Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1400 členy.

Přihlášení

Log in

STAREvzdělávací akce pro psychoterapeuty

V této sekci se zobrazují všechny vzdělávací akce (Semináře/workshopy/konference), které považujeme pro naše členy i odbornou veřejnost za přínosné. Pokud chcete zveřejnit vaši akci v našem kalendáři, seznamte se, prosím, s podmínkami.

  • 04/09/2023
  • 04/12/2023
  • online

  EmotionAid® protokol byl navržen tak, aby nám pomohl naučit se snížit akutní stres, podpořit vlastní seberegulaci emocí a také poskytovat emocionální první pomoc ostatním pomocí jasných, jednoduchých a snadno použitelných nástrojů. 
  Tyto nástroje jsou výsledkem aktuálních poznatků v oblasti neurofyziologie a vycházejí ze somatických přístupů, zejména Somatic Experiencing™. 

  EmotionAid® umožňuje efektivně vytvářet a posilovat naši psychickou odolnost při překonávání každodenních výzev a zmírňovat napětí během krizí a zvláště stresujících dob.
  Metodu využívají nyní pracovníci IZS a spolupracujících organizací v rámci pomoci lidem zasaženým válkou na Ukrajině.

  Plné proškolení v EmotionAid® spolu s její autorkou Cathy Lawi (Izrael) a týmem v ČR je možné ve Výcvikovém kurzu v září. Jedná se výcvik, kde si osvojíte řadu cvičení a simulací s využitím didaktické sady nástrojů EmotionAid® pro specifické situace a témata, zejména pro téma stresu a únavy z pomáhání, téma hranic a kolektivního a transgeneračního traumatu a možnosti použití EA v práci s dětmi a skupinami. Součástí je teorie, praktické ukázky, dema a videa. Dále cvičení v malých skupinkách a následná supervizní podpora.

  Facilitátorská část pak navazuje v listopadu a umožní absolventům předávat EA o oblastí, ve kterých se klienti a pracovníci setkávají s vysokou úrovní stresu (lékaři, učitelé, záchranáři, hasiči, armáda atd.) 

  Výcvik je určen pro:
  - psychology, psychoterapeuty a profesionály v oblasti duševního zdraví
  - učitele a pedagogické pracovníky, školní psychology
  - krizové interventy
  - záchranáře (policie, zdravotníci, hasiči)
  - pracovníky ve zdravotnictví

  Online program EmotionAid®, který povede Cathy Lawi spolu s naším týmem PROBÍHÁ NA PLATFORMĚ ZOOM.

  Během kurzu, který bude tlumočen do českého jazyka, obdržíte také celou baterii materiálů v ČJ.

  Celý výcvikový program je akreditován u AKP.

  Výcvikový program obsahuje 30 hodin (z toho 24 hodin výcviku a 6 hodin supervize):

  Kurz 1. modul:
  4.9. 9:00-12:00 a 14:00-17:00
  5.9. 9:00-12:00 a 14:00-17:00
  Supervize 1: 
  12.9. 17:00-20:00
  Kurz 2. modul:
  18.9. 9:00-12:00 a 14:00-17:00 
  19.9. 9:00-12:00 a 14:00-17:00 
  Supervize 2: 
  27.9. 17:00-20:00

  PŘIHLÁŠKA:https://forms.gle/ddz97UoDtLNGu6oFA

  https://emotionaid.cz/vycvikovy-kurz/?fbclid=IwAR3w84h2RHPew6ltUgkZ35xK5EjbtdcZ6kMOg0XdiwCuh4y_HubSUjqdXR0

  Navazující facilitátorský modul obsahuje 15 hodin (12 hodin výcviku a 3 hodiny supervize): 

  Kurz pro facilitátory 3.modul:
  27.11. 9:00-12:00 a 14:00-17:00 
  28.11. 9:00-12:00 a 14:00-17:00 
  Supervize 3
  4.12.2023 17:00-20:00

  PŘIHLÁŠKA:https://forms.gle/aTGMdKv7x4cs9tuc8

  https://emotionaid.cz/kurz-pro-facilitatory-emotionaid/

  Kontakt: kurzemotionaid@gmail.com

  www.emotionaid.cz


  • 22/09/2023
  • 31/10/2023
  • Praha

  Český institut pro supervizi (dále jen „ČIS“) otevírá nový běh výcviku v integrované supervizi.

  Supervizoři, kteří zdárně ukončí výcvik ČIS se mohou stát členy ČIS a zároveň členy Evropské asociace pro supervizi a koučink EASC, které je ČIS součástí.

  Garantem výcviku v roce 2024 je PhDr. Martina Venglářová, která bude vyučovat společně s dalšími mentory ČIS.

  Forma a rozsah výcviku: 

  - Výcvik probíhá formou třídenního soustředění od čtvrtečního večera (začátek 18:00) do sobotního odpoledne (do 14:30) v Praze.

