774 050 413

Organizační členství

Organizační členství v ČAP je široké a nízkoprahové. Zájemci o členství se hlásí k základní myšlence psychoterapie jako svébytné profese a vyjadřují ochotu připojit se k etickým a odborným standardům ČAP. ČAP vytváří díky organizačním členům síť organizací, které mohou prosazovat výše uvedené body jak v jednotlivých rezortech či oblastech výkonu psychoterapie, tak v celospolečenském chápání psychoterapie. Organizační členství tedy (na rozdíl od individuálního) není stvrzením kvalifikace ani garancí kvality!

Obecné podmínky členství

Členem ČAP se může stát fyzická osoba (individuální členství) nebo OSVČ či právnická osoba (organizační členství), která podá přihlášku do ČAP, splňuje Podmínky pro členství v ČAP nebo požádá o individuální posouzení své kvalifikace (grandparenting), hodlá se podílet na realizaci cílů a poslání ČAP a zaváže se řídit stanovami, příp. etickým kodexem a ostatními vnitřními předpisy ČAP (Stanovy ČAP, článek 4, odst. 1).

Vznik organizačního členství

Organizačním členem ČAP se může stát právnická osoba, která svým zaměřením a svou činností směřuje k naplnění cílů a poslání ČAP, jímž je zejména budování psychoterapie v ČR jako samostatného oboru v duchu Štrasburské deklarace, odborný rozvoj a prosazování kvalifikačních a etických norem psychoterapie, které jsou odvozeny od norem EAP.

Trvání organizačního členství

Po 3 letech člen dokládá, jak naplňuje podmínky pro vznik členství.

Proces přijímání organizačních členů

Zájemce zašle přihlášku mailem na nebo jako obyčejnou poštovní zásilku na adresu

  • ČAP (Michaela Kokešová)
  • Francouzská 75/4
  • 120 00 Praha 2

O přijetí rozhoduje výbor ČAP. Výbor si pro své rozhodnutí může vyžádat další informace. Výbor o svém rozhodnutí informuje žadatele. Sekretariát vystaví na členský příspěvek zálohovou fakturu, kterou zašle k proplacení (dle údajů v přihlášce). Po připsání příslušné částky na účet ČAP je člen zapsán do veřejného seznamu organizačních členů ČAP.

Výše členských příspěvků a seznam organizačních členů

Členské příspěvky: 2.000 Kč nebo 5.000 Kč nebo 10.000 Kč, podle rozhodnutí člena. ČAP vede veřejný seznam organizačních členů včetně výše členského příspěvku.

Hlasování na valné hromadě

Organizační členové hlasují samostatně a výsledek hlasování je přijímán většinou. Výsledek hlasování organizačních členů má váhu poloviny hlasů přítomných individuálních členů

Přihláška k organizačnímu členství

Odkaz se otevře v novém listu, po kliknutí na tlačítko Download si vyberete, kam se přihláška ve vašem PC uloží.

Přihláška - organizační členství

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.