Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Aktuality

<< First  < Prev   1   2   3   4   5   Next >  Last >> 
 • 15/02/2021 08:43 | Deleted user

  Od pondělí (15. 2. 2021) je na území ČR vyhlášen nouzový stav na základě žádosti předložené vládě ČR zástupci všech krajů, a to na dobu 14 dnů (do 28. 2. 2021). Nově vyhlášený nouzový stav bezprostředně navazuje na dosud platný nouzový stav a s minimálními změnami kopíruje všechna zavedená protikoronavirová opatření platná pro oblast maloobchodu a služeb. Omezení prezenčního setkávání s klienty při poskytování psychoterapeutických služeb tak zůstává zatím v platnosti v nezměněném rozsahu. Pro úplnost je třeba dále uvést, že vzhledem k podmínkám, kterými zástupci krajů svou žádost o vyhlášení dalšího 14-ti denního nouzového stavu podmínili, by mělo dojít do konce vyhlášeného nouzového stavu k nastavení pravidel postupného rozvolnění zavedených krizových opatření tak, aby po jeho skončení (od 1. 3. 2021) bylo možné služby poskytovat při dodržení stanovených hygienických podmínek. Sledujte proto další vývoj situace v přehledech pravidelně přinášených médii.

 • 13/02/2021 15:49 | Deleted user

  Spolu s UPA jsme o přímluvu ve věci výjimky ze zákazu provozování činnosti pro psychoterapeuty a psychology žádali i ombudsmana ČR.

  Jeho odpověď najdete v plné znění zde:odpověď.jpg
  Ombudsman premiérovi

 • 17/06/2019 22:20 | Deleted user

  Obracíte se na nás s dotazy na stanovisko ČAP k podmínkám kvalifikace praktikování psychoterapie napříč resorty a ke kvalifikaci psychoterapeutů.

  Psychoterapie je běžně klientům poskytována napříč resorty ve zdravotnictví, v sociálních službách, školství, v pedagogiko psychologických poradnách, v rodinných poradnách, ve vězeňství, v adiktologických službách i soukromoprávních praxích. Mimo resort zdravotnictví její poskytování není nijak legislativně upraveno, a tedy neexistuje formalizované oprávnění k výkonu psychoterapie v tomto prostoru. Lze tedy vycházet „pouze“ z občanského zákoníku v části Péče o zdraví. Nicméně tuto úpravu považujeme pro výkon psychoterapie za nedostatečnou, neboť kromě jiného neupravuje kvalifikaci psychoterapeuta. Cílem ČAP je zasadit se o konkrétnější legislativní úpravu výkonu psychoterapie tak, aby kvalifikace psychoterapeutů a odbornost poskytované péče byla garantována legislativou, a tím zajištěna ochrana příjemců psychoterapie.

  Česká asociace pro psychoterapii je národní zastřešující organizací v Evropské asociaci pro psychoterapii (EAP) a řídí se jejími principy a Etickým kodexem. Členové  ČAP musí splňovat základní podmínky kvalifikace profese psychoterapeuta (dlouhodobě za zaužívané a ověřené praxí), tj. příslušné pregraduální vzdělání – min. magisterský stupeň ve vyjmenovaných humanitních oborech, dále musí mít ukončený akreditovaný komplexní psychoterapeutický výcvik a průběžně dokládat daný počet hodin kontinuálního vzdělávání a supervize. Člen ČAP se  při výkonu své profese zavazuje dodržovat Etický kodex EAP a samozřejmě platné legislativní normy ČR. Takového profesionála považujeme za kompetentního a oprávněného k praktikování psychoterapie.

 • 13/10/2013 23:09 | Deleted user

  Zveřejňujeme pracovní překlad textu EAP: Jak získat evropský certifikát pro psychoterapii.

  1) Zjistěte si, jestli váš výcvik splňuje úroveň pro ECP

  (Výňatek z pravidel ECP pro tréninky splňující kritéria ECP)

  4. Délka a obsah psychoterapeutického výcviku:

  4.1. Celková délka výcviku nemá být menší než 3200 hodin rozložených do nejméně sedmi let s tím, že první tři roky jsou obdobou universitního vzdělání. Další čtyři roky musí být trénink přímo v psychoterapii. EAP (European Associations for Psychotherapy - Evropská asociace pro psychoterapii), ve spolupráci s NAO (National Awarding Organization - Národní udělující organizace) a EWAO (European Wide Accrediting Organization - Celoevropská schvalovací organizace) určí podíl výcvikových částí, které musí být naplněny před udělením ECP.