   - Setkání vede garantka a dva lektoři (případně další hosté).

   - Celková hodinová dotace výcviku je 557 hodin. 

  - Výcvik obsahuje 160 hodin přímé výcvikové práce rozložené do 8 setkání cca 2 - 3x do roka. 

  - Výcviková setkání jsou proložena peer skupinami v rozsahu 92 hodin a od 3. výcvikového setkání 56 hodinami skupinového mentoringu. Výcvikový mentoring probíhá ve skupinách. 

  - Součástmi výcviku je také 100 hodin dalšího vzdělávání nad rámec výuky ve výcviku a 100 hodin aktivní činnosti na poli integrativní supervize. - Výcvik je ukončen závěrečnou zkouškou. 

  - Zkouška probíhá rok od posledního setkání. ČIS vyhlašuje termíny zkoušky každé dva roky. Aby frekventant získal kvalifikaci supervizora, měl by splnit zkoušku do 5 let od posledního výcvikového setkání. 

  Chcete se přihlásit do výcviku? 

  • Vyplňte elektronickou Přihlášku. 

  • Zašlete svůj Profesní životopis, stručný motivační dopis (Proč chci do výcviku, co od něj očekávám, co mě motivuje stát se supervizorem, maximální rozsah 1 A4, formát pdf.) a doporučení od dvou supervizorů (forma je volný text, ze kterého bude zřejmé, že supervizor dlouhodobě zná vaši práci a doporučuje Vás na základě spolupráce, abyste se sami stali supervizorem, v maximálním rozsahu 1 strany A4, s podpisem doporučujícího supervizora, dokument ve formátu pdf., potvrzení může být od supervizora, který není supervizorem ČIS) na e-mail cisvycvik@gmail.com

  • Zájemce, kteří splňují všechny požadavky pozveme na osobní pohovor, který se bude konat v Praze. Cena online pohovoru s garantem výcviku je 1 200 Kč, splatná předem na účet. 

  Uzávěrka přihlášek: Přihlášky a všechny související dokumenty prosím posílejte do 31. 10. 2023.

  Termíny: 

  • 1. Termín pohovorů se zájemci o výcvik bude formou osobního setkání je už 22. 9. 2023 na adrese Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00. 

  • Termín prvního výcvikového setkání je stanoven na čtvrtek 14. 3. – sobotu 16. 3. 2024. Změny termínů jsou ze strany ČIS vyhrazeny. 

  Cena výcviku: V rámci výcviku hradí frekventant víkendová setkání a skupinový mentoring. Cena je stanovena na 12 000 Kč za jedno 20hodinové výukové setkání. Dále frekventant hradí dvě splátky po 10 000 Kč za 8 setkání skupinového mentoringu, který probíhá průběžně od 3. setkání dále. Individuální mentoring (10 hodin) si každý frekventant hradí zvlášť.

  Cena zkoušky je stanovena dle počtu frekventantů. Náklady na přijímací pohovor hradí každý zájemce zvlášť. 

  V případě, že máte dotazy nebo nejasnosti ohledně výcviku, obracejte se prosím na cisvycvik@gmail.com


  • 25/09/2023
  • 07/11/2023
  • Brno

  Posuneme dovednosti ve vedení rozhovoru podle potřeb každého účastníka. Nejde nám jen o metodu kladení otázek, dodržení struktury rozhovoru a respektování jeho fází. To je samozřejmost. Ukážeme si, jak do rozhovoru vstupuje naše osobnost, naše přesvědčení a soukromá logika, a toto sebepoznání použijeme jako prostředek k učení se. Získáte postupy a metody, které umožňují směřovat k porozumění a vhledu, motivovat klienta ke změně a hledat realistická řešení. Nabytá zkušenost vám umožní navázat vztah s klientem, získávat informace, směřovat k cíli a vidět výsledky společné práce.

  Akreditace MŠMT a MPSV

  Délka: 48 hodin

  Termín: 25.-26.9.+16.-17.10.+6.-7.11.2023 v Brně

  Cena: 10 800 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/ctyricetiosmihodinove-vycviky/trenink-ve-vedeni-rozhovoru/


  • 27/09/2023
  • 00:00
  • České Budějovice
  O skupině: Skupinová arteterapie a seberozvoj v Českých Budějovicích. Středy od 17-20 hod jednou za dva týdny, celkem šest setkání. Kurz navazuje. Maximální počet účastníků: 10 Den v týdnu, kdy se bude skupina konat? Středa Cena v Kč za jedno setkání: 600 O terapeutech: Vladislava Marková Kontaktní osoba: Vladislava Marková, vladka.markova@gmail.com, https://www.artekruhy.com/registrace Další informace:
  • 02/10/2023
  • 05/10/2023
  • Brno

  Rané vzpomínky jsou zlatým dolem pro porozumění klientovým přesvědčením, obavám, životním cílům a vzorcům chování. V párovém poradenství nám pomáhají porozumět párové dynamice, očekávání od vztahu, individuálním potřebám, případně výběru partnera. Práce s ranými vzpomínkami v páru mohou vést k vhledu, který klienty motivuje řešit jejich vzájemné problémy konstruktivně a umožňuje prohloubit vzájemné porozumění a podpořit vztah. Účastníci si metodou osvojí krok za krokem, jednotlivé kroky budou demonstrovány a detailně probrány. Odborné tlumočení do češtiny je zajištěno.

