774 050 413

Výkon činnosti psychoterapeuta od 1.3.2021

Výkon činnosti psychoterapeuta v období platnosti krizových opatření vlády

Usnesení Vlády ČR č. 216 (zákaz volného pohybu osob) a č. 217 (oblast maloobchodního prodeje a služeb)

- na období 1. 3. – 21. 3.  2021

 

S ohledem na stávající platná krizová opatření a okolnosti, v nichž se psychoterapeuti i jejich klienti nacházejí, uvádím k dotazu ohledně možnosti výkonu činnosti psychoterapeuta v období platnosti krizových opatření vlády č. 216 a č. 217 následující:

 

Podle krizového opatření vlády č. 217 (zákaz maloobchodního prodeje a služeb) je zakázán výkon všech podnikatelských činností spočívajících v prodeji zboží a služeb na základě živnostenského oprávnění, kromě opatřením stanovených výjimek. Poskytování psychoterapie jako samostatné nezávislé činnosti mezi výjimkami není vyjmenováno, proto je v základu tímto opatřením rovněž zakázáno.

Výjimka uvedená v čl. I. odst. 1. písm u) usnesení č. 217 pro psychodiagnostická vyšetření se týká pouze v textu úzce specifikované výjimky, tedy vyšetření, která jsou nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti a za podmínky setkávání ve stejný čas výhradně dvou osob – tj. jednoho poskytovatele služby a jednoho zákazníka.

 

Vzhledem ke specifikům práce psychoterapeuta a mimořádnosti situací, které se v současné době mohou vyskytnout k řešení, je pro tyto mimořádné situace podle mého názoru možno opřít přímou práci s klientem v konkrétních případech jednotlivých klientů rovněž o usnesení Vlády ČR č. 216 (zákaz volného pohybu osob), kde v čl. II. odst. 5, kde se stanoví výjimky ze zákazu volného pohybu osob pro výkon povolání a činnosti sloužící k zajištění

písm. a) řešení krizové situace,

písm. b) ochrany zdraví, včetně dobrovolnické činnosti.

Obě tyto výjimky lze podle mého názoru na výkon přímé práce psychoterapeuta s klienty, jejichž případ nelze řešit online podporou nebo případy, které vzniknou v souvislosti s probíhající COVIDovou krizí, bez dalšího uplatnit. 

 

Samozřejmě je na psychoterapeutovi jako odborníkovi samém, aby posoudil, které klienty, vzhledem k primárnímu zákazu výkonu podnikatelské činnosti na základě živnostenského oprávnění podle opatření č. 217 má a musí odkázat na poskytování svých služeb online a kterým klientům i přes tento zákaz poskytne podporu osobně na základě krizového opatření č. 216, protože jedině tak jeho podpora pomůže klientovi zvládnout jeho situaci.

Při osobním kontaktu s klienty je samozřejmě povinností psychoterapeuta zajistit dodržování předepsaných a doporučených hygienických opatření tak, aby v maximální možné míře předešel možnosti přenosu viru COVID 19 mezi ním a klientem.

 

V Praze dne 1. března 2021

 

Mgr. Alena Hájková, advokátka

Upekli jsme pro Vás koláčky (cookies), aby byly naše stránky pro Váš prohlížeč snadno stravitelné.