Jsme největší psychoterapeutickou asociací v ČR

s více než 1500 členy.

Log in

Aktuality

<< First  < Prev   1   2   3   4   5   Next >  Last >> 
 • 01/03/2021 20:59 | Deleted user

  Reakce dr. Jiřího Šimka na dopis ČAP z 13.2.2021.

  Má profese etika mne naučila několika zákonitostem.

  a) Zákony fungují jedině, když jsou v souladu s etickým konsenzem ve společnosti. Nebo když s nimi dostatečný počet obyvatel souhlasí.

  Příklady: Za první republiky se potraty běžně dělaly, za komunistů jsme všichni rozkrádali veřejný majetek, i když obojí zákony přísně zakazovaly a byly stanoveny vysoké tresty.

  V USA v 70. letech a v západní Evropě v 80. letech proběhly celonárodní diskuse o tom, jak změnit vztahy ve zdravotní péči. Teprve potom vznikly příslušné zákony (např. Bioetická konvence v r. 1995).

  Proto je dobré, když se napřed vyvine konsenzus, který se pak implementuje do zákonů. Tak vznikly v Evropě (vedle implementace práv pacientů) potratové zákony a v Holandsku legislativa umožňující euthanasii.

  b) Euroatlantická společnost je postavená na dohodě. Je pěkně vidět (chceme-li), jak po 2. světové válce lidé v demokratických státech postupně zjišťovali, že když se nedohodnou, není pomoci. (Proto vznikla Habermasova diskurzivní etika a Gadamerova kniha „Pravda a metoda“.)

  Je to také pěkně vidět na naší současné pandemické krizi. Politici jsou, odborníci jsou, ale chybí širší dohoda mezi nimi všemi. (Jediný, kdo to dnes zmiňuje je bývalý premiér se zkušenostmi z Bruselu Vladimír Špidla.) 

  Chceme-li něčeho dosáhnout v oblasti psychoterapie, musíme se my (my!!) dohodnout. 

  c) Je dobré znát pojmy jako „fait accompli“ nebo „argument exemplárního příkladu“. Zvláště v politické debatě je často užitečné předvést, že určitá věc funguje. Ukázkově to bylo vidět po 1. světové válce, když se malovala nová mapa Evropy.

  Dobrou zkušenost jsem udělal v psychoanalytické oblasti. Od 80. let čeští psychoanalytici organizovali svou společnost a výcvikový institut podle vzorů, které znali ze západu, ale bez jakéhokoliv vztahu k existující legislativě. A ejhle, po r. 1990 se model společnost + vzdělávací institut ujal, mnohé psychoterapeutické společnosti tak fungují. A když se objevil problém nějakého legislativního řešení, na tomto základě se stavělo.

  Co z toho plyne pro nás?

  Vznikly dvě psychoterapeutické společnosti. Jedna starší, více vázaná na lékařskou obec a na zdravotnictví. Druhá mladší, šířeji pojatá. Mezinárodni společnost (EAP) uznává obě naše společnosti. Není jiné řešení, než dohoda naších dvou společností. Rozdílné důrazy mohou být při dohodě výhodou. Výhodou je i to, že zákony to přímo neřeší.

  My se musíme dohodnout na

  a) Definici psychoterapie bez ohledu na existující zákony. Zákonodárci, kteří tomu nerozumí, nebudou mít jinou možnost, než tuto definici přijmout.

  Určitý problém je v části toho termínu - „terapie“. Ale stává se často, že se termín trochu odloučí od původního významu (např. slovo euthanasie dnes není dobrá smrt, ale zabití nemocného lékařem). Ponechme tedy slovo „psychoterapie“ jak je. A dohodněme se, že existuje psychoterapie jako léčba i jako nástroj osobnostního rozvoje (nebo pomoci sociálně slabým).  

  b) Definici psychoterapeuta. Zde se rýsují dvě možnosti, které se vzájemně nemusí vylučovat.
  ba) Psychoterapeut ve zdravotní péči, který musí také splňovat nároky zdravotníků.
  bb) Psychoterapeut mimo zdravotnictví.