  Akreditace: bez akreditace

  Délka: 30 hodin

  Termín: 2.-5.10.2023 v Brně

  Cena: 7 200,- Kč bez DPH

  Lektor: Samuel Schürer

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/host-v-mansiu/vyuziti-analyzy-ranych-vzpominek-v-parovem-poradenstvi/


  • 02/10/2023
  • 18:00 - 19:30
  • Zoom
  Register

  První setkání nově se formující pracovní skupiny pro práci s dětmi v rámci ČAP. Zváni jsou všichni, kdo mají zájem se do práce ve skupině zapojit.   Práci s dětmi vnímáme jako samostatnou kategorii v rámci terapeutické praxe a rádi bychom, aby vznikla dětská sekce při ČAP. Mezi cíle by patřilo např. síťování mezi dětskými terapeuty, spolupráce nad dilematickými aspekty práce (multidisciplinární spolupráce, podezření na ohrožení dítěte apod.), možnost vyjadřovat se k zásadním tématům kolem dětí, sdílení příkladů dobré praxe apod. 

  V rámci ZOOM setkání bychom rádi zmapovali, co vše se v ČR kolem dětské terapie děje - možnosti vzdělávání, supervize, mentoring, neformální setkávání dětských terapeutů, spolupráce se zahraničím apod. V neposlední řadě nás také zajímá, o co by byl v řadách dětských terapeutů zájem.


  Jana Horáková

  Veronika Buriánová

  Karolína Pražáková

  Veronika Madler  Po přihlášení vám mailem přijde link na připojení k Zoomu.


  • 09/10/2023
  • Brno

  Projdeme spolu sebezkušeností, poskytneme dostatečnou oporu v teorii, čas pro trénink a prohlubování poznatků a jejich propojování s kontextem vašeho profesního působení. Cílem je porozumění metodě individální psychologie a používání v různorodé praxi - např. v individuální nebo skupinové práci s klienty, kteří nemusí mít rodičovskou zkušenost, při provázení rodičů v rozvodových situacích, v edukaci a rozvíjení kompetencí, pro provázení pěstounů. Projdeme spolu všechny fáze - naučíme se vést proces práce s klientem od navázání kontaktu přes porozumění přesvědčením, které neumožňují změnu k jejich reinterpretaci a realizaci postupných kroků ke změně. 

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 250 hodin (10 setkání)

  Termín: zahájení 9. října 2023 v Brně

  Cena: 54 500 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/edukativni-rodicovska-terapie-pokrocile-dovednosti/


  • 10/10/2023
  • 18:00 - 19:30
  • Zoom
  Register

  MENTORING - Seminář pro aktivní mentory a ty, kteří se jimi chtějí stát

  Proběhne online 10.10. 2023 18,00 – 19,30

  Vážení kolegové, zkušení i začínající mentoři, zveme vás na společné setkání.

  Přibývá zájemců o mentoring, přibývá i mentorů. Mentoring je nově součástí dalšího vzdělávání psychoterapeutů.

  Rádi bychom se s vámi sešli, sdíleli zkušenosti z mentoringu, podpořili začínající kolegy a domluvili se na vytvoření společné platformy pro ladění mentorských nástrojů.

  Informace o mentoringu: https://czap.cz/Mentoring-detaily


  Na setkání s Vámi se těší za ČAP

  Petr Odstrčil a Milan Stiburek  • 11/10/2023
  • 09:00
  • 06/12/2023
  • 12:15
  • Praha

  Během pěti tříhodinových bloků bude účastníkům ve stručnosti představen model KBT a účastníci budou často sebezážitkovým způsobem seznámeni s hlavními metodami KBT, které se využívají v terapii lidí s různými úzkostnými a úzkostně depresivními problémy. Jedná se o monitoring úzkostných stavů ve čtyřech modalitách (myšlenky, emoce, tělesné reakce, pozorovatelné chování), analýzu vyhýbavého chování, metody jako kognitivní restrukturalizace, expozice (interoceptivní, in vivo), zklidňující dýchání do břicha, terapeutické dopisy, reskripce v imaginaci, nácvik sdělování kritiky. Během kurzu bude také představen koncept “Terapie přijetí a odhodlání” (III. vlna KBT) a účastníci si budou moci na sobě vyzkoušet nácvik odstupu od neužitečných kognic a přijímání emocí. Účastníci kurzu obdrží informační materiály k jednotlivým metodám.