  4.2. Výcvik naplňuje kritéria EAP pro základní profesionální trénink a obsahuje následující součásti:

  4.2.1. Vlastní psychoterapeutická zkušenost nebo její obdoba. Toto by mělo zahrnout tréninkovou analýzu, sebezkušenost a další metody obsahující prvky sebereflexe, terapie a osobní zkušenosti (nejméně 250 hodin). Žádný pojem není přijímán všemi psychoterapeutickými školami. Každý výcvik přijme opatření, která zajistí, že účastníci jsou schopni určit a přiměřeně ošetřit svoje vlastní zapojení a podíl na procesu psychoterapie, kterou provozují v souladu s jejími vlastními postupy.

  4.2.2. Teoretické studium

  Předpokládá se obecná část universitního nebo profesionálního vzdělání a část specificky psychoterapeutická. Universitní či jiné profesionální vzdělání ústící v první universitní stupeň nebo obdobnou odbornou kvalifikaci v předmětech relevantních pro psychoterapii, mohou být uznány jako část nebo celá obecně psychoterapeutická teorie, nemohou být ale součástí čtyřletého specifického vzdělání v psychoterapii. Studium teorie v průběhu těchto čtyř let specificky psychoterapeutického výcviku musí mít následující prvky:

  - teorie vývoje člověka v průběhu jeho životního cyklu
  - porozumění jiným psychoterapeutickým směrům
  - teorie změny
  - porozumění sociálním a kulturním tématům ve vztahu k psychoterapii
  - teorie psychopatologie
  - teorie posuzování a zasahování

  4.2.3. Praktický nácvik
  Tím je míněna dostatečná praxe pod stálou supervizí přiměřená psychoterapeutickému přístupu v délce alespoň dvou let.

  4.2.4. Stáž v prostředí péče o duševní zdraví nebo obdobná profesionální zkušenost

  Stáž musí nabídnout dostatečnou zkušenost s psychosociální krizí a se spoluprací s dalšími odborníky na poli duševního zdraví.

  4.3. Supervize, výcvik a - tam, kde je to vyžadováno - vlastní psychoterapie musí být zajištěna praktiky, kteří splňují kritéria pro ECP. Tato kritéria nejsou dostatečná pro pokročilé výcviky pro lektory a supervisory, nicméně jsou vyžadována.

  2) Zjistěte si, jestli je ve vaší zemi NAO

  V současných českých podmínkách ČPS ČLS JEP.

  3) Kontaktujte svoji NAO (zatím tedy ČPS)

  Tato část detailně informuje o přihlašovacím procesu

  Obecný postup je následovný:

  1. NAO zkontroluje vaši přihlášku (po formální stránce, jste-li ve své zemi oficiálně registrován jako psychoterapeut, ...).
  2. Kontaktuje zástupce vašeho přístupu v EAP (ten musí potvrdit, že je váš výcvik nejméně na úrovni standardu EAP).
  3. Jestliže NAO a představitelé vašeho přístupu tomu dají zelenou, projde vaše přihláška poslední formální kontrolou našeho pověřeného tajemníka.
  4. Pokud ji ten potvrdí a máte zaplacen poplatek, naše vídeňské ústředí vydá certifikát, zařadí vás do seznamu (databáze ERP - European Register of Psychotherapists - Evropský seznam psychoterapeutů) a odešle ECP do vašich rukou (přímo nebo prostřednictvím NAO).

   

  Překlad pořídil Jan Hesoun, velmi děkujeme (originální text na stránkách EAP)

 • 21/10/1990 23:55 | Deleted user

  V souladu s cíli Světové zdravotnické organizace (WHO), nediskriminačním přístupem platným v rámci Evropské Unie (EU) a určeným pro Evropský hospodářský prostor (EEA) a principem volného pohybu osob a služeb níže podepsaní souhlasí s následujícími body:

  1. Psychoterapie je nezávislá vědecká disciplína, jejíž výkon je nezávislým a svobodným povoláním.

  2. Psychoterapeutický výcvik probíhá na pokročilé, kvalifikované a vědecké úrovni.

  3. Je zajištěna a garantována rozmanitost psychoterapeutických metod.

  4. Úplný psychoterapeutický výcvik zahrnuje teorii, sebezkušenost a praxi pod supervizí. Poskytuje přiměřenou znalost různých psychoterapeutických procesů.

  5. Do výcviku lze vstoupit na základě rozličné předchozí kvalifikace, zvláště v humanitních a sociálních vědách.

  Štrasburk, 21. října 1990


  Překlad pořídili Zdeněk Macek, Jan Hesoun a Jan Švehlík. Velmi děkujeme (originální text na stránkách EAP)

<< First  < Prev   1   2   3   4   5   Next >  Last >> 

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software