  Pokud vím, psychoterapeuta nemůžeme definovat na základě nějaké školy, ale na základě absolvovaného vzdělání. Vzdělání je samozřejmě vázáno na konkrétní školy, které ale musí naplnit dohodnutá pravidla. Ta stanoví  EAP a dohoda mezi našimi dvěma psychoterapeutickými společnostmi.

  c) Pak je možné debatovat o tom, jak my budeme akreditovat vzdělávací programy.

  Víte, že akreditace sester v Anglii vznikla tak, že společnost sester stanovila podmínky a vydávala příslušné odznáčky? Stát se přidal, když se zjistilo, že to báječně funguje. Stejně lze předpokládat, že i v ČR se stát přidá, když zjistí, že již vybudovaný systém vzdělávání psychoterapeutů funguje.

  Bůh chraň české pacienty a české psychoterapeuty, když se nedohodneme.

  22.2.2021.      Všechno dobré.

 • 18/02/2021 11:09 | Deleted user

  Vážený pane předsedo, vážení kolegové,

  děkujeme za Váš poslední vstřícný dopis. Deklarujete ochotu jednat. Rádi přijímáme. 

  Pojďme společně k jádru věci. Navrhujeme uspořádat společné jednodenní setkání obou výborů a odborných rad moderované tzv. Poetickou komisí – první etickou komisí České psychoterapeutické společnosti. Jejími členy jsou renomovaní kolegové s všeobecným respektem - Ludmila Trapková, Vladislav Chvála, Jiří Šimek, Marie Pečená, Hana Junová, Marek Vácha, Helena Klímová.

  Pojďme si předložit své koncepce a argumentace a společně s třetí stranou hledat východiska. Pojďme se pokusit přemostit trhlinu. Květen či červen jsou k tomu jako stvořené.

  Nepodkročitelnou podmínkou k jakémukoli dalšímu jednání je respekt k základním faktům. Proto respektujme, prosím, jako společnosti i jako jednotlivci (obzvláště představitelé obou společností) dvě skutečnosti:

  • Jsme společně členy EAP. Její Strasbourská deklarace psychoterapie říká:
             https://www.europsyche.org/about-eap/documents-activities/strasbourg-declaration-on-psychotherapy
  • Nejsme parlament ani soud, abychom stanovovali zákonné normy nebo činili jejich výklady. Konkrétně to znamená vyvarovat se výroků tohoto či obdobného znění: "...Zákonná pravidla o poskytování psychoterapie jsou zatím daná tak, jak je zmíněno v dopise MZ ČR. A dle Živnostenského zákona psychoterapii jako takovou poskytovat nelze."
  V úctě
  Jirka Drahota, předseda
  Zdeněk Macek, první místopředseda

             Bod 1: Psychoterapie je nezávislá vědecká disciplína, jejíž výkon je nezávislým a svobodným povoláním...

             Bod 5: Do výcviku lze vstoupit na základě různé předchozí kvalifikace, zvláště v humanitních a sociálních vědách.

  V takovém případě jsme připraveni k dalšímu jednání viz náš návrh výše.

  za výbor ČAP

 • 15/02/2021 08:43 | Deleted user

  Od pondělí (15. 2. 2021) je na území ČR vyhlášen nouzový stav na základě žádosti předložené vládě ČR zástupci všech krajů, a to na dobu 14 dnů (do 28. 2. 2021). Nově vyhlášený nouzový stav bezprostředně navazuje na dosud platný nouzový stav a s minimálními změnami kopíruje všechna zavedená protikoronavirová opatření platná pro oblast maloobchodu a služeb. Omezení prezenčního setkávání s klienty při poskytování psychoterapeutických služeb tak zůstává zatím v platnosti v nezměněném rozsahu. Pro úplnost je třeba dále uvést, že vzhledem k podmínkám, kterými zástupci krajů svou žádost o vyhlášení dalšího 14-ti denního nouzového stavu podmínili, by mělo dojít do konce vyhlášeného nouzového stavu k nastavení pravidel postupného rozvolnění zavedených krizových opatření tak, aby po jeho skončení (od 1. 3. 2021) bylo možné služby poskytovat při dodržení stanovených hygienických podmínek. Sledujte proto další vývoj situace v přehledech pravidelně přinášených médii.