  Lektor: Mgr. Roman Pešek (www.kbt-pesek.cz)

  Kurz je určen pro lékaře, psychology, zdravotní sestry, sociální pracovníky, studenty psychologie, psychoterapie, sociální práce a další, pro které budou získané znalosti a dovednosti užitečné pro jejich profesní i osobní život.

  Termíny na rok 2023:

  Středa 11/10: 9,00 – 12,15

  Středa 25/10: 9,00 – 12,15

  Středa 8/11: 9,00 – 12,15

  Středa 22/11: 9,00 – 12,15

  Středa 6/12: 9,00 – 12,15

  Maximální počet účastníků pro osobní (face to face) účast ve skupině je 13. Rovněž je možná počtem neomezená účast v online režimu, v rámci kterého se účastníci kurzu připojí pomocí ZOOM, vidí na monitoru prezentaci, účastníky, kteří jsou fyzicky přítomni na skupině a další účastníky připojené online.

  Cena kurzu: 5000 Kč za všech 5, na sebe systematicky navazujících bloků, se zadávanými domácími cvičeními pro účastníky kurzu (cena je stejná pro osobní i online účast).

  PřihlášeníZarezervujte si místo v kurzu přes systém Reservio. Můžete tak rovnou uhradit kurzovné. Fakturu Vám obratem vystavíme a na email zašleme hromadné informace pro účastníky!

  Přihlásit se můžete také přes email: klinika@psychosomatika.cz

  Místo: Psychosomatická klinika s.r.o. Patočkova 3/712, Praha 6 (tram č. 25, zastávka Hládkov)

   

  • 12/10/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  PHDR. JAN KNOP ~ 12. 10. 2023, CENA 1100KČ / 1300 KČ, 9 -16H

  Východiskem pro práci s rodinou a i partnerským vztahem je systémové paradigma. Předpokladem je, že jakýkoliv systém má tendenci k růstu a k vytvoření nejlepšího možného tvaru. Každý prvek v systému ovlivňuje celý systém (východisko je tedy stejné jako v případě dynamického pole). Při práci s rodinou je důležité respektovat, že rodina zahrnuje dva subsystémy a má své životní cykly. Rodina je zároveň součástí většího společenství — širší rodiny a širšího společenství. Při práci s rodinou je nutné být zúčastněným pozorovatelem celého systému, sledovat jeho interakční vzorce, projasňovat je, dokončovat a napomáhat růstu celého systému.Nabízím málo teorie, něco ukázek a také praktického nácviku práce s rodinou resp. partnerským vztahem.
  Jan Knop – člen týmu Střediska komplexní terapie v Liberci.

  přihlášky zde

  • 12/10/2023
  • 09:00 - 10:00
  • Zoom
  Register

  Milé členky, milí členové,

  srdečně vás zveme na diskuzní online setkání se členem výboru Františkem Matuškou a členy odborné rady Jarmilou Tolimatovou a Milanem Stiburkem.

  Bude prostor na vaše otázky k jakékoliv oblasti činnosti ČAP i k vývoji situace se Zákonem o psychologických a psychoterapeutických službách.

  Je možné, že ne všechny vaše otázky týkající se zákona se budeme schopni ihned zodpovědět, ale všechny otázky a případné podněty sesbíráme a budeme se jim dále věnovat. Nejde tedy určitě o poslední setkání.

  Za ČAP se těší,

  Jarmila Tolimatová, František Matuška a Milan Stiburek


  • 19/10/2023
  • 09:00 - 16:00

  PHDR. LEONA JOCHMANNOVÁ, PH.D. – 19.10.2023 CENA 1100KČ / 1300KČ, 9 – 16H

  Seminář nabízí teorii a praxi terapie následků traumatu. Pojmenovány budou nejčastější symptomy, se kterými se můžeme setkat v terapeutické praxi a v souvislosti s terapeutickými postupy budou rozlišovány jednotlivé formy i kategorie traumatizace. Specifický zřetel bude kladen na nejčastější chyby při terapii traumatu a odlišnosti při práci s dětmi. Lektorka ve svém konceptu integruje propojení mysli-emocí-symbolizace a somatických vjemů (pocitů), základem jsou metody vycházející ze Somatic Experiencing®, focusingu, senzomotorické psychoterapie, Satiterapie, Katatymně orientované psychoterapie a dalších směrů.

  Leona Jochmannová, klinická psycholožka a supervizorka, profesně působí v soukromé klinické praxi a na katedře psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorkou / spoluautorkou knih: Trauma u dětí; Dítě traumatizované v blízkých vztazích; Praxe dlouhodobých poradenských a seberozvojových skupin; Psychologie zdraví a dalších odborných textů.

  přihlášky zde

  • 20/10/2023
  • 13:30 - 20:00
  • Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha

  Milé kolegyně a kolegové,

  zveme Vás na seminář Co jsme nevěděli z historie československé psychoanalýzy – Rozprava nad texty, který pořádá 20. října 2023 v Praze časopis ČSPAP Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu u příležitosti vydání stejnojmenného dvojčísla Revue. Autoři článků představí jednotlivé historické postavy československé psychoanalýzy: Emanuela Windholze (M. Šebek), Otakara Kučeru (D. Holub) a Ladislava Haase (E. Rys) a společně s publikem zahájí rozpravu. Věříme, že se nám tak podaří tyto významné osobnosti naší historie oživit a zpřítomnit.

