Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Aktuality

 • 06/12/2021 14:06 | Deleted user

  Rádi sdílíme výzvu, České psychologické asociace pro globální změny (jíž jsme členem), kterou připravili PhDr. Adam Suchý PhDr. a Doc. PhDr. Miroslav Světlák, PhD. :

  Vážení kolegové, vážení odborníci ve svých oborech,

  úctou k vašemu vzdělání a znalostem vás žádáme, abyste neprodávali svou odbornost a celoživotní intelektuální a vědecké úsilí v laciných mediálních debatách a výměnách názorů, které slouží především k pobavení diváků či posluchačů a ke zvýšení sledovanosti. Podobné veřejné hádky ve skutečnosti nemění postoje recipientů, ale naopak je utvrzují v jejich pohledu a přispívají k prohloubení již tak výrazné polarizace ve společnosti a ke všeobecnému zmatení („já už nevím, čemu/komu věřit“).

  Tam, kde máme vědecké důkazy, výzkumy a ověřená fakta, o nich nepotřebujeme diskutovat někým, kdo má především odlišný názor, který potřebuje různých důvodů prezentovat ve veřejném prostoruPokud máme fakta, nepotřebujeme obhajovat názory.

  Pokračování zde

 • 27/10/2021 11:26 | Anonymous

  Smutný labutí song.

  Česká psychoterapeutická společnost JEP
  vystupuje z Evropské asociace pro psychoterapii.
  Bez možnosti vyjádření členů.
  Bez širší diskuse s těmi, kdo je zvolili.


  Česká psychoterapeutická společnost
  opouští největší evropský projekt sdružující

  120 000 psychoterapeutů ze 42 států.

  Projekt usilující o evropské ustanovení

  nezávislé psychoterapeutické profese.

  Škoda.

   

  Jirka Drahota, ČAP  Komentáře, reflexe a doplňující argumenty k vyjádření výboru ČPtS o rozhodnutí o vystoupení ČPtS z EAP ze dne 4. 9.2021


  ČPtS ČLS JEP (dále v textu jen ČPtS) byla za člena EAP přijata v době, kdy byla v ČR jedinou psychoterapeuty zastřešující organizací v ČR. V té době nekladla ČPtS explicitní důraz na to, že psychoterapeut má být pouze pracovník působící v rezortu zdravotnictví se všemi dalšími aspekty tohoto postoje. Psychoterapie byla v té době otevřená, vzdělávali se v ní a do praxe vstupovali profesionálové různých pregraduálů s následnou působností v různých rezortech.

  Za své působení, jehož výsledkem byl bohatý rozvoj psychoterapie jako oboru i odbornosti, symbolizovaný porevolučním importem mnoha ucelených psychoterapeutických směrů, zavedením a kultivací systému vzdělávání v psychoterapii v rámci komplexních psychoterapeutických výcviků a v neposlední řadě též zakotvením psychoterapie ve zdravotnické legislativě a v dalších předpisech, v té době si bezpochyby ČPtS zasloužila a zasluhuje dodnes uznání.

  Později, v čase, kdy výbor ČPtS začal opouštět svoji posttotalitní otevřenost a demokratické principy občanské společnosti a začala privilegovat pouze jednu skupinu psychoterapeuticky kvalifikovaných profesionálů, vznikla v ČR druhá – dnes již počtem členů významně převažující – odborná společnost, Česká asociace pro psychoterapii (ČAP). Tato nová společnost se v situaci, kdy se ukázaly několikaleté pokusy o návrat k otevřené diskusi o psychoterapii vedené na domácí půdě jako marné a nikam nesměřující, taktéž obrátila k EAP jako vyšší celoevropské autoritě, požádala o členství a posléze i o to, stát se – jako člensky početnější a svými postoji k principům EAP vstřícnější – střešní a akreditující společností pro ČR. A začala tak vést s EAP svoji paralelní komunikaci.

  Je vcelku pochopitelné, že za takové situace EAP zvažovala, a tedy i odkládala prodloužení členství a přidělení statutu střešní a akreditující organizace ČPtS. Věříme, že skutečnost, že byla posléze do střešní a akreditující pozice nominována ČAP nebylo na základě realizováno na základě falešných informací, nýbrž na základě skutečného posouzení aktiv obou o tento statut se ucházejících společností.  Generální tajemník EAP navštívil Prahu a jednal s výbory obou společností.Věříme také, že následná preference ČAP ze strany EAP byla zasloužená právě otevřeností, aktivní spoluprací, komunikací a akceptací principů EAP a jejich postupnou implementací do našich českých podmínek. Součástí tohoto procesu byla i opakovaná pozvání představitelů EAP do ČR a jejich aktivní prezentace postojů a principů EAP v rámci odborných akcí pořádaných ČAP i v rámci některých „politických“ jednání o psychoterapii (např. společná návštěva reprezentantů EAP, ČPtS a ČAP u ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a hovor o vývoji, potřebách a možnostech psychoterapie v ČR v kontextu domácích i evropských souvislostí).