 • 13/02/2021 15:49 | Deleted user

  Spolu s UPA jsme o přímluvu ve věci výjimky ze zákazu provozování činnosti pro psychoterapeuty a psychology žádali i ombudsmana ČR.

  Jeho odpověď najdete v plné znění zde:odpověď.jpg
  Ombudsman premiérovi

 • 17/06/2019 22:20 | Deleted user

  Obracíte se na nás s dotazy na stanovisko ČAP k podmínkám kvalifikace praktikování psychoterapie napříč resorty a ke kvalifikaci psychoterapeutů.

  Psychoterapie je běžně klientům poskytována napříč resorty ve zdravotnictví, v sociálních službách, školství, v pedagogiko psychologických poradnách, v rodinných poradnách, ve vězeňství, v adiktologických službách i soukromoprávních praxích. Mimo resort zdravotnictví její poskytování není nijak legislativně upraveno, a tedy neexistuje formalizované oprávnění k výkonu psychoterapie v tomto prostoru. Lze tedy vycházet „pouze“ z občanského zákoníku v části Péče o zdraví. Nicméně tuto úpravu považujeme pro výkon psychoterapie za nedostatečnou, neboť kromě jiného neupravuje kvalifikaci psychoterapeuta. Cílem ČAP je zasadit se o konkrétnější legislativní úpravu výkonu psychoterapie tak, aby kvalifikace psychoterapeutů a odbornost poskytované péče byla garantována legislativou, a tím zajištěna ochrana příjemců psychoterapie.

  Česká asociace pro psychoterapii je národní zastřešující organizací v Evropské asociaci pro psychoterapii (EAP) a řídí se jejími principy a Etickým kodexem. Členové  ČAP musí splňovat základní podmínky kvalifikace profese psychoterapeuta (dlouhodobě za zaužívané a ověřené praxí), tj. příslušné pregraduální vzdělání – min. magisterský stupeň ve vyjmenovaných humanitních oborech, dále musí mít ukončený akreditovaný komplexní psychoterapeutický výcvik a průběžně dokládat daný počet hodin kontinuálního vzdělávání a supervize. Člen ČAP se  při výkonu své profese zavazuje dodržovat Etický kodex EAP a samozřejmě platné legislativní normy ČR. Takového profesionála považujeme za kompetentního a oprávněného k praktikování psychoterapie.

 • 13/10/2013 23:09 | Deleted user

  Zveřejňujeme pracovní překlad textu EAP: Jak získat evropský certifikát pro psychoterapii.

  1) Zjistěte si, jestli váš výcvik splňuje úroveň pro ECP

  (Výňatek z pravidel ECP pro tréninky splňující kritéria ECP)

  4. Délka a obsah psychoterapeutického výcviku:

  4.1. Celková délka výcviku nemá být menší než 3200 hodin rozložených do nejméně sedmi let s tím, že první tři roky jsou obdobou universitního vzdělání. Další čtyři roky musí být trénink přímo v psychoterapii. EAP (European Associations for Psychotherapy - Evropská asociace pro psychoterapii), ve spolupráci s NAO (National Awarding Organization - Národní udělující organizace) a EWAO (European Wide Accrediting Organization - Celoevropská schvalovací organizace) určí podíl výcvikových částí, které musí být naplněny před udělením ECP.

  4.2. Výcvik naplňuje kritéria EAP pro základní profesionální trénink a obsahuje následující součásti:

  4.2.1. Vlastní psychoterapeutická zkušenost nebo její obdoba. Toto by mělo zahrnout tréninkovou analýzu, sebezkušenost a další metody obsahující prvky sebereflexe, terapie a osobní zkušenosti (nejméně 250 hodin). Žádný pojem není přijímán všemi psychoterapeutickými školami. Každý výcvik přijme opatření, která zajistí, že účastníci jsou schopni určit a přiměřeně ošetřit svoje vlastní zapojení a podíl na procesu psychoterapie, kterou provozují v souladu s jejími vlastními postupy.