  Více informací najdete v letáku a na webu zde www.cspap.cz/cause/seminar-co-jsme-nevedeli-z-historie-ceskoslovenske-psychoanalyzy/, přihlásit se můžete zde https://cspap.cz/prihlaska-na-seminar-co-jsme-nevedeli-z-historie-ceskoslovenske-psychoanalyzy/.

  Obsah celého čísla najdete zde https://cspap.cz/xxiv-zima-leto-1-2-co-jsme-nevedeli-z-historie-ceskoslovenske-psychoanalyzy/.
  Budeme rádi, když informaci
  předáte i dalším kolegům, které by mohl seminář zajímat.

  Těšíme se na setkání s Vámi,

  Redakční rada Revue


  • 02/11/2023
  • 00:00
  • Praha 4 - Podolí
  O skupině: Skupinová terapie umožňuje v bezpečném prostředí sdílet své potíže s druhými, získávat ke svému chování a vystupování zpětnou vazbu a tak nabízí možnost dosáhnout pozitivních změn v osobním životě prostřednictvím vztahů ve skupině, kterou tvoří 2 terapeuti a další klienti (většinou 7 až 10 osob). Maximální počet účastníků: 10 Den v týdnu, kdy se bude skupina konat? Čtvrtek Cena v Kč za jedno setkání: 350 O terapeutech: PhDr. Tereza Kalašová - psycholog a terapeut (INSTEP - integrativní gestalt) a Mgr. Martin Fontán - terapeut (INSTEP - integrativní gestalt a Institut Rafael - prevence a terapie psychotraumatu) Kontaktní osoba: PhDr. Tereza Kalašová, tereza.kalasova@centrumpodoli.cz, https://poznejte.se/ Další informace:
  • 06/11/2023
  • 09:30 - 18:00
  • Praha 2

  Datum: pondělí 6.11. 2023 9:30-18h

  Místo: Praha 2  (bude upřesněno podle počtu přihlášek)


  Psychologie potratu a postabortivní syndrom - interrupce, spontánní potrat a perinatální ztráta z pohledu krizové intervence a terapie traumat

  Prožívání ženy při rozhodování, během lékařského zákroku interrupce nebo nečekané těhotenské ztráty, akutní stresové reakce, dlouhodobé posttraumatické obtíže. Zkušenosti z psychoterapeutické praxe.

  • Mýty o potratech, 3 typické laické reakce;
  • úvod do psychologie krizí a traumat;
  • právní a medicínské minimum;
  • postabortivní syndrom jako specifická forma posttraumatické poruchy;
  • psychologické rozdíly mezi ztrátou dítěte a umělým ukončením těhotenství;
  • krize rozhodování, 4 úrovně argumentů;
  • rizikové faktory pro rozvoj postabortivního syndromu;
  • příznaky, projevy a typická témata;
  • postupy krizové intervence a dlouhodobé psychoterapie;
  • práce se vztahem k dítěti; symboly a rituály;
  • provázení při truchlení;
  • práce se s hněvem, studem, pocity selhání, viny a zodpovědností;
  • role muže (otce dítěte), prožívání během rozhodování, možná traumatizace;
  • role blízkých a zdravotníků;
  • příklady z psychoterapeutické praxe;
  • ukázka Memoryboxu, prezentace Perinatálního hospice Dítě v srdci.

  Vede psychoterapeutka Mgr. Jana Kučerová

  Cena 2500Kč

  Podrobnosti a přihlášky: Kurz Postabortivní syndrom - Jana Kučerová POD KROVY 


  • 09/11/2023
  • 09:00 - 16:00
  • online

  PHDR. YVONNA LUCKÁ ~ 9 . 11. 2023 CENA 1000/1200 KČ, 9 – 16H

  Přední česká psychoterapeutka, která se dlouhodobě věnuje práci s traumatem, Vás uvede do konceptů a myšlenek, které jsou s tímto tématem spojené.

  přihlášky zde

  • 22/11/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  Barbora Krčmářová, Tomáš Andrášik, 22. 11. 2023 cena 1100Kč /1300 Kč, 9 – 17 hod