  Pro výbor ČPtS se přesvědčení o jediné správné psychoterapii – tedy té, která je vedena ve zdravotnictví vysoce specializovanými profesionály z řad klinických psychologů a psychiatrů – stalo ideologií, prosazovanou s postupně se navyšující mírou demagogie, ztrácející postupně reflexi kontextu. Úzká skupina pro zdravotnicky orientovaných psychoterapeutů soustředěných především v rámci vedení ČPtS a AKP ČR bez toho, že by nabídla skutečné řešení celospolečenského nedostatku psychoterapeutů a jimi poskytovaných odborných služeb, začala vyvíjet a vyvíjí dosud intenzivní aktivity, směřující k diskriminaci a diskvalifikaci mnoha psychoterapeuticky vzdělaných a pro výkon psychoterapeutické profese odpovídajícím způsobem připravených kolegů.

  V současné době je tato úzká skupina významně zastoupena též v ministrem Vojtěchem ustanovené pracovní skupině, která má za úkol připravit návrh komplexního uspořádání situace kolem psychoterapie a psychoterapii obsahujících služeb, kde setrvale oponuje a tím obstruuje vznik potřebné legislativy, která by umožnila legislativní aktualizaci, jež by dala transparentní a legální prostor pro další rozvoj kvalitních na kvalifikaci a odbornosti postavených psychoterapeutických služeb.

  Je-li tedy výsledkem tohoto celého vývoje v současné době deklarované vystoupení ČPtS z EAP, to vcelku pochopitelné, jen „ukřivděná“ argumentace reprezentantů ČPtS obviňující EAP i ČAP vyznívá poněkud nedůstojně.

  Skutečnost, že o vystoupení ČPtS z EAP je – dle sdělení reprezentantů ˇ(výboru) ČPtS – již rozhodnuto a kolegům a kolegyním (předpokládejme tedy především členům ČPtS je to prostřednictvím dopisu na www.psychoterapeuti.cz pouze oznamováno, podtrhuje výše zmíněné autoritářské tendence převažující v současném stylu vedení této – původně snad na demokratických principech zakládané – společnosti. O takto závažném kroku společnosti – máme za to – by měli spolu rozhodovat všichni členové odborné společnosti, nikoli jen výbor ČPtS, byť by to bylo po jeho delším zvažování a diskusích, jak je v dopise členům oznámeno.

  Berme to tedy jako smutnou tečku za kdysi velkým a silným příběhem.

  V Praze dne 21.10.2021

  MUDr. František Matuška

  smutný a docela otrávený člen ČPtS a spokojený člen ČAP v jedné osobě        

 • 12/10/2021 15:58 | Anonymous
  „Výzva k účasti na kvalitativní diplomové práci o problematice psychoterapeutické práce s klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu v ČR.


  Vážená paní psychoterapeutko, Vážený pane psychoterapeute,

  jmenuji se Adam Paták a jsem NMgr. studentem psychologie na PedF UK. Pro svou diplomovou práci sháním psychoterapeuty, kteří ve své praxi či na klinice mimo jiné pracují s klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu. (Tj. pokusili se o sebevraždu, ale přežili.)

  Jedná se o kvalitativní práci, kterou konzultuji i s odborníky z oddělení sociální psychiatrie v NÚDZu. Respondenty by čekal přibližně hodinový až 1,5hodinový rozhovor s mojí osobou, přičemž výsledky diplomové práce budou rovněž zaslány do NÚDZu, čímž mohou mít reálný dopad na řešení problematiky psychoterapeutické práce s klienty po nedokonané sebevraždě a obecně sebevražednosti v ČR.


