praze. Pracovala jsem v neziskovém sektoru v oblasti sociálněprávního poradenství, vedla resocializační kursy pro odsouzené ve výkonu trestu a od roku 2013 jsem psychoterapeutka v soukromé praxi jako OSVČ. Dále pracuji pro Diakonii ČCE jako psychoterapeutka lidí s duševním onemocněním. 


Olga Kunertová, PR a média, pr-media@czap.cz

Psychoterapeutka, vedoucí psychoterapeutického centra Gaudia, majitelka Gaudia Institutu, zakladatelka neziskové organizace PRO Gaudia. Lektoruji a spolutvořím výcvik Terapie v postmoderně. Ve výboru ČAP pracuji jako vedoucí mediální sekce, kde usiluji zejména o propagaci psychoterapie jako oboru. Podílím se dle svých sil i na dalších agendách jako je např. výzkum efektivity psychoterapie. Za ČAP jsem byla nominována do komise schvalující výcviky pro zdravotnictví, pracující pod IPVZ.


Dominika Čechová, Privátní praxe a Datová analýza, privatnipraxe@czap.cz

Do výboru ČAP jsem se rozhodla kandidovat v roce 2020. Věnovala jsem velké úsilí do zmapování situace mezi privátními psychoterapeuty a dávalo mi smysl se v této oblasti angažovat i dále. Snažím se přispět k zefektivnění správy členské základny zavedením nového softwaru a dále pokračuji v tvorbě datových podkladů, které nám pomáhají s ukotvením psychoterapie jako vázané živnosti.


Zuzana Kocábová, Zdravotnictví

Psychoterapeutka, klinická psycholožka, lektorka.

Pracuji jako klinická psycholožka na Pediatrické klinice FN Motol a jako primářka Oddělení klinické psychologie FN Motol.

V rámci výboru ČAP bych se chtěla věnovat problematice psychoterapie ve zdravotnictví. 


Jan Kulhánek, Zdravotnictví a Média

Dlouhodobě jsem pracoval jako psycholog (i arteterapeut) ve zdravotnictví (Dětská psychiatrie FN Motol), v roce 2011 jsem založil a vedu Psychologické centrum PSYCHOTERAPIE ANDĚL, řadu let vedu psychoterapeutické výcviky, dělám semináře s dětskou a rodinnou tématikou, poslední roky se věnuji supervizi. Mám bohaté zkušenosti s komunikací s médii. Členem ČAP jsem snad od jejího nového zrodu, i když jsem jako psychoterapeut součástí zdravotnického systému, věřím v otevřenost oboru pro všechny s kvalitním psychoterapeutickým vzděláním. 


Ondřej Pečený, PR a media, www.psychoterapie.cz

Psychoterapeut pracující v nestátním zdravotnickém zařízení Psychopoint, s.r.o. a lektor firemního vzdělávání v oblasti soft-skills. Důvodem mé angažovanosti v činnostech ČAPky je ten, že mě stávající situace v oblasti legislativy psychoterapie nevyhovuje. Snažím se využít ve výboru své zkušenosti z praxe tiskového mluvčího, marketingu a PR, kterým jsem se věnoval profesně téměř 15 let.


Anna Stanislavová, Tajemnice výboru, info@czap.cz

V pracovních skupinách se angažují a své volné kapacity věnují:

Alžběta Protivanská – sociální sítě, grafický design, příprava nových webových stránek ČAP

Petr Fulier – Facebook a sociální sítě

Daniel Wagner – vzdělávání a spolupráce se zahraničím

Výbor pracuje bez nároku na honorář. Máte-li pocit, že byste mohli svými dovednostmi a zkušenostmi přispět k rozvoji psychoterapie, neváhejte se s námi spojit na výše uvedených adresách nebo zde: info@czap.cz. Děkujeme!

O asociaci

Česká asociace pro psychoterapii je společnost zodpovědných psychoterapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství i podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize.

Kontakty

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Sídlo: Náměstí I.P. Pavlova 1785/3, Praha 2, 120 00

info@czap.cz  | Korespondenční adresa

IČ: 70860122         

Bankovní spojení: 22332233 / 2010 

Telefon: +420 774 050 413


Technické potíže s webem: technickapodpora@czap.cz


Copyright © Česká asociace pro psychoterapii Ochrana osobních údajů
Powered by Wild Apricot Membership Software