  Aplikovaná divadelní improvizace nabízí psychoterapeutům inspiraci ve dvou rovinách: 1) jako hlavní či doplňková metoda práce se skupinami a 2) jako nástroj rozvoje terapeutických kompetencí. V sebezkušenostní části prozkoumáme terapeutický potenciál improvizace a rozvoje terapeutických kompetencí, zaměříme se zejména na experiment, kontakt a dialog. V teoretické části se dotkneme ukotvení improvizace v psychoterapeutické práci, zejména v Gestalt modalitě a přehledu aktuálních výzkumů mapujících toto téma.
  Tomáš Andrášik, psychoterapeut, absolvent INSTEPu, člen ČAP.
  Barbora Krčmářová, psychoterapeutka a krizová interventka, absolventka IVGT, členka ČAP.
  Tomáš a Barbora jsou aktivní improvizátoři a psychoterapeuti, kteří v posledních dvou letech spolupracují na mapování výzkumů, psaní odborných publikací a vytváření metodologie pro využití improvizace v psychoterapii.

  přihlášky zde

  • 22/11/2023
  • 09:00 - 16:30
  • Praha, Marianeum
  Register

  Vážené kolegyně a vážení kolegové z psychoterapeutických institutů,

  rádi bychom obnovili covidem přerušenou tradici setkávání psychoterapeutických institutů, spojenou s představením nově certifikovaných výcviků a společnou diskuzí a sdílením zkušeností na témata, která řešíte.

  Dopoledne bychom rádi dali prostor institutům, jejichž výcvik byl certifikován v posledním roce (až dvěma). Po obědě bychom se věnovali diskuzi a sdílení zkušeností na konkrétní aktuální témata, týkající se výcviků.

  Podrobný program a témata upřesníme.

  Prosíme Vás o registraci, abychom věděli, že s vámi můžeme počítat.

  Velmi se těšíme na osobní setkání s Vámi.

  Jménem odborné rady ČAP,

  Anna Stanislavová


  • 23/11/2023
  • 09:00
  • 24/11/2023
  • 16:00
  • Praha

  PHDR. NINA SCHAUTOVÁ – 23. A 24. 11. CENA 2200KČ/2600 KČ, 9 – 16H

  Mindfulness je dnes hodně skloňované téma, jenže co to vlastně mindfulness je? Pod pojmem mindfulness, neboli všímavost, se ukrývá ledacos, od moderního systematického tréninku založeného na prastarých meditačních praktikách, přes každodenní praxi jogínů a meditátorů, až po New Age a různé léčitelské praxe. Tento workshop se zaměří na uchopení mindfulness pro praxi terapeuta. První den si vyzkoušíme různé meditační a jiné techniky na podporu všímavosti a jejich možné využití pro různé typy klientů v terapii (indikace a kontraindikace). Druhý den budeme všímavě prozkoumávat zákoutí našeho bytí s klientem a jak můžeme svou přítomností s klientem napomáhat či naopak překážet změně. Také se podíváme na to, jak mindfulness využít pro sebepéči nás terapeutů a jak ji zařadit do našeho nabitého programu.
  Workshop je vhodný pro všechny, bez ohledu na míru zkušenosti či nezkušenosti s mindfulness praktikami.
  Nina Schautová je Gestalt terapeut, spolupracuje s IVGT a INSTEP, dlouhodobě se věnuje józe a meditaci.

  přihlášky zde

  • 28/11/2023
  • Brno

  250 hodinový výcvik pro absolventy Sebezkušenostního výcviku pro pracovníky v pomáhajících profesích nebo výcviku  Edukativní rodičovské terapie - pokročilé dovednosti. Zaměříme se na rozvoj dovedností pro práci s klienty v adlerovském přístupu. Součástí vzdělávání je sebezkušenost, supervize a trénink v metodách pro párovou terapii, individuální práci, rodinnou a rodičovskou terapii, práci s týmem a se skupinou. Součástí jsou i speciální témata, např. provázení krizemi nebo zacházení s traumatem.

  Akreditace: MŠMT a MPSV

  Délka: 250 hodin (10 setkání)

  Termín: zahájení 28. listopadu 2023 v Brně

  Cena: 54 500 Kč bez DPH

  Lektorky: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

  Přihlášky: https://www.mansio.cz/nase-kurzy/dlouhodobe-vycviky/profesni-rozvoj-kazuistiky-a-supervize-podpora-prace-v-adlerovskem-pristupu/


  • 29/11/2023
  • 09:00 - 17:00
  • BCO - Business Centrum Ocelářská 35, Praha 9


  • 30/11/2023
  • Praha, Zdoňov


  ARTE & GESTALT

  Zveme všechny kolegyně a kolegy, kteří arteterapii používají ve své práci a mají zájem rozšířit svůj profesní repertoár o perspektivu gestalt terapie, na dvouletý postgraduální výcvik.

  Proběhne od června 2024 do listopadu 2025, první rok v Praze, druhý v Adršpachu. Výcvik obsahuje 140 hodin, je garantován Českou arteterapeutickou asociací a organizuje jej Gestalt Plus s.r.o.

  Přihlášky přijímáme do 30.listopadu 2023. Pro více informací otevřete tento odkaz.

  Těšíme se, že společně budeme tvořit dobrý i elegantní tvar.