  Předběžný obsah rozhovorů lze rozdělit do dvou základních částí:

  1. Zaměřili bychom se přímo na klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu. Co prožívali tehdy a co nyní, jak o svém pokusu zpětně mluví, jaké protektivní faktory si během terapie vytvoří, aby se již znovu o sebevraždu nepokusili? Zda je každý případ jedinečný, nebo zda by šlo identifikovat některé společné znaky, které se u klientů opakují apod. V této části by bylo Vaším úkolem podívat se na svět očima klienta, snažit se přiblížit jeho myšlenkový a emoční svět, zkrátka to, co klient přináší do psychoterapeutického procesu.

  2. Zde bychom se zaměřili na Vás coby psychoterapeuty. Jak na Vás práce s touto specifickou klientelou působí, co ve Vás otevírá za témata? Jak se v samotném psychoterapeutickém procesu cítíte? Zda jste byli během psychoterapeutického výcviku dostatečně připraveni na problematiku sebevražednosti, či zda jsou pro Vás dostupné určité doporučené postupy a manuály pro práci s klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu. Jinými slovy v této části, na kterou bychom rádi kladli větší důraz, půjde o to, co v psychoterapeutickém procesu prožíváte Vy a s jakými systémovými nedostatky se v praxi setkáváte.


  Vstupní požadavky:

  Jedinou vstupní podmínkou jest, abyste za svou kariéru měli, za účelem vzájemného srovnání, zkušenost alespoň se 3-5 klienty po nedokonaném pokusu o sebevraždu.


  Období realizace rozhovorů:

  Samotné rozhovory budou nahrávány na základě individuální domluvy až v 1. polovině roku 2022 (únor-červen), kdy se plně přizpůsobím Vašim časovým podmínkám a epidemiologické situaci. Rozhovory lze rovněž uskutečnit online.


  Etická stránka diplomové práce:

  Diplomová práce bude pochopitelně splňovat veškeré etické standardy včetně pečlivé anonymizace sesbíraných dat.


  Kontakt:

  V případě, že byste se chtěli studie zúčastnit, mě prosím kontaktujte na emailové adrese adam.patak@student.pedf.cuni.cz


  Mockrát děkuji za Váš čas, který jste věnoval/a čtení této výzvy.

  S pozdravem, díky a přáním pracovních úspěchů Bc. Adam Paták, student psychologie na PedF UK

  P.S: Za případné šíření mezi Vaše kolegyně a kolegy budu vděčný.

 • 29/09/2021 09:23 | Deleted user


  Odznak ČAP s motivem záchranného kruhu můžete již od 1. září 2021 zaznamenat v propagačních materiálech, na internetových prezentacích či na sociálních sítích našich členů.

  Odznak budoucím uživatelům psychoterapie či jejich blízkým pomáhá zorientovat se v množství nabízené pomoci v oblasti duševního zdraví a snadno rozpoznat kvalifikované psychoterapeuty.

  Nemělo by Vám uniknout, že:

  ✅ psychoterapeuti, kteří se odznakem prezentují jsou sdruženi v asociaci a splňují náročná kritéria profesního rozvoje včetně práce pod etickým kodexem EAP

  ✅ v případě stížností je služba přezkoumatelná odbornou etickou komisí.

  Odznak je chráněn ochrannou známkou a na jeho použití se vztahují striktní pravidla používání, která jsou v případě zneužití trestná.

  Pokud pro sebe sháníte psychoterapeutickou pomoc, využijte náš adresář: www.czap.cz/adresar

 • 14/09/2021 16:51 | Deleted user

  Všem návštěvníkům Karlínského dne pro duševní zdraví moc děkujeme za návštěvu našeho stánku a zvídavé otázky!

  Těší nás, že zájem o psychoterapii roste a problematika duševního zdraví už dávno není okrajovým tématem!

  Palce nahoru patří VZP ČR, která svým programem psychosociální podpory udělala psychoterapii zas o kus dostupnější. Je nám ctí, že stovky našich kvalifikovaných členů mohou tento přelomový projekt svou prací podporovat!


  Srdečný dík patří Nakladatelství Portál, které nám věnovalo desítky kvalitních knih i časopisu Psychologie dnes: moc rádi jsme Vaše publikace návštěvníkům doporučovali a velmi si ceníme toho, s jakou profesionalitou k našemu oboru (a našim členům zvlášť!) přistupujete!

  Věříme, že akce bude mít v rámci Karlín Market své stále místo a těšíme se zas někdy na viděnou!