  4.2.2. Teoretické studium

  Předpokládá se obecná část universitního nebo profesionálního vzdělání a část specificky psychoterapeutická. Universitní či jiné profesionální vzdělání ústící v první universitní stupeň nebo obdobnou odbornou kvalifikaci v předmětech relevantních pro psychoterapii, mohou být uznány jako část nebo celá obecně psychoterapeutická teorie, nemohou být ale součástí čtyřletého specifického vzdělání v psychoterapii. Studium teorie v průběhu těchto čtyř let specificky psychoterapeutického výcviku musí mít následující prvky:

  - teorie vývoje člověka v průběhu jeho životního cyklu
  - porozumění jiným psychoterapeutickým směrům
  - teorie změny
  - porozumění sociálním a kulturním tématům ve vztahu k psychoterapii
  - teorie psychopatologie
  - teorie posuzování a zasahování

  4.2.3. Praktický nácvik
  Tím je míněna dostatečná praxe pod stálou supervizí přiměřená psychoterapeutickému přístupu v délce alespoň dvou let.

  4.2.4. Stáž v prostředí péče o duševní zdraví nebo obdobná profesionální zkušenost

  Stáž musí nabídnout dostatečnou zkušenost s psychosociální krizí a se spoluprací s dalšími odborníky na poli duševního zdraví.

  4.3. Supervize, výcvik a - tam, kde je to vyžadováno - vlastní psychoterapie musí být zajištěna praktiky, kteří splňují kritéria pro ECP. Tato kritéria nejsou dostatečná pro pokročilé výcviky pro lektory a supervisory, nicméně jsou vyžadována.

  2) Zjistěte si, jestli je ve vaší zemi NAO

  V současných českých podmínkách ČPS ČLS JEP.

  3) Kontaktujte svoji NAO (zatím tedy ČPS)

  Tato část detailně informuje o přihlašovacím procesu

  Obecný postup je následovný:

  1. NAO zkontroluje vaši přihlášku (po formální stránce, jste-li ve své zemi oficiálně registrován jako psychoterapeut, ...).
  2. Kontaktuje zástupce vašeho přístupu v EAP (ten musí potvrdit, že je váš výcvik nejméně na úrovni standardu EAP).
  3. Jestliže NAO a představitelé vašeho přístupu tomu dají zelenou, projde vaše přihláška poslední formální kontrolou našeho pověřeného tajemníka.
  4. Pokud ji ten potvrdí a máte zaplacen poplatek, naše vídeňské ústředí vydá certifikát, zařadí vás do seznamu (databáze ERP - European Register of Psychotherapists - Evropský seznam psychoterapeutů) a odešle ECP do vašich rukou (přímo nebo prostřednictvím NAO).

   

  Překlad pořídil Jan Hesoun, velmi děkujeme (originální text na stránkách EAP)

 • 21/10/1990 23:55 | Deleted user

  V souladu s cíli Světové zdravotnické organizace (WHO), nediskriminačním přístupem platným v rámci Evropské Unie (EU) a určeným pro Evropský hospodářský prostor (EEA) a principem volného pohybu osob a služeb níže podepsaní souhlasí s následujícími body:

  1. Psychoterapie je nezávislá vědecká disciplína, jejíž výkon je nezávislým a svobodným povoláním.

  2. Psychoterapeutický výcvik probíhá na pokročilé, kvalifikované a vědecké úrovni.

  3. Je zajištěna a garantována rozmanitost psychoterapeutických metod.

  4. Úplný psychoterapeutický výcvik zahrnuje teorii, sebezkušenost a praxi pod supervizí. Poskytuje přiměřenou znalost různých psychoterapeutických procesů.

  5. Do výcviku lze vstoupit na základě rozličné předchozí kvalifikace, zvláště v humanitních a sociálních vědách.

  Štrasburk, 21. října 1990


  Překlad pořídili Zdeněk Macek, Jan Hesoun a Jan Švehlík. Velmi děkujeme (originální text na stránkách EAP)

<< First  < Prev   1   2   3   4   5   Next >  Last >> 

Partnerské organizace:

  

      

     

Identifikační údaje:

Česká asociace pro psychoterapii, z.s.

Náměstí I.P. Pavlova 1785/3

Praha 2, 120 00

IČ: 70860122        

Kontaktní údaje:

Telefon: +420 774 050 413

Email: info@czap.cz

Bankovní spojení:

Číslo účtu : 22332233 / 2010 


© Česká asociace pro psychoterapii

Powered by Wild Apricot Membership Software