  Lenka Vávrová      Martin Jára


  • 30/11/2023
  • Zdoňov, Pension Slunovrat


  • 01/12/2023
  • 09:00 - 13:00
  • Praha, Emauzské opatství, předsálí refektáře
  • 16
  Register

  Dobrá praxe je pilotní projekt následného vzdělávání v psychoterapii.

  Seminář dobré praxe v psychoterapii, 10. setkání

  Role psychoterapeuta:

  Péče o roli psychoterapeuta

  Sebepéče psychoterapeuta

  Celoživotní vzdělávání v psychoterapii

   Výzkum v psychoterapii


  O Dobré praxi:

  Jedná se o cyklus tématických diskusních seminářů, určených převážně psychoterapeutům po absolvování dlouhodobého systematického výcviku s vlastní začínající, či existující praxí. V kruhu maximálně 30 účastníků budeme mít možnost společně sdílet, formulovat a formovat stanoviska k jednotlivým psychoterapeutickým kompetencím, obecným postojům a praktickým otázkám, které se objevují v naší práci.

  V úvodu semináře vždy proběhne krátká přednáška na dané téma. Následně budou tato témata dále zpracovávaná účastníky v malých skupinkách z pohledu různých psychoterapeutických modalit.

  Základním východiskem pro společnou práci budou Klíčové kompetence evropského psychoterapeuta, které byly formulovány v Projektu Evropské psychoterapeutické asociace (EAP) v roce 2013.  Praktické informace:

  Cyklus je rozdělen do deseti setkání a celkově bude trvat tři roky.

  Jednotlivá setkání na sebe volně navazují, jde však o otevřenou skupinu, setkání je tedy možné se účastnit jednotlivě.

  Přihlášení probíhá jednotlivě, na každý ze seminářů zvlášť.

  Semináře vedou: PhDr. Veronika Čermáková a Mgr. Petr Odstrčil, některá témata odpřednášejí přizvaní odborníci.


  • 05/12/2023
  • 09:00 - 16:00
  • Praha

  PHDR. MARTIN JÁRA ~ 5. 12. 2023 – CENA 1100/1300KČ, OD 9 DO 16H

  Workshop se zaměřuje na práci se sny v aranžmá „teď a tady“, ať už v individuální i skupinové terapii. Na semináři převažuje zážitkové učení, ale své místo zde má i přednáška, diskuse a intervize.Účastníci semináře získají: přehled o možných přístupech ke snění a ke snům (od Freuda po šamany); informace o metodách práce se sny v Gestalt terapii a osobní zkušenost s nimi; zážitky se svými sny a sny ostatních členů skupiny.
  Martin Jára, Gestalt supervizor s certifikací EAGT (Evropské asociace pro Gestalt terapii) a ČAP

  přihlášky zde

  • 11/12/2023
  • 10:00 - 11:30
  • Zoom
  Register

  Druhé setkání pracovní skupiny KIPT navazuje na první setkání, které proběhlo 4.9. Vítáni jsou samozřejmě i nově příchozí.

  Další setkání skupiny proběhnou:

  březen 4.3.2024 v 10 - 11.30  hod

  červen 3.6.2024 v 10 - 11.30 hod

  září 9.9.2024 v 10 - 11.30 hod 
  Zdravím srdečně, vážení a milí.

  Přicházím s nabídkou setkání pracovní skupiny pro Krizovou intervenci a trauma práci (KITP). Jde o první setkání vůbec, kde bychom rádi zjistili, kolik lidí v ČAPce se tématy krizové intervence a traumatu ve své práci zabývá? Zda by o setkání tohoto druhu byl zájem? V čem by nám scházení mohlo být k užitku?

  Vítáme především lidi

  - kteří jsou, ať už ze své předchozí profese/ zaměřením terapeutickým směrem KI, trauma práce ložení

  - v zásadě denně mají i tento typ klientely

  - prošli vzděláváním ke KI nebo trauma práci

  Při prvním setkání v menších skupinách bychom si mohli položit otázky

  - kde vidíme výhody a nevýhody propojení tématu KI a traumatu do jedné skupiny

  - úvahy o četnosti setkávání + nápady k obsahu - v čem by nám mohlo setkávání byt k užitku?

  A také se seznámit - kdo z nás pracuje v soukromém sektoru, kdo v institucích, kdo témata přednáší, kdo pracuje s jakou klientelou. Do jakých dalších platforem v tomto tématu ev také patříme.

  Záměrem těchto setkání by bylo 

  - vzájemně o sobě vědět

  - sdílet dobrou praxi - např. vychytávky z vlastního vzdělávání - prohlubovat řemeslo i se inspirovat pro své další vzdělávání, sdílet tipy na užitečné knihy, články, weby k tématu, téma návaznosti spolupracujících institucí, příp.spolupráce platforem v tomto tématu. Specifika některých příběhů, které doprovázíme. Možnost donajít jednoduchá sdělení o věcech složitých - co naši klienti potřebují předevšm, co ke své práci potřebuje my.