  Na stánku ČAP reprezentovali: Michaela Kocvelda, Michaela Žáčková, Silvie Ročovská, Ráchel Bícová, Anna Stanislavová, Jan Kulhánek, Petr Fulier & Dominika Čechová

 • 24/04/2021 17:29 | Deleted user

  Téma nedostupnosti psychoterapie a paradoxy (ne)otevírání praxí podle typu živnosti. Tím vším se zabývá výstižná reportáž zde:

  https://cnn.iprima.cz/porady/hlavni-zpravy/psychoterapie-v-dobe-pandemie-zdroj-cnn-prima-newslink

 • 19/04/2021 20:57 | Deleted user

  Vážení a milí kolegové,

  dosavadní předseda odborné rady Honza Holeyšovský podle svého plánu předal  předsednické křeslo Petru Odstrčilovi. 

  Dovolte mi za naši asociaci mu složit dík a hold. Honza  projekt ČAP podporoval od samého počátku a byl jedním 

  z prvních představitelů psychoterapeutických škol, který otevřeně a aktivně zvedl hlas na obranu psychoterapie mimo zdravotnictví.

  A naučil nás střílet z luku.

  Honza zůstává dál členem odborné rady.

  Petr Odstrčil, který se ujal vedení Odborné rady ČAP nyní, prošel výcviky v Biosyntéze, Gestalt terapii, Pesso Boyden terapii a v pohybové terapii. Je to kolega nejen širokého teoretického rozhledu a zkušenosti, ale  také z pozice učitele psychoterapie a supervizora zná realitu psychoterapie v jejích rozmanitých oblastech. 

  S díky za celou asociaci

  Jiří Drahota

 • 04/04/2021 14:14 | Deleted user


  Hanka Junová - moudrá a laskavá bytost - zemřela na Bílou sobotu, 3. dubna 2021, ve spánku.

  Upřímnou soustrast celé rodině.

   

  Jiří Drahota, předseda ČAP

  _____________________________

  Vzpomínková stránka na Hanku navštívit

  Vzpomínka Heleny Klímové přečíst

  Rozhovor pro ČAP při udělení čestného členství přečíst

  Rozhovor pro Paměť národa přečíst


 • 01/03/2021 20:59 | Deleted user

  Reakce dr. Jiřího Šimka na dopis ČAP z 13.2.2021.

  Má profese etika mne naučila několika zákonitostem.

  a) Zákony fungují jedině, když jsou v souladu s etickým konsenzem ve společnosti. Nebo když s nimi dostatečný počet obyvatel souhlasí.

  Příklady: Za první republiky se potraty běžně dělaly, za komunistů jsme všichni rozkrádali veřejný majetek, i když obojí zákony přísně zakazovaly a byly stanoveny vysoké tresty.

  V USA v 70. letech a v západní Evropě v 80. letech proběhly celonárodní diskuse o tom, jak změnit vztahy ve zdravotní péči. Teprve potom vznikly příslušné zákony (např. Bioetická konvence v r. 1995).

  Proto je dobré, když se napřed vyvine konsenzus, který se pak implementuje do zákonů. Tak vznikly v Evropě (vedle implementace práv pacientů) potratové zákony a v Holandsku legislativa umožňující euthanasii.

  b) Euroatlantická společnost je postavená na dohodě. Je pěkně vidět (chceme-li), jak po 2. světové válce lidé v demokratických státech postupně zjišťovali, že když se nedohodnou, není pomoci. (Proto vznikla Habermasova diskurzivní etika a Gadamerova kniha „Pravda a metoda“.)

  Je to také pěkně vidět na naší současné pandemické krizi. Politici jsou, odborníci jsou, ale chybí širší dohoda mezi nimi všemi. (Jediný, kdo to dnes zmiňuje je bývalý premiér se zkušenostmi z Bruselu Vladimír Špidla.) 

  Chceme-li něčeho dosáhnout v oblasti psychoterapie, musíme se my (my!!) dohodnout. 

  c) Je dobré znát pojmy jako „fait accompli“ nebo „argument exemplárního příkladu“. Zvláště v politické debatě je často užitečné předvést, že určitá věc funguje. Ukázkově to bylo vidět po 1. světové válce, když se malovala nová mapa Evropy.

  Dobrou zkušenost jsem udělal v psychoanalytické oblasti. Od 80. let čeští psychoanalytici organizovali svou společnost a výcvikový institut podle vzorů, které znali ze západu, ale bez jakéhokoliv vztahu k existující legislativě. A ejhle, po r. 1990 se model společnost + vzdělávací institut ujal, mnohé psychoterapeutické společnosti tak fungují. A když se objevil problém nějakého legislativního řešení, na tomto základě se stavělo.

  Co z toho plyne pro nás?

  Vznikly dvě psychoterapeutické společnosti. Jedna starší, více vázaná na lékařskou obec a na zdravotnictví. Druhá mladší, šířeji pojatá. Mezinárodni společnost (EAP) uznává obě naše společnosti. Není jiné řešení, než dohoda naších dvou společností. Rozdílné důrazy mohou být při dohodě výhodou. Výhodou je i to, že zákony to přímo neřeší.

  My se musíme dohodnout na

  a) Definici psychoterapie bez ohledu na existující zákony. Zákonodárci, kteří tomu nerozumí, nebudou mít jinou možnost, než tuto definici přijmout.

  Určitý problém je v části toho termínu - „terapie“. Ale stává se často, že se termín trochu odloučí od původního významu (např. slovo euthanasie dnes není dobrá smrt, ale zabití nemocného lékařem). Ponechme tedy slovo „psychoterapie“ jak je. A dohodněme se, že existuje psychoterapie jako léčba i jako nástroj osobnostního rozvoje (nebo pomoci sociálně slabým).  

  b) Definici psychoterapeuta. Zde se rýsují dvě možnosti, které se vzájemně nemusí vylučovat.
  ba) Psychoterapeut ve zdravotní péči, který musí také splňovat nároky zdravotníků.
  bb) Psychoterapeut mimo zdravotnictví.

  Pokud vím, psychoterapeuta nemůžeme definovat na základě nějaké školy, ale na základě absolvovaného vzdělání. Vzdělání je samozřejmě vázáno na konkrétní školy, které ale musí naplnit dohodnutá pravidla. Ta stanoví  EAP a dohoda mezi našimi dvěma psychoterapeutickými společnostmi.

  c) Pak je možné debatovat o tom, jak my budeme akreditovat vzdělávací programy.

  Víte, že akreditace sester v Anglii vznikla tak, že společnost sester stanovila podmínky a vydávala příslušné odznáčky? Stát se přidal, když se zjistilo, že to báječně funguje. Stejně lze předpokládat, že i v ČR se stát přidá, když zjistí, že již vybudovaný systém vzdělávání psychoterapeutů funguje.

  Bůh chraň české pacienty a české psychoterapeuty, když se nedohodneme.

  22.2.2021.      Všechno dobré.

 • 18/02/2021 11:09 | Deleted user

  Vážený pane předsedo, vážení kolegové,

  děkujeme za Váš poslední vstřícný dopis. Deklarujete ochotu jednat. Rádi přijímáme. 

  Pojďme společně k jádru věci. Navrhujeme uspořádat společné jednodenní setkání obou výborů a odborných rad moderované tzv. Poetickou komisí – první etickou komisí České psychoterapeutické společnosti. Jejími členy jsou renomovaní kolegové s všeobecným respektem - Ludmila Trapková, Vladislav Chvála, Jiří Šimek, Marie Pečená, Hana Junová, Marek Vácha, Helena Klímová.

  Pojďme si předložit své koncepce a argumentace a společně s třetí stranou hledat východiska. Pojďme se pokusit přemostit trhlinu. Květen či červen jsou k tomu jako stvořené.

  Nepodkročitelnou podmínkou k jakémukoli dalšímu jednání je respekt k základním faktům. Proto respektujme, prosím, jako společnosti i jako jednotlivci (obzvláště představitelé obou společností) dvě skutečnosti:

  • Jsme společně členy EAP. Její Strasbourská deklarace psychoterapie říká:
             https://www.europsyche.org/about-eap/documents-activities/strasbourg-declaration-on-psychotherapy
  • Nejsme parlament ani soud, abychom stanovovali zákonné normy nebo činili jejich výklady. Konkrétně to znamená vyvarovat se výroků tohoto či obdobného znění: "...Zákonná pravidla o poskytování psychoterapie jsou zatím daná tak, jak je zmíněno v dopise MZ ČR. A dle Živnostenského zákona psychoterapii jako takovou poskytovat nelze."
  V úctě
  Jirka Drahota, předseda
  Zdeněk Macek, první místopředseda

             Bod 1: Psychoterapie je nezávislá vědecká disciplína, jejíž výkon je nezávislým a svobodným povoláním...

             Bod 5: Do výcviku lze vstoupit na základě různé předchozí kvalifikace, zvláště v humanitních a sociálních vědách.

  V takovém případě jsme připraveni k dalšímu jednání viz náš návrh výše.

  za výbor ČAP

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software