  - mít možnost vyjádřit společné stanovisko k tématům, které jsou pro nás specifické

  - položit si otázku, zda bychom chtěli vytvářet možnost sdílet naše zkušenosti, znalosti s ostatními terapeuty z ČAPky

  - vytvořit ČAP adresář pro KI a trauma práci

  - být snadno svolatelní, pokud by se děli události mimořádné, obdobné covidu /válce na ukrajině/tornádu a bylo zapotřebí zajistit např kontakty na lidi z oblasti KI a trauma práce. 

  Pi úvaze dobrovolnosti všech zúčastněných, kdo by do čeho/ v jaké době/ ve kterém tématu/v jaké míře šel. 

  Tedy především jde o to, aby vůbec byla možnost se v těchto dobách svolat a kupříkladu každý si nezjišťoval podobné informace sám pro sebe sólo, jak tomu např na při příchodu lidí z UA bylo.

  Všem přeji klidné dny!

  A s těmi, co se přidají se těším na zoom/viděnou

  Kristýna Farkašová

  • 19/01/2024
  • 23/05/2024
  • online, Praha

  PSYCHEDELICKÉ MINIMUM


  Vzdělávací program v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí

  Organizace Beyond Psychedelics z.ú. vás zve na inovativní vzdělávací program Psychedelické minimum založený na moderním výzkumu a zkušenostech z praxe v ČR i zahraničí s předními odborníky v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí. 

  Komplexní vzdělávací program nabízí 6 tematických modulů pokrývající široké spektrum problematiky psychedelik a rozšířených stavů vědomí od historie přes současný stav až po budoucí trendy. Program nabízí teoretickou orientaci v problematice doplněnou zkušenostmi z praxe, novinkami a palčivými tématy ze současného dění, diskuzemi a související legální nelátkovou sebezkušeností. 

  Vzdělávací program je přínosem pro širokou škálu odborníků v pomáhajících službách (psychoterapeuty, psychology, psychiatry, poradenské a sociální pracovníky, adiktology, zdravotní sestry, kouče, pedagogy, aj.), studentů souvisejících oborů i dalších zájemců o tuto problematiku.

  Program je vhodný pro osoby:

  • se zájmem pracovat v oblasti psychedelické péče, výzkumu psychedelik a rozšířených stavů vědomí;
  • jež přichází nebo mohou přijít do kontaktu s lidmi užívajícími psychedelika či praktikující další techniky navozování rozšířených stavů vědomí včetně těch, kteří mají zájem o takovou zkušenost;
  • se zájmem o získání či prohloubení znalostí v oblasti psychedelik a rozšířených stavů vědomí.

  Tematické moduly: 

  1. Psychedelika - základní východiska

  2. Nelátkové techniky rozšířených stavů vědomí

  3. Psychedelika v tradičním a náboženském kontextu

  4. Psychedelika v péči o duševní zdraví

  5. Rizika rozšířených stavů vědomí a užívání psychedelik

  6. Psychedelika v kultuře a rekreačním kontextu

  Více informací naleznete na našem webu

  Délka: 70 hodin 

  Termíny:  19. – 20.1. 2024 (Pá a So, online), 22. – 23.2 2024 (Čt a Pá, prezenčně v Praze), 22. – 23.3. 2024 (Pá a So, online), 19. – 20.4. 2024 (Pá a So, online), 22. – 23.5. 2024 (St a Čt, prezenčně v Praze-termín se pravděpodobně o 1-2 dny posune)

  Cena: od 24 400Kč

  Nabízíme 8% slevu pro pracovníky v pomáhajících profesích (psychoterapeuty, psychology, lékaře, sociální pracovníky, adiktology, zdravotní sestry, pedagogy, záchranáře). Pro přihlášení s 8% slevou je potřeba vstoupit do našeho eshopu a při nákupu zadat slevový kód Pomáhám8. Tuto slevu můžeme nabídnout jen v omezeném množství. Bude ji možno využít do vyprodání kapacity zlevněných vstupů.

  Nabízíme také dotované kurzovné pro zájemce v nepříznivé finanční situaci - více na webové stránce Psychedelického minima. Žádost o sociální stipendium je možné poslat do 20.9.


  Lektoři: Kurzem provází přední odborníci a lektoři z psychedelické péče, výzkumu a souvisejících oborů, mezi jinými: Dr. Ben Sessa, Mgr. Michael Vančura, Mgr. Rita Kočárová, JUDr. Tereza Dleštíková, Ing. Mgr. Tomáš Zuda, Luisa Procházková MSc., Mgr. Jakub Černý, Mgr. Magdalena Šimečková, Mgr. Filip Kňažek, Mgr. Svatava Bardynová, PhDr. Jan Benda, PhD, Mgr. Zuzana Postránecká a další.


  Přihlásit se můžete ZDE


Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software